Plungės viešosios bibliotekos kuruojamas 2020–2022 m.  „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių projektas „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą“  (angl. „We are all together to raise awareness of cultural heritage“ – WAAT) skirtas sustiprinti ir išplėsti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, pasiūlant naują, intriguojančią ir svarbią – kultūros paveldo – temą bei naujus, modernesnius įrankius – naujai sukurtą neformaliojo mokymo ir mokymosi metodiką (gidą) bei atraktyvias ir įtraukiančias  veiklos formas (reprezentacinio filmo kūrimą).

Projektas skirtas ir institucijoms, organizuojančioms ar vykdančioms neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą, bei patiems besimokantiesiems, ir su paveldu susijusioms institucijoms. Mokytis kultūros paveldo svarbu visiems – tiek dalyvaujantiems neformaliojo ugdymo procese, tiek ir kultūros paveldo specialistams, siekiantiems atsinaujinimo, ieškantiems progresyvesnių darbo formų ir metodų bei suvokiantiems, kokį svarbų vaidmenį paveldo puoselėjimui ir sklaidai turi visuomenės įtraukimas ir neformalusis švietimas.

Projekte dalyvauja 6 skirtingų Europos šalių institucijos – neformaliojo suaugusių švietimo, istorinio ir kultūros paveldo, kultūros bei mokslinių tyrimų institutų specialistai. Tai – ICARUS HRVATSKA – ne pelno siekianti asociacija, įsikūrusi Kroatijos sostinėje, tirianti istorinius šaltinius bei skatinanti archyvų skaitmeninimą; „EGInA SRL“ –  privati mokymo agentūra ir konsultacinė įstaiga Italijoje, Folinjo mieste, subūrusi projektų vadovų komandą ir turinti ilgalaikę patirtį rengiant, teikiant ir įgyvendinant ES projektus; „Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz (MERGIN)“ – daugiadisciplininis tyrimų institutas, įsikūręs Graco mieste, Austrijoje; „Centro de Educación de Adultos de Olmedo“ – suaugusiųjų švietimo centras Olmedo mieste, Ispanijoje; „Quiosq“ – Amsterdame, Nyderlanduose įsikūrusi ne pelno siekianti asociacija, kurios misija – šviesti visuomenę apie kultūros paveldo svarbą ir jo puoselėjimą.

Projekto rezultatai – du intelektiniai produktai. Pirmasis iš jų – neformaliojo  mokymo ir mokymosi metodika (gidas) neformaliojo suaugusiųjų ugdymo specialistams, skirta išaiškinti ir padėti suvokti 4  kultūros paveldo aspektus (kilnojamąjį, nekilnojamąjį, gamtos ir skaitmeninį). Gidas pristatys ir išsamią reprezentacinių paveldui skirtų filmukų kūrimo instrukciją, mokys praktinių paveldo sklaidos subtilybių bei išsamiai pristatys skaitmeninę platformą – jos idėją ir struktūrą, techninius parametrus. Antrasis – ne tik besimokantiesiems ir juos mokantiesiems, bet ir apskritai kultūros paveldu besidomintiems naudinga ir patraukli, lengvai prieinama bei paprastai naudojama skaitmeninė platforma („WAAT Digital Platform“ www.waatproject.eu) publikuos kuriamus reprezentacinius filmukus ir jungs plačią tarptautinę kultūros paveldui ir neformaliajam švietimui angažuotą bendruomenę.  

Prie projekto prisijungė labai įvairios įstaigos ir organizacijos, kurių veiklos sritis arba domėjimosi laukas yra neformalusis suaugusiųjų švietimas ir (arba) kultūros paveldas. Visos projekte dalyvaujančios institucijos greta savo tiesioginės veiklos yra suinteresuotos ir neformaliuoju švietimu. Kaip antai, kalbų mokytojų mokymo ir mokytojų rengimo centras, EPALE atstovai, universiteto dėstytojai (Ispanija), turizmo informacijos centras, kultūros centras, rajono savivaldybė, nevyriausybinės kultūros organizacijos (Lietuva), vietos muziejai, liaudies dainos studija, verslo konsultantai ir tyrėjai (Austrija) bei atskiri suaugę besimokantieji visose šalyse. Iš viso – per pusantro šimto žmonių.

Jau pirmuosiuose vietos suinteresuotųjų šalių susitikimuose pristatant projektą paaiškėjo projekto temos ir idėjos aktualumas. Pvz., italai akcentavo projekto išsikeltą tikslą – šviesti visuomenę ir perduoti ateities kartoms žinią apie kultūros paveldo svarbą. Anot jų, labai svarbu nukreipti ir motyvuoti ypač svarbią šio proceso grandį – pedagogus, švietėjus – mokyti, pirmiausia juos pačius kultūros paveldo supratimo bei pasiūlyti jų mokymo procesui naujų žinių ir novatoriškų formų. Italai džiaugėsi projekto suteikiama galimybe sujungti neformaliojo suaugusiųjų švietimo, paveldosaugos specialistų, tyrimų institucijų jėgas, žinias ir patirtį formuojant neformaliojo švietimo svarbos suvokimą, kuriant naujas sklaidos ir mokymo(si) sistemas ir formas (pvz., filmukų, skirtų pristatyti paveldą, kūrimo praktika ir metodika). Tuo tarpu olandai akcentavo, kad projektas išplės paveldo suvokimo teritorijas ir ribas, omenyje turėdami prie projekto besijungiantį platų neformaliojo ugdymo tinklą.

Projektas išryškino ir problemines suaugusiųjų švietimo sritis. Vis dar iki galo nesuvokiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo svarba ir jėga. Institucijos, šiuo atveju, kultūros paveldo, neretai vangiai ieško sąjungos ir bendro darbo su visuomene, vengdamos „apsikrauti papildomais darbais“. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sektoriaus specialistai dažnai pritrūksta išradingumo ir žinių, į mokymo procesą įtraukiant kitų sričių specialistus, nesiryždami imtis įvairesnių, sudėtingesnių temų. Komandinis darbas – dar viena išryškėjusi problema. Negebėjimas vieningai dirbti kartu, susikalbėti neretai sugriauna kad ir gražiausias idėjas, stabdo svarbiausius darbus.

Projekto metu parengta nauja neformaliojo  mokymo ir mokymosi metodika (gidas) bus puiki pagalba ir specialistams, ir patiems besimokantiesiems. Ji parengta kartu visos tarptautinės projekto bendruomenės: diskutuojant ir dalijantis patirtimi, tariantis. Be to, į projektą (ir produktų kūrimą) įsijungė stiprūs savo sričių specialistai. Pvz.: Amsterdamo menų universiteto dėstytoja, dokumentinių filmų kūrėja Annebel Huijboom, patyrusi skaitmeninių pasakojimų, vaizdo įrašų kūrimo ir redagavimo specialistė Bianca Bissiach iš Italijos ir kt.

Pasikeitė pats požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir kultūros paveldą. Dalykiniai partnerių ir projekto dalyvių susitikimai ir diskusijos, nuotolinės transliacijos, kuriose galėjo dalyvauti visi, kam tai buvo įdomu, formavo kitokį – laisvesnį ir platesnį – mąstymą. Išsiplėtė ne tik paveldo, bet ir neformaliojo ugdymo sąvokos ribos – tapo aiškesnės, suprantamesnės ir artimesnės – tapo reiškiniais, su kuriais, kaip paaiškėjo, mes susiję labiau ir artimiau, nei iki šiol atrodė. Projektas suteikė galimybę konkrečiai prisiliesti ir išbandyti kūrybinį mokymosi ir mokymo procesą – mokė diskutuoti, kelti problemas, analizuoti, praktiškai išbandyti filmų kūrimo subtilybes

Sukurta skaitmeninė platforma  padės su didesne jėga ir balsu išeiti į „platesnius vandenis“ – leis vietos bendruomenėms pagarsinti Europoje savo veiklas bei pristatyti savo kultūros vertybes. Ypač svarbus projektas buvo  nedidelių miestų, kaimų  bendruomenėms.  Jie turėjo galimybę dalyvauti (ir taip aktyviai!) tokio masto projekte, bendrauti ir kartu dirbti su aukšto lygio specialistai, projekto partneriais užsienyje. Įgytos naujos žinios ir itin naudingi praktiniai gebėjimai ne tik padės sėkmingiau darbuotis savo srityje, bet ir sustiprins pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimais bei tikėjimą savo veiklos svarba. Ne mažiau svarbu yra tai, kad  projektas turės didelės įtakos projekte dalyvaujančių institucijų solidžios ir įsiklausymo bei valdžios ir visuomenės dėmesio vertos įstaigos įvaizdžiui stiprinti. Projektas reikšmingas ir nacionaliniame kontekste. Pvz., gana plačios projekto sklaidos Lietuvoje sukeltas neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigų susidomėjimas tema ir rezultatais rodo, kad projektas pajudino apskritai svarbius ir aktulius klausimus.

Daugiau apie projektą:  www.waatproject.eu