Norint, kad mokymasis vyktų sklandžiai, jis turi tapti mūsų savasties dalimi, juo reikia mėgautis. Tada greičiausiai patirsime tai, ką pozityviosios psichologijos atstovas Mihaly Csikszentmihalyi (1990) vadina tėkme (angl. flow), kai atsiranda sveika įtampa tarp asmens gebėjimų ir mokymosi iššūkių ir sukuriama optimali besimokančiajam pažinimo erdvė.

Tokias erdves ir inovatyvias mokymosi galimybes kuria Islandijos, Korko (Airija), Šiaulių, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų partneriai „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekte Inovatyvus mokytojų ugdymas taikant personalizuotą mokymąsi (INTERPEARL)). Projekto tikslas – sukurti, įgyvendinti, išbandyti ir perkelti inovatyvias personalizuoto mokymosi praktikas į mokytojų ugdymo sistemą.

Ką mes darome? Kas yra personalizuotas mokymasis? Ką jau sukūrėme? Ką dar sukursime?

Projektas tęsiasi nuo 2018 iki 2021 m., jo metu vyksta daug veiklų – kuriama novatoriška personalizuoto mokymosi (PM) sistema (gairės), kuriami nauji personalizuoto mokymosi metodai, priemonės, diagnostikos instrumentai ir kt. bei atnaujinamos visų penkių projekte dalyvaujančių universitetų mokytojų rengimo studijų programos. Visa tai vyksta sutelkus bendras jėgas ir idėjas per projekto partnerių rengiamus mokymus, seminarus ir susitikimus, o vėliau „ruošiant namų darbus“ grįžus namo.

Islandijos universitete partneriai jau surengė mokymus 30-iai visų penkių universiteto dėstytojų, o Korko universitete vyko intensyvi mokymų programa, kurioje dalyvavo 15 šių aukštųjų mokyklų studentų ir 15 dėstytojų. Islandijoje ir Airijoje vykusiuose projekto mokymuose bei darbo grupių susitikimuose taikyta virš 40 mokymosi metodų (tarp jų – minčių lietus, vaidmenų žaidimai, probleminiai pokalbiai, World Café metodas, atvejų analizė, sintezė, refleksija, konstrukcija ir dekonstrukcija, aktyvus bei pasyvus klausymasis ir kt.). Kaskart susitikę įsitikiname, kad kuriame praktikų bendruomenę,  leidžiančią mokytis vieniems iš kitų ir kartu siekti bendro tikslo. Atsiliepimus po kiekvieno projekto partnerių susitikimo pildančių kolegų žodžiais, „tai puikios dienos, bendra veikla skatina diskusijas ir priverčia mus visus peržengti įprastą mąstymą; bendrų veiklų metu užsimezga stiprus ryšys, dalijamasi bendrais ir savitais kontekstais; mokymasis vienas iš kito yra lankstus, naudojam daug erdvių ir stengiamės prisiimti atsakomybę už bendrai kuriamą personalizuoto mokymosi sampratą“.

Projekte numatyta sukurti keturis intelektinius produktus: personalizuoto mokymosi koncepciją, naujus mokymosi instrumentus, atlikti mokslinį tyrimą, atnaujinti pedagogų ugdymo programas. Personalizuoto mokymosi koncepcijos gairės jau sukurtos. Pagrindinis dėmesys jose skiriamas mokymosi personalizavimui, kurį sudaro keturi pagrindiniai elementai: 1) studentų refleksija ir savarankiškumas – studijų rezultatų planavimas, savarankiškai pasirenkami studijų ir tyrimų metodai bei studijų aplinkos ir praktikos, taip pat įgytų kompetencijų įsivertinimas; 2) lankstus turinys, priemonės ir mokymosi aplinka – pagrįsti dėstytojų ir studentų bendradarbiavimu, besimokančiųjų interesais bei poreikiais; 3) tikslingas mokymasis ir dėstymas, atsižvelgiant studentų interesus bei poreikius; 4) įrodymais grindžiami sprendimai.

Personalizuotas mokymasis yra glaudžiai susijęs su inkliuziniu, individualizuotu bei diferencijuotu mokymusi. Tačiau vienas svarbiausių personalizuoto mokymosi bruožų yra tas, kad  pagrindinis dėmesys čia skiriamas aktyviam besimokančiojo vaidmeniui, jo interesams ir pasirinkimams, ką, kokiais būdais ir kur reikia išmokti bei kaip visa tai panaudoti greitai kintančioje aplinkoje. Personalizuotas mokymas ir mokymasis vertinamas kaip besimokančiojo ir mokinio kelionė, kurioje svarbus asmuo, mokymosi kontekstas ir aplinka, procesas ir reflektyvioji praktika. Personalizuotą mokymąsi taip pat galima apibūdinti kaip tikslingą mokymąsi bendradarbiaujant ir dalyvaujant, taikant universalaus mokymosi dizainą, akcentuojant vidinę motyvaciją, kritinį mąstymą, asmeninį augimą, kūrybiškumą, tarptautiškumą, atsakomybę už savo mokymąsi.

Kas bus daroma vėliau ir kam to reikia?

Jau greitai personalizuoto mokymosi koncepcijos pagrindu bus atnaujinamos pedagogų ugdymo studijų programos, diegiamos turinio, metodų, instrumentų ir vertinimo inovacijos visuose penkiuose projekto partnerių universitetuose. Ateityje mūsų siūlomi pedagogų rengimo sistemos principai ir gerosios patirtys bus platinami viešai, kad su jais susipažintų kitos aukštojo mokslo institucijos ir visa akademinė bendruomenė – būsimieji mokytojai, mokytojai-praktikai (mentoriai), mokyklų vadovai, regioninės ir nacionalinės švietimo politikos rengėjai, kiti socialiniai partneriai.