2021–2022 m. Kauno Petrašiūnų progimnazija vykdė „Erasmus+“ mobilumo  projektą „Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija“, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti įtraukiojo ugdymo kokybę tikslingai tobulinant pedagogų kompetencijas. Dešimt progimnazijos pedagogų dalyvavo mokymuose Barselonoje, Prahoje, Larisoje, Malagoje, Tenerifėje, analizavo ugdymo teorinius aspektus, mokėsi metodikų, susipažino su kitų šalių patirtimi. Taip pat jie gijo žinių apie žaidybinimą naudodami informacines technologijas, dailės, dramos ir šokio terapijos metodus taikydami dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais.

Šie patrauklūs ugdymo metodai gali būti naudojami pamokose kaip pagrindinės veiklos formos arba kaip atskiri elementai. Progimnazijoje išbandant tokio pobūdžio veiklas mokiniai iš pradžių jose dalyvavo nedrąsiai, bet pamažu įgijo vis daugiau pasitikėjimo, savarankiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo patirties. Žaidimai, grupinio darbo ir kiti metodai, taikomi atskleidžiant pamokos temą, tapo puikiais įrankiais, kuriant pozityvumu pagrįstą įtraukųjį ugdymą, palankų mikroklimatą klasėje, darant „smegenų“ pertraukas pamokų metu.

Progimnazijos pedagogų komanda įgyta patirtimi dalinosi su kolegomis metodiniuose pasitarimuose, išplėstiniuose vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, drauge su Kauno švietimo ir inovacijų centru organizuotame metodiniame renginyje „Įtraukusis ugdymas – visi vaikai yra ypatingi“. Dalyviams pristatyti Universalaus dizaino mokymosi (UDL) teoriniai ir praktiniai aspektai, siūlomi iš anksto planuojant pamokas ir naudojant mokymosi metodus taip, kad mokymosi sėkmę galėtų patirti skirtingų ugdymosi poreikių mokiniai. Įtraukiojo ugdymo organizavimo pagrindas – administracijos, mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų „įtraukiojo mąstymo“ ugdymasis, kai nuolat tikslingai mokomasi, ieškoma stipriųjų mokinio pusių ir konkrečioms situacijoms sėkmingų strategijų. 

Kauno Petrašiūnų progimnazijos pedagogų komanda vykdydama „Erasmus+“ projektą įgijo naujų žinių, patobulino kompetencijas, sustiprino pasitikėjimą savo jėgomis taikant įtraukiojo ugdymo principus. Įgyta patirtis – galimybė realizuoti idėją – dalį progimnazijos erdvių panaudoti įtraukiojo ugdymo gerinimui, pakeisti tradicinės pamokos formatą, atrasti patrauklesnius mokymo metodus, aktyviau įtraukiančius mokinius į edukacinį procesą. Jau šiandien stebimi teigiami pokyčiai – skirtingų ugdymosi poreikių mokiniai aktyviau dalyvauja renginiuose, lavėja jų kūrybinė raiška. Projekto idėja tapo šūkis: „Naikinkime barjerus ir kurkime galimybes!“.