Šiandieniniame pasaulyje kalbinės kompetencijos yra neatskiriamos nuo modernaus žmogaus sąvokos. Užsienio kalba, kaip mokomasis dalykas, teikia plačias galimybes ugdyti asmenybę, formuoti vertybines nuostatas, plėtoti bendrąsias kompetencijas. Kalbų mokėjimas suteikia galimybes praplėsti socialinį tinklą, rasti naujų kontaktų ir draugų, o tai sukuria pridėtinės vertės jauno žmogaus karjerai, asmeninio gyvenimo kokybei. Užsienio kalbų mokėjimas leidžia  prisijungti prie pasaulinės bendruomenės, keistis informacija, bendradarbiauti, rengti bendrus projektus, rasti naujų pažinčių.

Siekdami kokybiško, kūrybiško ir šiuolaikiško užsienio kalbų dėstymo, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytojai dalyvavo „Erasmus+“ projekte „Kūrybiškumas užsienio kalbų mokyme“.

Progimnazijos užsienio kalbų mokytojos dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Kūrybiškas vokiečių kalbos dėstymas“ Italijoje ir Maltoje. Kursų metu dalyvės susipažino su kūrybiško anglų ir vokiečių kalbų dėstymo metodikomis, išmoko naujų metodų, skatinančių individualią mokinio pažangą. Mokymai praturtino naujomis idėjomis, patobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei paskatino įgytas patirtis taikyti kasdieniame ugdymo procese.

Mokytojos taip pat sėmėsi patirties Danijos „Holmebækskolen“ mokykloje. Projekto dalyvės stebėjo, kaip vyksta anglų ir vokiečių kalbų mokymas, kokius metodus mokytojai taiko, kaip vyksta užsienio kalbų ir kitų dalykų integruotos pamokos, kaip mokykla vykdo veiklas, kuriomis pagalba į ugdymo(si) procesą įtraukiami įvairių gebėjimų turintys mokiniai, kaip šios veiklos lemia mokinių individualią pažangą.

Grįžę iš projekto mobilumų, mokytojai taiko įgytą patirtį pamokose. Pedagogės išbando naujus metodus, inicijuoja integruotų įvairių mokomųjų dalykų su užsienio kalbomis pamokų ciklą 1–8 klasėse. Atlikę mokinių, mokytojų ir tėvų apklausas, matome, kad projekto veiklos turėjo teigiamos įtakos mokinių motyvacijos ir mokinių individualios pažangos augimui bei mokinių mokymosi pasiekimams. Nauji ir kūrybiški užsienio kalbų mokymo metodai, integruotos pamokos su užsienio kalbų pamokomis paskatino mokinių mokymosi motyvaciją ir aktyvumą.

Projekto metu buvo užmegzti ryšiai su kitų šalių mokytojais, kurie peraugo į dalykinį bendravimą, planuojant bendras virtualias veiklas. Užsienio kalbų mokytojos kartu su mokiniais įsitraukė į naujus virtualius „eTwinning“ projektus.