Visuomenėje paplitusi nuomonė, kad matematika – sunkus dalykas, ne kiekvienam „įkandamas riešutėlis“. Taip mano nemaža dalis mokytojų bei ugdytinių tėvų. Tačiau visi pripažįsta ir tiesą, kad matematikos žinios šiuolaikiniame pasaulyje yra gyvybiškai svarbios. Matematika žmogui aktuali sprendžiant ne tik įvairias kasdieninio ir profesinio gyvenimo problemas, bet ir gyvybiškai svarbias, kaip klimato kaita, energijos išteklių naudojimas, skaitmenizavimas. Matematika yra daugelio akademinių dalykų, kaip sociologija, psichologija, istorija, geografija, ekonomika ir politika, statistika, integrali dalis. Matematikos mokėjimas plėtoja analitinį bei loginį mąstymą; ji yra laikoma mokslu, galinčiu įveikti net kalbos barjerus, nes naudoja universalią skaičių ir ženklų kalbą, kurią supranta visi žmonės. Tačiau nors ir pripažįstamas matematikos žinių aktualumas, ji daugeliui mokinių yra sunki ir nepatraukli. O tai lemia ir žemus mokinių matematikos pasiekimus, ir menką mokymosi motyvaciją.

Tai kurgi dingęs matematikos mokymo(-si) patrauklumas? Kur glūdi „matematikos – mokslų karalienės“ paslaptis? Ekspertų nuomone, mokytojo profesionalumas, kūrybiškumas, inovatyvumas, gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis – štai raktas, kuris gali atverti šiandieninės kartos mokiniams matematikos vartus. Nemažai atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad mokytojai, ypač vyresnės kartos, mokinius moko taip, kaip juos mokė mokykloje: be kūrybiškumo puoselėjimo matematikos pamokose. Tradiciniai mokymo metodai lemia mokinių nenorą ar baimę mokytis matematikos. Problema ir ta, kad nemaža dalis mokytojų „nelabai draugauja su informacinėmis technologijomis“,  jiems nėra priimtinos edukacinės mobiliosios programėlės, e. mokymosi platformos. Šias spragas ypač išryškino COVID-19 sukelto karantino pasekmės ir skubus mokymo(-si) perkėlimas į virtualią aplinką.

O mokiniams, atvirkščiai, šiuolaikinės informacinės technologijos, sukurtos mobiliosios programėlės su žaidybiniais, lenktyniavimo, komandinio darbo aspektais yra labai patrauklios. Be to, išmanieji įrengimai jau tapo mokinių neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi įvairiems gyvenimo tikslams: mokymuisi, laisvalaikiui, žaidimams. Mokiniai pirštų galiukais siekia pažinti pasaulį ir gauti bet kokią informaciją ir bet kokiu jiems tinkamu laiku. Be to, skaitmeninės mokymo priemonės leidžia individualizuoti arba diferencijuoti matematikos mokymą(-si), padeda geriau įtvirtinti įgytas žinias. Mokytojai, naudodami įvairias interaktyvias mokymo priemones, gali mokiniams pasiūlyti tokias užduotis, kad jose nebūtų vien tiktai standartinių procedūrų pakartojimas. Tuomet atsirastų galimybė, jog mokiniai, remdamiesi savo turima patirtimi ir įgytomis žiniomis, savarankiškai ir kūrybiškai konstruotų matematikos sampratas ir idėjas, apmąstytų jas ir jų ryšius, ieškotų naujų idėjų problemai spręsti.

2018–2020 metais įgyvendintas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas „Išmanusis matematikos mokytojas“ siūlo profesinio tobulinimo programą matematikos mokytojams ir mokymosi kursą su sukurtomis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis: mobiliosiomis programėlėmis „Matematika App“ ir „Eureka App“, kurios  padės jų  mokiniams pajausti atradimo džiaugsmą ir  leis vis dažniau sušukti „Eureka!“.

Šio projekto tikslas – matematikos mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, siekiant didesnio mokinių įsitraukimo ir aukštesnių matematikos pasiekimų. Projektas kviečia matematikos mokytojus, ypač dirbančius su 5–6 klasių mokiniais, apsilankyti e. platformoje www.smart.erasmus.site, kur jie ras nemažai mokymo(-si) priemonių, metodinės medžiagos, e. vadovų: 2 e. direktorijas su jau egzistuojančių mobiliųjų programėlių aprašais, mokymo(si) tikslais, dalykų integracijos galimybėmis; 2 naujai sukurtas mobilias programėles „Matematika App“ (79 uždaviniai) ir „Eureka App“ (29 uždaviniai); 25 sėkmingo matematikos mokymo, dirbant su mišriomis klasėmis, patirtines istorijas; mokymo(-si) kursą su 4 moduliais, detalia profesinio tobulinimosi programa, žinių ir gebėjimų įsivertinimo testu. Mokytojai, pasinaudoję projekto „SMART-MT“ metodinėmis rekomendacijos ir sukurta mobiliosios programėlės kūrimo programa GUIDE HOW TO create your own set of exercises (erasmus.site), gali ir patys savarankiškai arba kartu su mokiniais parengti užduotis, atitinkančias ne tik dėstomą matematikos sritį, bet ir klasės mokinių intelektinį, socialinį kontekstą.

Penkių partnerių šalių (Lietuvos, Latvijos, Graikijos, Lenkijos, Rumunijos) projekto vykdytojai kviečia matematikos mokytojus pamokose ir popamokinėje veikloje naudotis sukurtomis  skaitmeninėmis priemonėmis, taip paįvairinant tradicinę pamoką ir didinant mokinių įtrauktį, skatinant jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei mokymosi motyvaciją.