Europos Komisija paskelbė kvietimą organizacijoms teikti paraiškas, siekiant naujame „Erasmus+“ programos etape (2021–2027 m.) gauti  jaunimo srities akreditaciją. 

KOKIŲ GALIMYBIŲ IR KOKIOMS ORGANIZACIJOMS SUTEIKS AKREDITACIJA?

„Erasmus+“ akreditacija bus įrankis organizacijoms, nuosekliai ir tikslingai veikiančioms darbo su jaunimu, jaunimo politikos srityje ir planuojančioms reguliariai vykdyti tarptautinio  mobilumo mokymosi tikslais veiklas.

Teikti paraiškas „Erasmus+“ akreditacijai jaunimo srityje gali organizacijos, turinčios:

  • bent 2 metų veiklos patirtį jaunimo politikos ar darbo su jaunimu srityje;
  • tinkamus profesinius gebėjimus ir pakankamą administracinį pajėgumą kokybiškai įgyvendinti jaunimo mobilumo mokymosi tikslais veiklas.   

Akredituotos organizacijos turės galimybę kreiptis dėl veiklų finansavimo supaprastinta tvarka.

Planuojama, jog akreditacija bus suteikiama visam programos etapui (2021–2027 m.).

Taip akreditavimo sistema siekiama:

  • skatinti kokybiško darbo su jaunimu plėtrą vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis;
  • stiprinti jaunimo srityje veikiančių organizacijų gebėjimus ir remti jaunimo darbuotojų profesinį tobulėjimą;
  • stiprinti asmeninį ir profesinį jaunų žmonių tobulėjimą neformalaus ugdymo veikla;
  • įgalinti jaunus žmones, skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniuose procesuose;
  • skatinti Europos jaunimo socialinę įtrauktį ir įvairovę, kultūrų dialogą, solidarumo, lygių galimybių vertybes ir pagarbą žmogaus teisėms.

KAIP BUS GALIMA GAUTI AKREDITACIJĄ?

Organizacijos, siekiančios gauti akreditaciją, turės pagrįsti patirtį darbo su jaunimu srityje, identifikuoti organizacijos ilgalaikius tikslus jaunimo politikos srityje ir įrodyti organizacinį pajėgumą įgyvendinti planuojamas veiklas, kurios bus remiamos pagal „Erasmus+“ programą. 

Suteikta akreditacija patvirtins, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas jauniems žmonėms.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Detalesnė informaciją apie „Erasmus+“ akreditaciją jaunimo srityje čia

Detalesnė informacija apie „Erasmus+“ akreditacijos jaunimo srityje kokybės standartą čia. PDF > 

Agentūra planuoja vykdyti atviras konsultacijas 2020 m. rugsėjo mėnesio antroje pusėje. Sekite informaciją Agentūros kanaluose arba dėl detalesnės informacijos kreipkitės į projektų koordinatorius. Kontaktai čia.