Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, būdama akredituota programos „Erasmus+“ projektų vykdytoja, turi išskirtinę galimybę semtis patirties užsienio šalių mokyklose, stebėti ten vedamas pamokas, bendrauti su užsienio kolegomis, analizuoti užsienio mokyklose įgyvendinamus projektus ir kitas veiklas. Mūsų gimnazijos mokytojai 2023 m. sausio 23–27 dienomis dalyvavo darbo stebėjimo vizite IES Anagos mokykloje, kuri yra Tenerifės sostinėje Sata de Cruze. Buvo dalyvaujama įvairiuose renginiuose ir pamokose, vertinamos mokyklos aplinkos, mokytojų bendradarbiavimas siekiant įgyti patirties, stebint, kaip įgyvendinami šio projekto akreditacijos tikslai tvarumo, harmonijos su gamta, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir geros psichologinės būsenos srityse.

IES Anaga mokykloje mokosi 500 vaikų nuo 12 iki 16 metų. Pristatydama savo mokyklą, jos direktorė Noelia Caraballo Hernandez minėjo svarbiausias įstaigos veiklos kryptis – ugdyti mokinius atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir juos realiai atliepiant, mokyti sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, tvarumo, integruoti į ugdymo procesą vertybinį, pilietinį ugdymą. Ne mažiau svarbi, anot mokyklos vadovės, mokinių emocinė, psichologinė būsena, į kurią šioje mokykloje kreipiamas ypač daug dėmesio. Mokykla gali didžiuotis puikiai ugdymui(si) pritaikytomis lauko erdvėmis, aikštynais, kuriuose mokiniai net ir pertraukų metu be perstojo žaidžia krepšinį, futbolą, tenisą, užsiima kitomis aktyviomis veiklomis.

Darbo stebėjimo metu buvo svarbu pamatyti, kaip vyksta  formalusis ir neformalusis ugdymas IES Anaga mokykloje. Vizito metu buvo stebimos pamokos, kartu vykstama į žygius kalnuose, dalyvaujama edukacinėse veiklose mokykloje bei už jos ribų.  Dalyvaujant darbo stebėjime IES Anaga mokykloje atkreiptas dėmesys į tai, jog ypač svarbi įtrauktis. Specialiųjų poreikių mokiniams yra sudarytos sąlygos kartu su visais mokiniais dalyvauti žygiuose, kurių metu jiems teikiama reikalinga pagalba. Maloniai stebino tai, kad visi žygyje dalyvavę mokiniai buvo mokomi tolerancijos, pagarbos ir gebėjimo komunikuoti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, prisitaikyti prie jų judėjimo tempo, padėti jiems įvairiose situacijose.

Žygio į kalnus metu dalyviai keliavo lauramedžių giria, mokėsi pažinti gamtą, skirti įvairią augmeniją. Mokiniai dirbo grupėse, atliko mokytojų iš anksto parengtas užduotis, stebėjo, analizavo juos supančią gamtą, fotografavo užduotyse nurodytus objektus, rinko informaciją apie juos. Didelį įspūdį paliko nuoširdus ir empatiškas mokinių bendravimas su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiltas mokinių bendravimas neišblėso ir pertraukų metu.

Harmoningo bendravimo kūrimas  ir harmonijos su gamta bei tvarumo siekimas yra vieni esminių IES Anagos mokyklos siekių. Tai ir vienas iš šios įstaigos akreditacijos tikslų,  įgyvendinamas per įvairias ugdomąsias veiklas: prižiūrint daržo  mokyklos kieme, į ugdymo turinį integruojant gamtamokslines veiklas, nuoseklų rūšiavimą kiekvienoje klasėje, antrinių žaliavų panaudojimą pamokų ir renginių metu, efektyviai panaudojant turimas mokymosi priemones ir erdves.

Vizito metu stebėta ne viena ugdomoji veikla. Ypač įdomi buvo chemijos pamoka, kurioje mokiniai atliko eksperimentą: deginimo procese iš sodos ir cukraus pudros „išaugino“ skirtingas figūras, lygino jas,  aprašinėjo eksperimento eigą. Daug dėmesio mokykloje yra skiriama užsienio kalbai, kai kurie dalykai (istorija, chemija, geografija) yra dėstomi anglų ir ispanų kalbomis. Stebėdami įvairias pamokas galėjome įvertinti mokymo/si metodus, kuriuos mokytojai taikė savo pamokose, tvarumo integravimą į ugdymo procesą. Mokykla yra gausiai aprūpinta informacinėmis, technologinėmis priemonėmis, interaktyviomis lentomis, pamokose taikomi įvairūs ugdymo metodai, kurie ne tik didina mokinių motyvaciją, bet ir lemia gerus mokinių mokymosi rezultatus.

Tačiau didžiausią įspūdį padarė tai, kad mokykla, besirūpindama mokinių savijauta, pasiekė, kad mobilieji telefonai mokykloje yra tabu. Stebino tai, kad mokiniai pertraukų metu noriai bendrauja vieni su kitais, šypsosi, klega, sportuoja ir nė vienas nesinaudoja telefonu. Mobiliųjų ryšių priemonių atsisakymas per pamokas ir pertraukas pastebimai prisidėjo prie mokinių psichinės sveikatos gerinimo, motyvacijos ir susikaupimo didinimo, draugiško bendravimo skatinimo. IES Anaga visa mokykla džiaugiasi šiuo pasiekimu ir didžiuojasi, kad pavyko susitarti dėl svarbiausio dalyko – mokinių sveikatos gerinimo- tiek su mokiniais, tiek su mokyklos bendruomene.

Svarbi kiekviena patirtis, įgyta darbo stebėjimo metu. Darnumas, geros atmosferos kūrimas, tvarumas, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas – tai tikslai, kurie glaudžiai siejasi ir su mūsų gimnazijos siekiais, todėl parvežtos patirtys, net neabejojame, praturtins mokymo(si) procesą Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje.