Programos „Erasmus+“ projektas „Dėmesingas įsisąmoninimas ugdantis gamtoje“ ne tik atneša naujų patirčių, bet ir įkvepia Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ mokytojus plėsti sąmoningumo, ir mokymosi judant bei žaidžiant metodikas savo įstaigoje. Projekto mobilumo komanda, turėjusi progą dalyvauti „Smart Teachers play more“ kursuose, sėkmingai pritaiko mokymuose įgytas žinias savo darbe, dalinasi patirtimi ir idėjomis su įstaigos bei šalies kolegomis.

Mobilumo dalyvės – logopedė Gerda, socialinė pedagogė Ramunė, mokytoja Olga ir direktorė Aida intensyviai mokėsi „mindfulness“ – dėmesingo įsisąmoninimo – praktikų bei gilino žinias apie sąmoningo kvėpavimo, dėmesingumo, mokymosi aktyviai judant ir žaidžiant gamtoje metodikas. Kursų metu jos kūrė istorijas ir istorijų žemėlapius, dalyvavo pažintinius procesus lavinančiose estafetėse, atliko aktyvaus klausymosi bei dėmesingo įsisąmoninimo praktikas, pristatė savo šalies bei įstaigos išskirtinumą, dalijosi patirtimi su kolegomis iš 11 šalių.

Taip užsiėmimuose atsirado „Tibetietiškas varpelis“, pasakų žemėlapiai, judesio, pasikartojančių linijų bei sąmoningo kvėpavimo kortelės. Pastebima, kad judesio technikos padeda aktyvinti vaikų įsitraukimą į veiklas, o atsipalaidavimo užduotys padeda tas žinias įtvirtinti, prisiminti. Mokytoja Olga, organizuodama ugdymą grupėje, aktyviai integruoja įgytas žinias – ugdytiniai mokomi dėmesingo aplinkos stebėjimo ir tyrinėjimo pasitelkiant penkis jutiminius pojūčius, žinios įtvirtinamos judriuose žaidimuose, estafetėse ir kliūčių ruožuose.

Stebint vaikų įsitraukimą ir palankias emocijas, negalėjome susilaikyti nuo noro pasidalinti įgytomis žiniomis ir patirtimi su kolegomis bei bendruomene. Todėl buvo organizuotos dvi dienas trunkančios metodinės gerosios patirties sklaidos dienos, kuriose dėstant mokymuose išmoktas teorijas ir praktikas mokytojams buvo praktiškai pristatytas mokymų kursas, apimantis dėmesingumo technikas, sąmoningą klausymą, judesio, ritmo ir tylos žaidimus, istorijų kūrimą ir pasakojimą, estafečių ir kliūčių ruožus pagal temas ir mokomuosius dalykus.

„Mokytojo įsitraukimas, susidomėjimas ir teigiami atsiliepimai paskatino kurti ilgalaikę programą „Mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo, mokymosi judant metodų sąveika bei taikymas organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą“ ir patirtimi dalintis už įstaigos ribų. Sausio pabaigoje pakvietėme šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalyvauti vieno iš modulių praktiniame seminare „Mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo metodų taikymas“. Renginyje dalyvavo mokytojai iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno. Dėkojame seminaro dalyvėms, kurios aktyviai įsitraukė į siūlomas veiklas, domėjosi ir diskutavo, kaip įgytą patirtį perteikti savo ugdytiniams.

Projektas įgyvendintas sėkmingai, tačiau sakyti, kad jis baigėsi, būtų klaidinga. Turime planų ir toliau dalintis įgyta patirtimi su šalies kolegomis, švietimo pagalbos specialistais bei tėvais. Džiaugiamės, kad pavyko įgyti tiek naujų ir naudingų žinių, kurios leidžia kurti prasmingą, įdomų ugdymosi turinį bei motyvuoja vaikus labiau įsitraukti į ugdymosi procesą,“ – pasakojo direktorė Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė.