KA1 - Mobilumas mokymosi tikslais

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1 veiksmo pagrindinės veiklos:
1) Jaunų žmonių mobilumas

 • Jaunimo mainai
 • Europos savanorių tarnyba

2) Jaunimo darbuotojų mobilumas

2017 m. vykdant projektų atranką, dėmesys bus skiriamas:

 • atskirtų jaunų žmonių įtraukimui, įvairovės skatinimui, tarpkultūriniam ir tarpreliginiam dialogui;
 • bendrosioms vertybėms: laisvei, tolerancijai ir pagarbai žmogaus teisėms;
 • taip pat projektams, stiprinantiems kritinį mąstymą ir jaunų žmonių iniciatyvumą, raštingumą žiniasklaidos priemonių srityje;
 • su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimui ir metodų įsisavinimui, kurie reikalingi perduodant bendrąsias visuomenės vertybes, ypač socialiai atskirtiems jauniems žmonėms, taip pat jaunų žmonių smurtinio radikalėjimo prevencijai.

Atsižvelgiant į kritinį kontekstą Europoje – turint omenyje faktą, kad darbas su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanoriškos veiklos gali žymiai prisidėti sprendžiant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikių problemas ir/ar didinti informuotumą apie šią problemą vietos bendruomenėse – ypatingas dėmesys bus skiriamas remiant jaunimo mainų projektus, kuriuose dalyvauja arba dėmesys skiriamas pabėgėliams, prieglobsčio ieškotojams, migrantams.

„Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo paraiška, skirta 2017-10-04 terminui, yra elektroninė. Ją pasiekti galite čia.

Prie „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo dokumentų rasite paraiškos pildymo gaires anglų ir lietuvių kalbomis.

JAUNIMO MAINAI
Jaunimo mainai — tai jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai.

Jauni žmonės, tiesiogiai susidūrę su kitų kultūrų atstovais ir kasdien bendraudami tarpusavyje, gali daug išmokti vieni iš kitų, o drauge nagrinėdami pasirinktą temą - aptarti savo kultūrų panašumus bei skirtumus.

Mainų metu dažniausiai jungiami įvairūs metodai: darbo grupės, vaidmenų žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, simuliacijos, sportinės veiklos ir pan.

Reikalavimai:

 • Bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių;
 • Mainų trukmė – 5–21 dienos (be kelionės);
 • Dalyvių skaičius – nuo 16 iki 60 dalyvių;
 • Dalyvių amžius – 13–30 metų;
 • Mažiausias dalyvių skaičius iš kiekvienos šalies – 4 dalyviai ir 1 lyderis.

Mainais nėra laikoma:

 • akademinės pažintinės kelionės;
 • veiklos, kurių metu siekiama gauti pelno;
 • turistinės ar atostogų kelionės;
 • festivaliai, gastrolės.

EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBA

Europos savanorių tarnyba (EST) — tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir atlieka pelno nesiekiančią ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą veiklą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.

Reikalavimai:

 • Trukmė: 14 dienų–12 mėn.
 • 17–30 metų amžiaus savanoriai.
 • 1–30 savanorių įtraukiantys projektai.

EST akreditacijos, suteiktos Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ metu ir kurios galioja po 2014 m. sausio, galios ir programos „Erasmus+“ metu.

Europos jaunimo portalo savanoriškos veiklos platforma bus naudojama kaip EST akredituotų organizacijų duomenų bazė.

EST veikla nėra laikoma:

 • savanoriška veikla, vykstanti nesistemingai arba trunkanti ne visą darbo dieną;
 • praktika įmonėje;
 • mokamas darbas ar tokį pakeičiantis darbas;
 • poilsio ar turizmo veikla;
 • kalbos kursai, studijos ar profesinis mokymas užsienyje;
 • savanorio kaip pigios darbo jėgos naudojimas.

JAUNIMO DARBUOTOJŲ MOBILUMAS

Veiklos, skirtos jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui – mokymuisi, bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui. Veiklos prisideda prie jaunimo darbuotojų dalijimosi patirtimi, skatina bendradarbiavimą ir partnerystę, mokymo strategijų ir priemonių tobulinimą ir keitimąsi vertinga patirtimi jaunimo srityje europiniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindinės veiklos formos: seminarai, mokymo kursai, kontaktų užmezgimo renginiai, pažintiniai vizitai (mokomosios kelionės), stažuotės (praktinio mokymosi patirtis, darbo stebėjimas) kitos šalies organizacijoje partnerėje.

Reikalavimai:

 • Veiklos trukmė: 2 dienos – 2 mėnesiai, neįskaitant kelionės laiko;
 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje;
 • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: jaunimo darbuotojai.
 • Dalyvių amžius neribojamas.
 • Dalyviai turi būti iš siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos šalies;
 • Dalyvių skaičius: iki 50 dalyvių, įskaitant ekspertus (mokymų vadovus, fasilitatorius).

Paraiškų teikimo terminai 2017 metais:

 • iki 2017 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
 • iki 2017 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • iki 2017 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)