Kultūros edukacijos metodų plėtra ugdymo procesuose nuolat skatina ieškoti priemonių, suteikiančių galimybių kultūros organizacijų lankytojams būti ne tik stebėtojais ar žiūrovais, tačiau ir aktyviais kūrybos proceso dalyviais. Aktyvus dalyvavimas ir įsitraukimas prisideda tiek prie žinių apie skirtingas kultūros ir meno formas, technikas bei kūrėjus įgijimą, tiek prie mokymosi visą gyvenimą įgūdžių, kūrybiškumo ugdymo bei bendruomenių stiprinimo skatinant aktyvų dalijimąsi patirtimis. Kultūros edukacijos veiklos sėkmingai įgyvendinamos moksleivių tikslinėse auditorijose, tačiau suaugusieji nėra linkę aktyviai dalyvauti neformaliojo kultūros ir meno ugdymo veiklose, o meno ir kultūros kūrėjai neretai stokoja žinių bei įgūdžių tokio tipo veikloms organizuoti.

Siekiant stiprinti suaugusiųjų kūrybiškumo gebėjimus, didinti bendruomenių įsitraukimą į kultūros ir meno veiklas bei gilinti besimokančiųjų suaugusiųjų ir andragogų kompetencijas, 2022 m. pradėtas vykdyti Erasmus+ partnerysčių projektas „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and Knowledge“ (PhotoKICK). Projektą koordinuoja Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka (Lietuva). Projekto partneriai – Lietuvos nacionalinis muziejus, Meno ir technologijų centras (Latvija), Kultūros asociacija „Espacio Rojo“ (Ispanija), Mokslo ir tyrimų asociacija menui, kultūrai, edukacinėms programoms ir technologijoms „EPEKA“ (Slovėnija) ir Vengrijos nacionalinis muziejus.

Projekto metu siekiama stiprinti andragogų ir kitų suaugusiųjų švietimo srities darbuotojų, dirbančių kultūros ir kūrybos srityse, kompetencijas, panaudojant tarptautinę patirtį, bei motyvuoti suaugusiuosius įsitraukti į mokymosi procesą, įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų, ugdyti kūrybiškumą ir dalytis savo patirtimi per fotografiją ir meno parodų edukacinę veiklą.

Fotografijos sritis pasirinkta dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai – tai viena iš lengviausiai prieinamų technologijų ir meno formų. Daugelis suaugusiųjų naudojasi fotografavimo funkciją turinčiais išmaniaisiais įrenginiais, noriai ir dažnai fiksuoja savo kasdienio gyvenimo bei ypatingas akimirkas, kuriomis dalinasi su artimaisiais, kolegomis bei aplinkiniais. Taip pat vizualinės meninės išraiškos formos dominuoja skaitmeninėje erdvėje, kurioje praleidžiama vis daugiau laiko. Populiariausi socialiniai tinklai (pavyzdžiui, „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“, „TikTok“) yra grįsti galimybe dalintis vizualiniu turiniu, kuris sutinkamos tiek meno srityje, tiek reklamos ir rinkodaros sferose. Suaugusieji yra labiau linkę įsitraukti į fotografija paremtas kūrybos ir meno edukacijos veiklas, kadangi jos susijusios su daugeliui jau pažįstamais procesais.

Be to, fotografijos meno ir suaugusiųjų kultūros edukacijos sinergija nėra pakankamai ištyrinėta sritis. Fotografijos kūrėjai, edukatoriai, andragogai neturi pakankamai įrankių bei žinių, skirtų paskatinti fotografijos meno procesų ir produktų taikymą skirtingose kultūros edukacijos veiklose.

Projekto „PhotoKICK“ metu siekiama pristatyti edukacines fotografijos parodas kaip vieną iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo priemonių, kurios įgyvendinimas prisidėtų prie skirtingų suaugusiųjų ugdymosi poreikių patenkinimo, suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo bei kultūros ir meno kūrėjų kompetencijų didinimo.

Rengiant edukacines fotografijų parodas prisidedama tiek prie fotografijos meno sklaidos ir populiarinimo, tiek prie mokymosi visą gyvenimą sąlygų sudarymo. Suaugusiesiems dalyvaujantiems edukacinėse fotografijos parodose suteikiamos prasmingos saviraiškos, aktyvaus dalyvavimo bendruomenės gyvenime galimybės, ugdomas jų kūrybiškumas. Edukacines fotografijų parodas organizuojantys kuratoriai bei kūrėjai prisideda prie gilesnių šios medijos sluoksnių atskleidimo, užmezga stipresnius ryšius su vietos ir kultūros bendruomenėmis. Tokiu būdu kuriama visapusiškai stipri vietos kultūros bendruomenė bei skatinama mokymosi visą gyvenimą kultūra.

Projekto metu bus sukurti du intelektiniai produktai, skirti suaugusiųjų švietimo specialistams, edukatoriams bei meno kūrėjams, siekiantiems sėkmingai inicijuoti bei įgyvendinti edukacines fotografijų parodas: edukacinių fotografijos parodų kūrimo gairės bei edukacinių fotografijos parodų programa. Produktų turinį sudarys teorinė informacija bei praktiniai pavyzdžiai, surinkti iš projektą įgyvendinančių partnerių organizacijų. Produktai bus laisvai prieinami interneto svetainėje www.photokick.eu.

Tikimasi, kad įvairiapusiška projekto partnerių patirtis prisidės prie gerųjų edukacinių fotografijos parodų rengimo praktikų sklaidos, suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kompetencijų ugdymo ir tobulinimo, kultūros edukacijos veiklų suaugusiesiems plėtros bei tvarių tarptautinių santykių plėtojimo.