Mokyklos misija – paruošti mokinius, kad jie rastų vietą gyvenime, turėtų gerą darbą arba sukurtų savo verslą, galėtų save realizuoti, būtų sėkmingi. Mokyklos moko įvairių disciplinų – matematikos, fizikos, lietuvių kalbos, bet kartais atrodo, kad gyvenime to neužtenka. O ko gi dar reikia, kokių žinių ir įgūdžių?

Profesinės mokyklos moko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir profesinių įgūdžių, kurie padeda geriau paruošti jauną žmogų gyvenimui, tačiau bendraudami su darbdaviais, girdime jų nusiskundimus, kad mokiniai ateina turėdami žinių ir profesinių įgūdžių, bet jiems trūksta bendrųjų kompetencijų.  Suvokdami, kad turime ugdyti bendrąsias kompetencijas, nusprendėme sukurti įrankius, kurie padėtų profesijos mokytojams ir darbdaviams planuoti, ugdyti ir vertinti verslumo įgūdžius, o mokiniams padėtų turimus verslumo įgūdžius tobulinti ir įsivertinti.

Siekėme išsiaiškinti, kokių įgūdžių mūsų mokiniams trūksta, kad jie, baigę mokyklą, būtų pasirengę darbui. Sudarėme dešimties reikalingiausių verslumo kompetencijų sąrašą. Tik reikėtų iš karto paaiškinti, kas tos verslumo kompetencijos. Neapsigaukite. Daugelis galvoja, kad tai kažkas, ko reikia norint būti verslininku. Tik iš dalies. Be abejo, verslininkams irgi reikia šių kompetencijų, bet ne tik jiems. Verslumo kompetencijos reikalingos be išimties visiems žmonėms, visiems darbuotojams. Niekas nepaneigs, kad svarbu gebėti planuoti laiką, mokėti bendrauti, būti kūrybiškam, gebėti spręsti problemas. Žinoma, kiekviename darbe svarbesnės tampa vienos arba kitos kompetencijos, pavyzdžiui, jeigu virėjui svarbu kūrybiškumas, kad jis gebėtų gražiai patiekti patiekalą, tai policininko darbe kūrybiškumas gali būti nepageidaujamas, svarbu griežtai laikytis įstatymų ir kitų norminių aktų.

Taigi projekto partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Turkijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir Latvijos apsisprendė kartu vykdyti „Erasmus+“ profesinio mokymo strateginių partnerysčių projektą „LEVEL5 sistema verslumo įgūdžių patvirtinimui per interaktyvias mokymosi priemones profesiniame mokyme“ ir kurti produktą, padėsiantį ugdyti ir vertinti šias verslumo kompetencijas: problemų sprendimas, komandinis darbas, lyderystė, kūrybiškumas, lankstumas, komunikacija, išteklių planavimas, refleksija, kritinis mąstymas ir autonomija.

Projekto partneriai yra savo srities profesionalai. Svarbus aspektas, kad partnerystė apima 4 profesines mokyklas – projekto koordinatorius Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, profesinės mokyklos iš Latvijos, Turkijos ir Portugalijos, IT srityje besispecializuojančias įmones „IMOTEC“ (Lietuva), „Blinc“ (Vokietija) ir universitetus – Vilniaus universitetas ir NTU (Jungtinė Karalystė). Tai leidžia sukurti kokybišką produktą ir populiarinti profesinį mokymą, sukuriant jungtis tarp verslo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo. Pirmiausia vokiečių partnerio „Blinc“ sukurto „LEVEL5“ modelio pagrindu parengėme Verslumo įgūdžių tobulinimo ir vertinimo metodiką profesiniam mokymui. „LEVEL5“ modelis remiasi Blumo taksonomija ir leidžia apibūdinti kiekviename lygyje turimas žinias, įgūdžius ir požiūrį. Tarkime, žmogus, turintis pirmo lygio problemų sprendimo kompetenciją, suvokia, kad yra problema, bet nežino, ką daryti, ir nieko nedaro, laukia, kas bus, antro lygio – žino, į ką kreiptis ir pranešti apie iškilusią problemą, trečio lygio – geba pats išspręsti nesudėtingas problemas, remiantis turima patirtimi, ketvirto lygio – sprendžia sudėtingesnes problemas, taiko įvairesnius būdus problemoms spręsti, o aukščiausio penkto lygis – kai savarankiškai sprendžia sudėtingas problemas ir imasi lyderystės, sukuria problemų sprendimo strategiją.

Pritaikius „LEVEL5“ metodiką profesiniam mokymui, kitas iššūkis buvo sugalvoti mokymo būdus ir priemones, kurios būtų patrauklios naudotis tiek mokiniams ir mokytojams, tiek verslo įmonių darbuotojams, kurie atsakingi už mokinius, atliekančius praktiką. Kiekvienai verslumo kompetencijai ugdyti yra kuriami mokomieji video, užduotys ir visas 10 subkompetencijų apimantis kompiuterinis žaidimas. Šia mokomąja priemone galės naudotis mokytojai, dėstydami verslumo modulį, integruodami į kitus modulius ar dėstomus dalykus, taip pat mokiniai savarankiškai galės pasitikrinti, koks yra jų verslumo kompetencijų lygis ir ką reikia žinoti ir gebėti, norint pasiekti aukštesnį lygį.

Kita tikslinė grupė – darbdaviai, priimantys mokinius į praktiką. Praktinis vadovas darbdaviams padės įvertinti praktikanto turimus verslumo įgūdžius, kartu su profesinio mokymo institucija suplanuoti jų ugdymą ir vertinti praktikos eigoje ir pabaigoje. Pilotiniam projektui pasirinktas restoranų sektorius, nes visos partnerių mokyklos turi šias specialybes. Vėliau remiantis šia projekto metu sukurta metodika, būtų galima panašias priemones kurti ir kitiems sektoriams.

2019 m. lapkričio mėn. Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ vykusioje apvalaus stalo diskusijoje su darbdaviais, kurioje dalyvavo 11 skirtingų įmonių ir asociacijų atstovai, darbdaviai išreiškė norą bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo, ir poreikį turėti interneto platformą su skaitmeniniais dokumentais, kuriuose būtų aprašytos verslumo subkompetencijos pagal „LEVEL5“ metodiką. Tai palengvintų mokinių verslumo kompetencijų vertinimą prieš pradedant praktiką įmonėje, praktikos metu ir jos pabaigoje. Kol kas tokio įrankio nėra ir dabar darbdaviai gali, jeigu nori, įrašyti kaip rekomendaciją, kokias verslumo kompetencijas įgijo mokinys, bet dažnu atveju jie to nedaro, nes tai atima daug laiko, be to, nėra aprašytų kriterijų, kaip pamatuoti, kiek mokinys patobulino savo verslumo įgūdžius.

Kompiuterinių žaidimų arba „rimtųjų“ žaidimų taikymas ugdymo procesą padaro įdomesnį, suprantamesnį, įvairesnį, patrauklesnį jaunam žmogui. Sudėtinga teorija yra adaptuojama ir paverčiama žaidimu, priartinama prie realios gyvenimiškos situacijos. Mokykloms pradėjus aktyviai taikyti nuotolinį mokymą, kuriamos skaitmeninės verslumo įgūdžių ugdymo ir vertinimo priemonės tampa dar aktualesnės, nes trūksta skaitmeninio mokymo turinio. IT ir profesinio mokymo profesionalų bendradarbiavimas – puiki galimybė dalintis patirtimi, įgyti naujų kompetencijų ir sukurti produktus, siekiant bendro tikslo – visapusiškai išprususių ir pasirengusių žengti į savarankišką profesinį gyvenimą jaunų žmonių. Animacinių filmukų ir žaidimų kūrimo procesas profesinėms mokykloms yra nemenkas iššūkis. Dirbdami tartptautinėse komandose, pasitelkdami profesionalų mokymus ir konsultacijas, turime sukurti turinį, kuris atspindėtų realias situacijas darbo vietoje, apimtų pasirinktas verslumo kompetencijas ir „LEVEL5“ sistemos lygius.

Šiuo metu animaciniai video ir kompiuterinis žaidimas yra kuriami, bet pirmuosius video jau galima pažiūrėti ir užsiprenumeruoti „Youtube“ kanale: VESVET project Entrepreneurship.

Sukurtos verslumo įgūdžių ugdymo ir vertinimo/ įsivertinimo priemonės bus visiems prieinamos projekto svetainėje: http://www.mczirmunai.lt/vesvet/ ir Youtube.