Aktyvus dalyvavimas

Programa „Erasmus+“, atsižvelgiama į ribotą piliečių dalyvavimą demokratiniuose procesuose, siekia padėti jiems aktyviai įsitraukti ir dalyvauti bendruomenių veikloje ir ES gyvenime. Taip pat programa siekia didinti Europos piliečių žinias apie ES ir jos vertybes, pasitelkdama tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo priemones.

„Erasmus+“ remiama aktyvų pilietiškumą, mokymąsi visą gyvenimą, ugdo socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Pirmenybė teikiama projektams, kuriais suteikiama galimybė dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje. Ypač daug dėmesio skiriama informuotumo ir supratimo apie Europos Sąjungą – ypač apie ES bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, taip pat jos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą – didinimui.

Kviečiame susipažinti su trumpu video, kuris supažindins su šiuo projektu detaliau.