2023 m. vasario 13–17 dienomis Bulgarijos Zlatitsos miestelio  bendrojo lavinimo mokykloje „Sveti Paisiy Hilendarski“ vyko programos „Erasmus+“ mobilumo projekto „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“ susitikimas. Darbo stebėjimo vizite dalyvavo Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos bei Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pedagogai.

Mokykloje mokosi apie 430 mokinių, iš kurių 31 turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagalbą jiems teikia specialieji pedagogai, psichologai, logopedai ir mokytojo padėjėjos. Prioritetas teikiamas naujovėms klasėse ir įtraukiajam ugdymui. Visuose kabinetuose įrengtos šiuolaikiškos, skaitmeninės ugdymosi aplinkos ir priemonės. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis kartu su visais klasėje. Jų individualus tvarkaraštis derinamas su klasės ir specialistų tvarkaraščiais. Taip pat skatinamas visapusiškas bendradarbiavimas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais. Jiems sudaromos sąlygos padėti savo vaikui mokykloje, keletą kartų per savaitę pabūti pagalbininkais pamokose. Mokytojai skiria užduotis atsižvelgdami į mokinio sutrikimą ar negalią, jo gebėjimus.

Dalyvaudami šiame projekte sužinojome bei praktiškai pamatėme, kokie inovatyvūs ugdymo(si) metodai, strategijos taikomi ugdymo procese, kokia pagalba teikiama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Turėjome galimybę apsilankyti specialistų vedamuose užsiėmimuose. Psichologė pristatė priemonę – „Komunikatorių 5“, skirtą lavinti nekalbančius vaikus. Logopedė supažindino su savo darbo specifika. Stebėjome individualų specialiojo pedagogo darbą su mokine, kuriai sunkiai sekasi suprasti skaitomą tekstą, ir logopedo užsiėmimą atliekant kvėpavimo pratimus, naudojant kompiuterinę programą. Daugelį priemonių galėjome išbandyti praktiškai.

Stebėtose anglų, bulgarų kalbos, matematikos, muzikos pamokose visa mokomoji medžiaga pateikiama skaitmeniniu formatu, mokytojai dažnai skiria mokiniams užduotis, sukurtas „Liveworksheets“, „Kahoot“, „Sli.do“, „Storyboard“, „ClassBuddy“ programomis. Stebėjome dešimtos klasės mokinių veiklas integruotoje filosofijos ir dailės pamokoje. Mokiniai kūrė komiksus apie antikinius herojus „Storyboard“ programoje arba piešė lapuose. Komiksų kūrimui taip pat buvo pateikti šių herojų paveikslėliai, kuriuos spalvino mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Tokiu būdu jie dalyvavo grupės veikloje ir pristatė savo darbus.

Paskutinę vizito dieną apsilankėme neįgaliųjų vaikų ir jaunimo dienos centre. Centro direktorė papasakojo, kokios paslaugos teikiamos vaikams, apžiūrėjome patalpas.

Projekto „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“ įgyvendinimo metu didelį įspūdį paliko koordinatorės, mokyklos psichologės Donka Slavcheva rūpestingumas, šiltas bei nuoširdus mokyklos administracijos, mokytojų bei mokinių bendravimas.

Vizito metu turėjome galimybę pristatyti savo šalį, palyginti Bulgarijos ir Lietuvos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus. Neformaliojo ugdymo edukacijose susipažinome su Bulgarijos šalies kultūra, papročiais, gamta. Pamatėme įdomių, netradicinių ugdymo(si) erdvių, aplinkų bei metodų, pasisėmėme naujų idėjų, kurias taikysime savo profesinėje veikloje.