Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje 2022–2023 mokslo metais  įgyvendintas  „Erasmus+“ projektas ,,IKT ir inovatyvūs mokymosi metodai ateities pamokai“.  Projekto tikslas – įgyvendinat atnaujinto ugdymo turinio programas įvaldyti inovatyvius ugdymo metodus ir šiuolaikiškus skaitmeninius įrankius. Daug dėmesio buvo skiriama pamokai, jos vadybai, aktyviajam kiekvieno mokinio mokymuisi, projektinės tiriamosios veiklos planavimo, organizavimo ir vertinimo praktikai.

Mokymų metu Italijoje projekto dalyviai mokėsi medijos ir filmų kūrimo paslapčių. Trumpų filmukų kūrimas – skaitmeninių istorijų pasakojimas – yra daugiau nei tik būdas pasiekti mokinius, tai būdas juos įtraukti, mokytis su jais ir iš jų. Grįžę iš mokymų, mokytojai pasidalino patirtimi, kaip kurti trumpus filmukus InShot programėle ir naudoti šį metodą ugdyme. Metodas išbandytas pamokose. Išradingumu ir kūrybiškumu pasižymėjo mokinių sukurti filmukai aplinkosaugos tema. 

Gimnazijos mokytojai turėjo unikalią galimybę apsilankyti Gvadelupėje, kur mokėsi naudoti skaitmenines technologijas vizualizuojant pamokų medžiagą ir vykdant projektinę veiklą. Susipažinta, kaip kitų šalių mokytojai išnaudoja nuotolinio mokymosi platformas efektyviam grįžtamajam ryšiui teikti. Dalyviai turėjo unikalią galimybę įsitraukti į integruotas etnokultūrines veiklas: mokėsi tradicinių Karibų regiono šokių, ragavo tradicinių patiekalų. Gvadelupės gamta ir kultūra paliko neišdildomą įspūdį ir praturtino tarpkultūrinę ir profesinę mokytojų kompetencijas. 

Islandijoje mokytojai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu įvaldė pagrindinius projektinės veiklos pamokoje taikymo būdus, skatinančius moksleivių savivaldų mokymąsi, smalsumą ir motyvaciją, tarpdalykinę integraciją, bendradarbiavimo darbo grupėse gebėjimus, vertinimo ir įsivertinimo gebėjimus. Svarbu mokiniams patiems leisti pasirinkti projektinės veiklos temą, kad ši jiems būtų įdomi ir naudinga bei žadintų kritinį mąstymą ir skatintų kelti klausimus bei domėtis, taip panaudojant skirtingų dalykų pamokose įgytas žinias. Susipažinta su Islandijos švietimo sistema, kuri yra orientuota į vaikų įtraukimą į ugdymosi procesą. Islandijos švietimo sistema grįsta šiais principais – aukštas gyventojų raštingumo lygis, į tvarumą orientuotas švietimas, piliečių lygybė, mokinių sveikatinimas ir gera savijauta, demokratijos ir žmogaus teisių užtikrinimas bei kūrybiškumo ugdymas. 

Gimnazijos mokytojai sėmėsi patirties stebėdami ugdomąją aplinką Turkijos ir Prancūzijos švietimo įstaigose. Vizitas Turkijoje buvo skirtas susipažinti su spec. poreikių vaikų ugdymo metodais, profesinio mokymo organizavimu ir praktinio mokymo formomis, projektinio mokymo metodais, mokinių motyvacijos skatinimo būdais ir ugdymo aplinkomis. Susipažinta su Alanijos mokyklose vykdomais integruotais į ugdymo procesą vietiniais ir tarptautiniais projektais. Stebino turkų darbštumas ir energija. Turėjome galimybę dalyvauti diskusijose su mokyklos vadovais ir administracija, susipažinti su vadybiniais sprendimais, kurie turi įtakos mokyklos atnaujinimui ir materialinės bazės kūrimui. Susipažinta su naujai ir moderniai įrengtomis mokyklos ugdymo aplinkomis: laboratorijomis, informacinių technologijų kabinetais, robotikos mokymo kabinetu, auditorijomis, skirtomis kino ir teatro mokymui. Tai davė impulsą atnaujinti ugdymo aplinkas gimnazijoje. Buvo naudinga pasikeisti patirtimi ir žiniomis bei pabendrauti su Turkijos kolegomis mokytojais, mokiniais ir jų tėvais.

Prancūzijoje mus pasitiko kolegos, kurie jau pagal „Erasmus+“ projektą lankėsičiavosi mūsų gimnazijoje. Jie stebėjosi, kad gimnazijoje informacinės technologijos yra dėstomas kaip atskiras dalykas, tuo tarpu Prancūzijoje – integruojama į daugelį mokomųjų dalykų. Būtent mus ir domino skaitmeninių įrankių panaudojimas integruotose pamokose. Prancūzijos mokyklose dalykų integracija yra neatsiejama nuo ugdomosios veiklos. Stebėjome matematikos pamoką, integruotą su programavimu, matematiką su fizika bei fizika su muzika ir kt. Prancūzijos mokytojai ne tik pasakojo apie savo patirtis ir pasidalino metodine medžiaga. Vizito metu stebino ne tik originaliai įrengtos erdvės gimnazijose, bet ir darbuotojų santykiai, o ypač mokinių elgesys ir jų motyvacija. Išklausėme kolegų prancūzų apmąstymus, diskutavome apie savo šalies reformų naujoves, domėjomės Prancūzijos švietimo ugdymo programomis.

Projekto metu mokytojai įgijo naujų žinių ir patirties, kurias pritaikė savo pamokose, pagerino skaitmeninių technologijų taikymo ugdymo procese įgūdžius, įsisavintais ugdymo metodais seminarų metu pasidalino su kolegomis. Mokytojai pagerino socialinę, kultūrinę ir kalbinę kompetencijas, pakilo motyvacija tolimesniems darbams. Užmegztos pažintys su kitų šalių mokytojais, sukurtos bendros grupės socialiniuose tinkluose su kitų šalių mokytojais prisidėjo prie mokyklos tarptautinio bendradarbiavimo galimybių ir paskatino diegti inovacijas gimnazijoje. 

Šis projektas padėjo mokytojams bendraujant ir bendradarbiaujant su kitų šalių mokytojais bei švietimo atstovais  įgyti naujų įgūdžių bei patirties. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, rodančių, kokią įtaką ,,Erasmus+“ projektai turi vykdant pokyčius Lietuvos mokyklose. Su projektu susijusią medžiagą galite peržiūrėti Anykščių Jono Biliūno gimnazijos svetainėje https://www.bilngimn.lt.