2023 m. rugsėjo 18–21 d. Klaipėdos Vitės progimnazijos pedagogai dalyvavo darbo stebėjimo vizite Collège Beauséjour, La Trinite (Martinika). Šis vizitas – tai viena iš „Erasmus+“ mobilumo projekto „Atvira mokykla šiandien – atvira visuomenė rytoj“ suplanuotų veiklų. Projekto tikslas – stiprinti mokinių mokymąsi, tobulinant įtraukiojo ugdymo visiems praktiką mokykloje.

Įvairių gebėjimų turinčių mokinių įtraukimas į bendrojo ugdymo klases ir galimybė kiekvienam siekti asmeninės pažangos yra vienas iš Klaipėdos Vitės progimnazijos prioritetų. Ugdant šiuos mokinius, mokytojai vis dar susiduria su iššūkiais. Stebėjimo vizitas vienoje iš Prancūzijos mokyklų suteikė mokytojoms galimybę matyti kolegų darbą pamokose, dalyvauti mokytojų ir pagalbos specialistų atvejų analizės susitikimuose, susipažinti su šalies praktika ugdant individualių poreikių turinčius mokinius.

„Collège Beauséjour“ dirba pilna pagalbos mokiniui specialistų komanda: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas ir mokytojo padėjėjai. Mokykloje komplektuojant klases yra atsižvelgiama į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių – klasėje, kurioje ugdomi keli specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, negali būti daugiau nei 15 mokinių. Taip sudaroma galimybė pedagogams geriau pažinti mokinį bei atliepti jo poreikius.

Mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų, kartoja kursą, nelanko mokyklos, yra sudaromi individualaus mokymosi sėkmės planai. Personalizuota ugdymo sėkmės programa (angl. „Personalized educational success program“, PPRE) – tai koordinuotas veiksmų planas, parengtas siekiant patenkinti individualius mokinio poreikius, kai jam kyla sunkumų įsisavinant bendrojo ugdymo programą. Programą kuria mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų komanda, ją pristato mokiniui bei tėvams. Programos trukmė (dažniausiai kelios savaitės ar mėnesiai) yra individuali ir priklauso nuo patiriamų sunkumų pobūdžio bei asmeninės pažangos. Išsikelti tikslai yra įgyvendinami pagalbą teikiant mažesnėse mokinių grupėse, t. y. mokiniai matematikos ir gimtosios kalbos mokosi papildomai skirtose pamokose, klasėje teikiama specialiojo pedagogo pagalba, o kai kuriais atvejais mokiniai ugdomi ir atskirai nuo klasės. Programos pabaigoje mokytojai parengia vertinimą bei sprendžia apie pagalbos tęstinumą ar nutraukimą, pasiekimų vertinimą bei tolimesnių tikslų numatymą. Pasak kolegų, tokia darbo forma leidžia mokiniui įveikti kylančias kliūtis bei siekti asmeninės pažangos.

Šio stebėjimo vizito metu turėjome galimybę reflektuoti savo mokyklos patirtį bei pasisemti gerosios patirties apie nuoseklų įtraukiojo ugdymo programos įgyvendinimą, pagalbos mokiniams teikimo, vertinimo būdus, užsiėmimus, kuriuose glaudžiai bendradarbiauja mokytojas ir mokytojo padėjėjas ar specialusis pedagogas. Tai skatina mus ir toliau ieškoti tinkamiausių metodų bei inovacijų, suteikia naujų idėjų ir perspektyvų kuriant įtraukią mokyklą Lietuvoje.