Viena opiausių temų švietimo bendruomenėje – įtraukusis ugdymas. Bendraujant su praktikais aiškėja, kad šiuo metu vis dar nesame aiškiai susitarę dėl vieningos įtraukiojo ugdymo sampratos. Daugeliu atvejų įtraukusis ugdymas yra tapatinamas su neįgaliųjų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymu bendrojo ugdymo mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vis dar sutinkama manančių, kad įtraukusis ugdymas reiškia specialių mokyklų / klasių / grupių uždarymą ir mechanišką mokinių perkėlimą į mokyklas. Ne paslaptis ir tai, kad siekiant įgyvendinti įtraukųjį  ugdymą mokykloje, dažnai susiduriama su vaikų ar mokinių tėvų priešprieša: „mano vaikas negali mokytis su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“, „tokie vaikai trukdo mokytis“ ir pan.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus komanda jau kurį laiką siekia kryptingai keisti savivaldybės visuomenės nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo, stiprinant požiūrį, kad kiekvieno asmens skirtybės yra ne problema, o privalumas, kurį verta traktuoti kaip mokymosi ir tobulėjimo išteklius. Savivaldybės švietimo įstaigų lygmeniu įtraukiojo ugdymo idėja kryptingai siejama su Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis: įtraukusis ugdymas traktuojamas kaip nuolat besikeičiantis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos.

Savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenės skatinamos įtraukiojo ugdymo principus diegti kasdienėje ugdymo(si) veikloje, šalinti kokybiško ugdymo(si) kliūtis ir kiekvienam mokiniui užtikrinti galimybę patirti mokymosi džiaugsmą. Visa tai – nemenkas iššūkis tiek savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, tiek mokytojams, tiek ir savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistams.

Siekiant įveikti paminėtuosius iššūkius, savivaldybėje įgyvendinamas programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“. 2022 m. birželio 12–17 dienomis Projekto dalyviai, trys Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai – Viktorija Lipskienė, Rimas Marcinkus, Margarita Pavilionienė – dalyvavo darbo stebėjimo vizite Madride (Ispanija), Ceip Vicente Aleixandre mokykloje. Šio mobilumo nauda projekto dalyviams – neabejotina, nes įtraukusis ugdymas yra tapęs mokyklos organizacinės kultūros dalimi: įtraukiojo ugdymo principai atsispindi jos vertybėse, nuostatose, taisyklėse, jais grindžiama kasdienė įstaigos veikla.

Sėkmingą pasirinktos mokyklos veiklą liudija aukšti akademiniai mokyklos pasiekimai, nepaisant didelio mokinių, turinčių įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus. Vizito metu sudarytos sąlygos betarpiškai susipažinti su mokyklos sisteminiu ir vertybiniu požiūriu į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prielaidas, stebėti ir kartu su priimančios įstaigos mokytojais aptarti pačius įvairiausius įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo aspektus: veiklų organizavimą, mokymo(si) pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių bei aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams teikimą, paramos mokytojams poreikį. Mokykloje taikomas CLIL (angl. „Content and Language Integrated Learning“) mokymas leido betarpiškai bendrauti ne tik su mokytojais, bet ir su mokiniais.

Bendraujant su mokyklos bendruomene, laisvalaikio metu sutiktais žmonėmis, neformaliai tobulintos tarpkultūrinės projekto dalyvių kompetencijos, susipažinta su Madrido istorija, kultūra, praplėstas akiratis, stiprintas pasitikėjimas savimi ir komandos nariais. Verta paminėti, kad šis mobilumas naudingas ne tik projekto dalyviams, bet ir visai savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenei, su kuria bus pasidalinta įgyta patirtimi, naujomis idėjomis bei pasiūlymais.