KA1 - Mobilumas mokymosi tikslais

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1 veiksmo pagrindinės veiklos:
1) Jaunų žmonių mobilumas

 • Jaunimo mainai
 • Europos savanorių tarnyba

2) Jaunimo darbuotojų mobilumas

2018 m. vykdant projektų atranką, dėmesys bus skiriamas:

 • atskirtų jaunų žmonių įtraukimui, įvairovės skatinimui, tarpkultūriniam ir tarpreliginiam dialogui;
 • bendrosioms vertybėms: laisvei, tolerancijai ir pagarbai žmogaus teisėms;
 • taip pat projektams, stiprinantiems kritinį mąstymą ir jaunų žmonių iniciatyvumą, raštingumą žiniasklaidos priemonių srityje;
 • su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimui ir metodų įsisavinimui, kurie reikalingi perduodant bendrąsias visuomenės vertybes, ypač socialiai atskirtiems jauniems žmonėms, taip pat jaunų žmonių smurtinio radikalėjimo prevencijai.

Atsižvelgiant į kritinį kontekstą Europoje – turint omenyje faktą, kad darbas su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanoriškos veiklos gali žymiai prisidėti sprendžiant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikių problemas ir/ar didinti informuotumą apie šią problemą vietos bendruomenėse – ypatingas dėmesys bus skiriamas remiant jaunimo mainų projektus, kuriuose dalyvauja arba dėmesys skiriamas pabėgėliams, prieglobsčio ieškotojams, migrantams.

Elektroninės paraiškų formos internete

Programos „Erasmus+“ 2018 m. konkursų paraiškas rasite naujame Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Prie „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo dokumentų rasite paraiškos pildymo gaires anglų ir lietuvių kalbomis.

JAUNIMO MAINAI
Jaunimo mainai — tai jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai.

Jauni žmonės, tiesiogiai susidūrę su kitų kultūrų atstovais ir kasdien bendraudami tarpusavyje, gali daug išmokti vieni iš kitų, o drauge nagrinėdami pasirinktą temą - aptarti savo kultūrų panašumus bei skirtumus.

Mainų metu dažniausiai jungiami įvairūs metodai: darbo grupės, vaidmenų žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, simuliacijos, sportinės veiklos ir pan.

Reikalavimai:

 • Bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių;
 • Mainų trukmė – 5–21 dienos (be kelionės);
 • Dalyvių skaičius – nuo 16 iki 60 dalyvių;
 • Dalyvių amžius – 13–30 metų;
 • Mažiausias dalyvių skaičius iš kiekvienos šalies – 4 dalyviai ir 1 lyderis.

Mainais nėra laikoma:

 • akademinės pažintinės kelionės;
 • veiklos, kurių metu siekiama gauti pelno;
 • turistinės ar atostogų kelionės;
 • festivaliai, gastrolės.

TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PROJEKTAI

Šių projektų jauniems žmonėms metu siekiama ugdyti pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir atlieka pelno nesiekiančią ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą veiklą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Kartu tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami šiuose projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.

Reikalavimai:

 • Trukmė: 14 dienų–12 mėn.
 • 17–30 metų amžiaus savanoriai.
 • 1–30 savanorių įtraukiantys projektai.

Savanoriškoje veikloje dalyvaujančias organizacijas akredituoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, taip užtikrindama organizacijos tinkamumą ir pasirengimą įsitraukti į tarptautinės savanorystės projektus.

Europos jaunimo portalo savanoriškos veiklos platforma bus naudojama kaip akredituotų organizacijų duomenų bazė.

Tarptautinės savanorystės projektams netinkama veikla:

 • savanoriška veikla, vykstanti nesistemingai arba trunkanti ne visą darbo dieną;
 • praktika įmonėje;
 • mokamas darbas ar tokį pakeičiantis darbas;
 • poilsio ar turizmo veikla;
 • kalbos kursai, studijos ar profesinis mokymas užsienyje;
 • savanorio kaip pigios darbo jėgos naudojimas.

JAUNIMO DARBUOTOJŲ MOBILUMAS

Veiklos, skirtos jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui – mokymuisi, bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui. Veiklos prisideda prie jaunimo darbuotojų dalijimosi patirtimi, skatina bendradarbiavimą ir partnerystę, mokymo strategijų ir priemonių tobulinimą ir keitimąsi vertinga patirtimi jaunimo srityje europiniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindinės veiklos formos: seminarai, mokymo kursai, kontaktų užmezgimo renginiai, pažintiniai vizitai (mokomosios kelionės), stažuotės (praktinio mokymosi patirtis, darbo stebėjimas) kitos šalies organizacijoje partnerėje.

Reikalavimai:

 • Veiklos trukmė: 2 dienos – 2 mėnesiai, neįskaitant kelionės laiko;
 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje;
 • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: jaunimo darbuotojai.
 • Dalyvių amžius neribojamas.
 • Dalyviai turi būti iš siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos šalies;
 • Dalyvių skaičius: iki 50 dalyvių, įskaitant ekspertus (mokymų vadovus, fasilitatorius).

Paraiškų teikimo terminai 2018 metais:

 • iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
 • iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • iki 2018 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)