Nuo 2020 m. rudens Kauno kolegija kartu su partneriais iš Suomijos, Belgijos, Kipro bei Latvijos įgyvendina dviejų metų trukmės „Erasmus+“ strateginių partnerysčių aukštajame moksle projektą „Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education (SEinHE)“. Šiuo projektu siekiama plėtoti supratimą apie socialinį verslumą aukštosiose mokyklose ir jo teikiamą naudą bendruomenei, išplėsti dėstytojų kompetencijas socialinio verslumo ir antreprenerystės srityje.

Socialinio verslo ir socialinės antreprenerystės tematika, kuri yra vystoma projekte, ypač aktuali šių dienų Europos kontekste. Socialinis verslumas – tai socialinių problemų atpažinimas ir socialinių pokyčių siekimas taikant verslumo principus ir kartu siekiant visuomeninės naudos, kuriant tvarų, integracinį augimą bei skatinant socialines naujoves. Socialinis verslumas turi potencialo atrasti naujus metodus įveikti iššūkius ir socialines krizes, su kuriomis susiduria Europa: senstanti visuomenė, socialinė nelygybė, klimato kaita, aukštas jaunimo nedarbo lygis ir kt.

Nepaisant įvairiapusės teikiamos naudos, diegiant socialinio verslo koncepciją įvairiose šalyse susiduriama su daug kliūčių. Viena iš dažniausiai pasitaikančių – skirtingai suprantama „socialinio verslumo“ samprata visoje Europoje. Kita kliūtis, su kuria susiduriama vienu ar kitu lygmeniu, bet nepriklausomai nuo šalies – verslumo, vadybinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų stoka, kurios yra reikalingos šiai veiklai plėtoti. Lietuvoje apie šį verslo modelį iki šiol kalbama miglotai, o įsteigtos socialinio verslo įmonės dar tik pradinėje vystymosi stadijoje. Aukštosios mokyklos yra novatoriai, kurie padeda puoselėti kultūrinį, socialinį ir ekonominį gyvybingumą bendruomenėse, tačiau net ir aukštosiose mokyklose socialinio verslumo samprata yra sunkiai identifikuojama ir nepakankamai suprantama.

Siekiant aukštųjų mokyklų akademiniam personalui suteikti naujausias žinias, kompetencijas ir metodus socialinės antreprenerystės srityje, SEinHE projekto metu pasitelkiant tokių socialinio verslo ekspertinių šalių institucijų kaip Thomas More (Belgija) bei LAB (Suomija) taikomųjų mokslų universitetų patirtį, projekto partneriai kuria tarpsektoriniu bendradarbiavimu grįstą socialinio verslumo kompetencijų ugdymo aukštosiose mokyklose integravimo modelį. Šalys-ekspertės dalinasi savo žiniomis ir kompetencijomis su akademine bendruomene iš Lietuvos (Kauno kolegija), Latvijos (Rezeknės tehnologijų akademija) ir Kipro (Nikosijos universiteto) aukštųjų mokyklų, dalyvaujančių projekte, kad įvairių sričių dėstytojai galėtų integruoti šią informaciją į savo dėstomus dalykus.

Per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus buvo atliktas projekte dalyvaujančių šalių tyrimas apie socialinio verslumo koncepcijos supratimą, ištirta, kokias kompetencijas, gebėjimus ir įgūdžius, būtinus socialiniam verslumui, įvardina skirtingos suinteresuotosios šalys. Pasitelkiant įvairius analizės metodus, buvo išsiaiškintas egzistuojantis socialinio verslumo kompetencijų trūkumas skirtingose šalyse ir palyginta esama situacija, siekiant sukurti socialinio verslumo kompetencijų bendro mokymosi modelį. Duomenų rinkinį sudarė giluminiai interviu, klausimynai ir diskusijos iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies skirtingų respondentų grupių (socialinių įmonių ir verslo inkubatorių atstovų, aukštųjų mokyklų skirtingų disciplinų dėstytojų, antreprenerystės ugdytojų, studentų). Atlikus daugiau nei 60 grupinių bei individualių interviu, gauti tyrimo rezultatai padėjo suformuoti unikalų socialinio verslumo kompetencijų ugdymo aukštosiose mokyklose integravimo modelį, kuriame išskiriami asmens, grupės bei aukštosios mokyklos ekosistemos socialinio verslumo lygmenys.

Sukurto modelio bei jame išskirtų trijų socialinio verslumo lygmenų pagrindu, projekte taip pat kuriama socialinio verslumo mokymo metodika įvairių sričių dėstytojams, padėsianti ugdyti skirtingų specialybių studentų socialinio verslumo  įgūdžius ir kompetencijas. Šių metų kovo mėnesį Thomas More taikomųjų mokslų universitete Belgijoje, pagal sukurtą socialinio verslumo mokymo metodiką, bus suorganizuoti intensyvūs mokymai (Train The Trainer programa), kuriuose iš viso bus apmokyta 20 dėstytojų (po 4 iš kiekvienos partnerinės aukštosios mokyklos). Mokymų metu gautas žinias ir įgūdžius dalyviai integruos į savo dėstomus dalykus bei pasidalins gerąja patirtimi su kolegomis.

Šiais metais projekto partneriai kartu parengs ir naują studijų dalyką „Socialinis verslumas“, kuris bus integruotas į projekto partnerių – aukštųjų mokyklų – studijų procesą kaip pasirenkamasis dalykas, kurį išklausę studentai gaus ECTS kreditus. Rudenį projektą vainikuos baigiamoji konferencija Lietuvoje. Tikimasi, kad projekte dalyvavę dėstytojai bei studentai įgytomis socialinio verslo srities žiniomis ir socialine veikla aktyviai prisidės prie kultūrinio, socialinio bei ekonominio gyvybingumo Lietuvoje ir Europoje puoselėjimo.