KA2 - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Bendradarbiavimas siekiant inovacijų ir dalinantis gerąja praktika:

 • Jaunimo organizacijų ir kitų sektorių atstovų (švietimo, verslo, tyrėjų) strateginės partnerystės siekiant kokybės, inovacijų, kompetencijų pripažinimo, verslumo ugdymo, organizacijų pajėgumo didinimo jaunimo srityje.
 • Tarpvalstybinės jaunimo iniciatyvos, skatinančios aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą ir verslumą.

Strateginių partnerysčių projektai gali būti dviejų tipų, atsižvelgiant į jų tikslus ir struktūrą:

 • Inovacijas remiančios strateginės partnerystės – projektai, kurių metu kuriami inovatyvūs intelektiniai produktai arba intensyviai platinami bei taikomi jau egzistuojantys ir naujai sukurti produktai ar novatoriškos idėjos.
 • Gerosios praktikos mainus remiančios strateginės partnerystės – projektai, kurie suteikia organizacijoms galimybę vystyti ir stiprinti tinklus, gerinti jų gebėjimus veikti tarptautiniu lygiu, pateikti idėjas, praktikas ir metodus bei jais dalintis. Prie šio tipo priskiriamos tarpvalstybinės jaunimo iniciatyvos.

Reikalavimai:

 • Bent 3 organizacijos iš skirtingų Programos šalių.
 • Dalyvauti gali – Programos šalys ir šalys Partnerės, jei pastarųjų dalyvavimas projektui suteikia pridėtinės vertės (ją reikia pagrįsti).
 • Trukmė: 6 mėn. – 36 mėn.

Jeigu strateginių partnerysčių projektuose numatoma tarptautinė mokymo(si) veikla, turi būti laikomasi ir šių kriterijų:

 • Ilgalaikio su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumo trukmė 2–12 mėn.
 • Reikalavimų neatitinka ilgalaikis su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumas, kai atvykstama iš šalių Partnerių arba vykstama į šalis Partneres.
 • Dalyvių skaičius: tik gerosios praktikos mainus remiančioms strateginėms partnerystėms (jaunimo iniciatyvoms) – vieno projekto metu finansuojama ne daugiau kaip 100 dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis).

Kad strateginių partnerysčių jaunimo srityje projektas būtų finansuotas, juo turi būti įgyvendinamas bent vienas horizontalusis prioritetas arba bent vienas specialusis (jaunimo srities) prioritetas.

Paraiškų teikimo terminai 2019 metais:

 • 2019 m. vasario 12 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.).
 • 2019 m. balandžio 30 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • 2019 m. spalio 1 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)