2017-03-01

Kviečiame teikti paraiškas 2017 m. „Erasmus+“ Profesinio mokymo mobilumo chartijai (atnaujinta informacija)

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti.

Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija skirta skatinti institucijas, kurios organizuodamos profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumą yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo strategijas.

Tokiomis strategijomis ne tik skatinama mokytis kitoje programos „Erasmus+“ šalyje, į mokymo programas įtraukiant kokybišką mobilumo veiklą. Šios strategijos taip pat padeda siunčiančiosioms organizacijoms plėtoti tarptautinius ryšius, pavyzdžiui, kuriant tinklus su kitų šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymą(si) ir taikant platesnį negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą.

Turintys profesinio mokymo mobilumo chartiją nuo 2017 m. galės supaprastinta tvarka teikti paraiškas pagal programos „Erasmus+“ pirmą pagrindinį veiksmą, kuriuo skatinamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.

Pažymėtina, kad profesinio mokymo mobilumo chartijos suteikimas nereiškia tiesioginio finansavimo ir neužtikrina finansavimo pagal „Erasmus+“ pirmą pagrindinį veiksmą, kuriuo remiamas profesinio mokymo institucijų moksleivių ir darbuotojų mobilumas.

Profesinio mokymo mobilumo chartija yra suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui, o ją gavusios institucijos stebimos, kaip nurodyta toliau kvietime.

Paraiškas gali teikti organizacijos, kurios įgyvendino (koordinavo) bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007-2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci" programą ir (arba) programą „Erasmus+“.

Paraišką profesinio mobilumo chartijai gauti gali teikti atskira organizacija arba konsorciumas, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3 siunčiančios organizacijos.

Visas konsorciumas arba kiekviena atskira jam priklausanti institucija turi būti įgyvendinę (koordinavę) bent tris profesinio mokymo mobilumo projektus pagal 2007-2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci" programą ir (arba) programą „Erasmus+“.

Visų trijų paskutinių užbaigtų 2007-2013 m. Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci" programos ir (arba) programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo projektų (koordinuotų) biudžeto panaudojimo vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 80 proc. Viso konsorciumo arba kiekvienos atskiros jam priklausančios organizacijos visų trijų paskutinių užbaigtų projektų biudžeto panaudojimo vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 80 proc.

Institucija kartu su paraiška turi pateikti dokumentą, kuriame išsamiai išdėstyta institucijos europinė tarptautiškumo strategija, įskaitant planuojamus tarptautinius mobilumus.

Kviečiame susipažinti su dokumentais ir paraiškos forma (skelbimo kairėje pusėje).

Paraiška su privalomais priedais turi būti pateikta elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gegužės 17 d., 12 val. Vidurio Europos laiku (13 val. Lietuvos laiku).

Paraiška pildoma lietuvių kalba. Paraiškos forma skelbiama PDF formatu, e-forma bus paskelbta 2017 m. kovo mėnesį.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatores:

Kristiną Kuzmaitę, el. paštas kristina.kuzmaite@smpf.lt, tel. (8 5) 2658 861

Audronę Šileikytę, el. paštas audrone.sileikyte@smpf.lt, tel. (8 5) 219 59 68