Per pastaruosius šešiasdešimt metų visame pasaulyje socialinėje ir švietimo srityje įvyko daug pokyčių. Vienas iš jų – klasikinės ugdymo paradigmos virsmas į tarpusavio pagarbos, skirtybių pripažinimo bei tolerancijos kitoniškumui nuostatomis pagrįstą ir į besimokančiojo poreikius orientuotą ugdymą. Lygios galimybės ir įtrauktis – tai vieni svarbiausių ateities švietimo uždavinių. Įvairios tarptautinės organizacijos, formuojančios tarptautinę švietimo politiką (UNESCO, Jungtinių Tautų Organizacija, Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūra ir kt.), įtraukųjį ugdymą apibūdina kaip nuolat besikeičiantį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos.

Šiaulių rajono savivaldybė, siekdama rajono visuomenės vizijos „aktyvios bendruomenės, verslūs ir laimingi žmonės“, ėmėsi gana ambicingų uždavinių: savivaldybės ugdymo įstaigose nuosekliai diegti įtraukiojo ugdymo principus, įgalinti įstaigas veiksmingai šalinti kokybiško ugdymo(si) kliūtis ir kiekvienam užtikrinti ugdymo prieinamumą, stiprinti rajono visuomenės požiūrį, kad kiekvieno iš mūsų skirtybės yra ne problema, o mokymosi ir tobulėjimo ištekliai.

Kad planai neliktų tik „sparnuotomis frazėmis“, savivaldybės administracija 2021 m. teikė paraišką „Erasmus+“ mobilumo projektui „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“.

Įgyvendinant Projekto veiklas, 2021 m. gruodžio 7–13 d. Projekto dalyviai, savivaldybės administracijos vadovų bei specialistų komanda, dalyvavo pirmajame mokymosi mobilumo vizite Antalijos mieste, Turkijoje. Mokymų metu analizuoti įvairūs įtraukiojo ugdymo aspektai, tokie kaip principų, užtikrinančių įtraukųjį ugdymą mokykloje, taikymas; mokymo(si) ir problemų sprendimas bendradarbiaujant; įtraukusis ugdymas kaip žmogaus teisė; pagarba įvairovei; įtraukiosios grupės / klasės valdymas; vaikų, turinčių elgesio ir mokymosi sunkumų, įtrauktis; vaikų stiprybių ir talentų palaikymas; įtraukiam ugdymui(si) palankaus(ios) mikroklimato / aplinkos kūrimas; optimalus mokyklos išteklių panaudojimas įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir pan.

Projekto dalyviai patyrė, kad tarptautinis mobilumas suteikia puikias galimybes ne tik pagilinti teorines žinias, bet ir praktiškai tobulinti anglų kalbos įgūdžius, kiek geriau pažinti svetimos šalies kultūrą. Šio mobilumo dalyviai – švietimiečiai, todėl nenuostabu, kad labiausiai domėtasi Turkijos švietimo sistemos ypatumais. Vizito metu apsilankyta dviejose ugdymo įstaigose. Pirmoji jų – privati „Vizyon Koleji“ mokykla, kurioje mokosi 370 mokinių. Mokykloje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Mokiniai į mokyklą priimami po motyvacinio pokalbio. Mokslas mokamas: 2000–3000 eurų per metus, tačiau mokytojų, dirbančių toje mokykloje, vaikai ugdomi nemokamai. Nuo mokesčio atleidžiami ir gerai besimokantys mokiniai. Daug dėmesio mokykloje skiriama praktiniam mokymui(si), vyresniųjų mokinių konsultavimui karjeros klausimais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui, tėvų informavimui. Antroji aplankyta įstaiga – valstybinė Gulvener Ilkokulu mokykla, kurioje mokosi daug vaikų iš Sirijos. Mokykloje dirbanti psichologė pristatė darbo su iš užsienio atvykusiais mokiniais ypatumus, pademonstravo šiems mokiniams skirtas mokymo(si) priemones.

Puikiai parengta vizito darbotvarkė suteikė galimybių ne tik formaliai mokytis, bet ir susipažinti su Antalijos istorija, kultūra, gėrėtis nuostabia gamta, pajausti šalies žmonių komunikabilumą, nuoširdumą. Kelionės metu aplankyti žymiausi Antalijos regiono gamtos objektai: „Duden Waterfalls“ ir „Goynuk Canyon“. Bendraujant su mokymo organizatoriais, laisvalaikio metu sutiktais žmonėmis, neformaliai tobulintos tarpkultūrinės projekto dalyvių kompetencijas, praplėstas akiratis, stiprintas pasitikėjimas savimi ir komandos nariais, mokytasi ne tik klausyti, bet ir išgirsti. Šio mobilumo nauda – neabejotina, nes kiekviena patirtis praturtina ir įkvepia naujiems iššūkiams.

Daugiau apie projekto tikslus ir veiklas galima rasti čia.