Jaunimo reikalų agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie paskelbtą kvietimą teikti projektų paraiškas 2024 metų pirmajam terminui.

2023 m. lapkričio 28 d. Komisija paskelbė naują kvietimą teikti projektų paraiškas ES programos „Erasmus+“ veikloms įgyvendinti –  bendras Programos biudžetas 2024 m. yra 4,3 mlrd. eurų. 2024 m. Programos jaunimo sritis suteiks dar daugiau galimybių jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims dalyvauti neformaliojo mokymosi programose.

2024 m. Komisija, siekdama mažinti infliacijos poveikį, padidino mobilumo veiklų individualiai paramai skiriamų dotacijų sumas 5,9 %, daugiau paskatų bus suteikta tvarioms kelionėms.

Toliau bus remiama Ukraina įgyvendinant projektus, kuriais, pvz., gali būti skatinamas įvažiuojamasis mobilumas mokymosi tikslais, iš šalies bėgantiems žmonėms suteikiama naujų įgūdžių, padedama kovoti su dezinformacija arba skatinama pabėgėlių integracija.

Programa „Erasmus+“ taip pat toliau atliks svarbų vaidmenį propaguojant bendras ES vertybes. Visi programos paramos gavėjai įgyvendindami veiklą vadovausis tokiomis vertybėmis kaip žmogaus orumas ir teisės, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė ir jas propaguos.

Programa „Erasmus+“ skatina jaunimo organizacijas bei jaunus žmones, rengiančius bei įgyvendinančius projektus ar juose dalyvaujančius, orientuotis į ES politinius prioritetus. Įgyvendinant programą ypač svarbios šios kryptys:

 • Įtraukties ir įvairovės skatinimas, siekiant visiems jaunuoliams suteikti vienodas galimybes naudotis programos „Erasmus+“ jaunimo srities teikiamomis galimybėmis;
 • Aplinkos tvarumo ir klimato tikslų rėmimas per projektus ir veiklą, kuriais siekiama apsaugoti, išsaugoti ir gerinti natūralias buveines ir aplinką, didinti informuotumą apie aplinkos tvarumą ir sudaryti sąlygas elgsenos pokyčiams;
 • Skaitmeninės pertvarkos skatinimas remiant projektus ir veiklą, kuriais ugdomi skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninis raštingumas ir gerinamas skaitmeninių technologijų rizikos ir galimybių supratimas;
 • Dalyvavimo demokratiniame gyvenime, bendrų vertybių ir pilietinio aktyvumo skatinimas įtraukiant jaunimą ir įgalinant jį aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti tikrais pokyčių formuotojais.

Jaunimo reikalų agentūra kviečia teikti šias „Erasmus+“ programos jaunimo srities paraiškas:

1 pagrindinis veiksmas (KA1). Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje:

 • jaunimo mainų projektai (KA152): organizacijų ar neformalių jaunimo grupių projektai, kuriais trumpam laikui suburiamas 13–30 metų jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalytis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų;
 • su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai (KA153): organizacijų ar neformalių jaunimo grupių projektai, kuriais įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos dirbančiųjų su jaunimu profesiniam tobulėjimui. Šiais projektais prisidedama prie darbo su jaunimu kokybės gerinimo vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.;
 • jaunimo dalyvavimo projektai (KA154): veikla, kuria skatinamas ir stiprinamas jaunų žmonių dalyvavimas vietos, regiono, šalies ir Europos demokratiniame gyvenime; didinamas jaunimo informuotumas apie bendrąsias Europos vertybes ir pagrindines teises; ugdomi jaunų žmonių skaitmeniniai gebėjimai, kritinis mąstymas, gebėjimas vertinti informaciją ir su ja dirbti; bendrai veiklai buriami jauni žmonės ir sprendimus priimantys asmenys;
 • „DiscoverEU“ įtraukties projektai (KA155): projektai, leidžiantys mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms dalyvauti „DiscoverEU“ iniciatyvoje lygiomis teisėmis su kitais savo bendraamžiais. „DiscoverEU“ iniciatyva suteikia galimybę 18 metų sulaukusiems jaunuoliams įgyti trumpalaikės individualios ar grupinės patirties keliaujant po Europą traukiniais ar, jei reikia, kitomis transporto rūšimis;
 • „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje turinčių organizacijų mobilumo projektai (KA151): „Erasmus“ jaunimo srities akreditaciją gavusios organizacijos gali teikti paraiškas dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo veiklos finansavimo. Paraiškos turi remtis akreditacijos metu patvirtintu veiklos planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia.

2 pagrindinis veiksmas. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas:

 • bendradarbiavimo partnerysčių projektai (KA220), kuriais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Šių projektų rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpsektorinį aspektą;
 • nedidelio masto partnerysčių projektai (KA210)  – tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar  mažai jos turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimi, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus.

2024 m. “Erasmus+” programos jaunimo srities projektų paraiškų teikimo terminai:

K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje: jaunimo mainų projektai (KA152), su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai (KA153), jaunimo dalyvavimo veikla (KA154)Vasario 20 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.   Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2025 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.
K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje: DiscoverEU įtraukties projektai (KA155)Vasario 20 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d.   Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2025 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
K1 – Mobilumo projektai akredituotoms organizacijoms, veikiančioms jaunimo srityje (KA151)Vasario 20 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems 2024 m. birželio 1 d.  
K2 – Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) ir nedidelio masto partnerystės (KA210) jaunimo srityjeKovo 5 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.   Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2025 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Paraiškos teikiamos per Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso portalą. Rengiant paraišką raginame susipažinti su 2024 m. Programos vadovu ir paraiškų formomis. Programos vadove rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

2024 m. „Erasmus+“ programos jaunimo srities projektams numatytas biudžetas:

KA1 Mobilumo projektai3,038,390 Eur
KA1 Jaunimo dalyvavimo projektai547,899 Eur
KA1 DiscoverEU įtraukties projektai134,458 Eur
KA2 Bendradarbiavimo partnerystės1,415,499 Eur
KA2 Nedidelio masto partnerystės436,921 Eur
Iš viso:  5,573,167 EUR

Planuojama, kad pirmojo paraiškų teikimo termino metu KA1 projektams finansuoti bus panaudota iki 75 %, o KA2 – iki 65 % metinės sumos.

Papildoma svarbi informacija:

Gali būti finansuojama tik viena tos pačios organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai ir (arba) iki dviejų tos pačios organizacijos pateiktų paraiškų, jei organizacija globoja dvi skirtingas neformalias jaunimo grupes ir paraiškas teikia jų vardu.

Paraiškas teikiančios organizacijos pagal Programos vadove pateiktus reikalavimus turi būti užsiregistravusios Organizacijų registracijos sistemoje (ORS), į kurią turi įkelti:

 • Juridinių asmenų registro trumpajį išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
 • užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
 • jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti 2022 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį finansinio pajėgumo vertinimui (patvirtintą ir paskelbtą Registrų centre).

Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, ji pirmiausia turi užsiregistruoti Organizacijų registracijos sistemoje (ORS) ir įkelti:

 • grupės narių sąrašą;
 • vieno grupės nario – kontaktinio asmens – tapatybės dokumento kopiją;
 • globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę ir aukščiau nurodytus organizacijoms (juridiniams asmenims) taikomus dokumentus.

Kaip galime padėti?

Jaunimo reikalų agentūra kviečia į nuotolines konsultacijas, kurių metų projektų koordinatoriai atkreips jūsų dėmesį į svarbiausius dalykus teikiant paraišką, pristatys 2024 m. naujoves, atsakys į kylančius klausimus:

 • 2024 m. sausio 10 d. 14.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti jaunimo mainų (KA152) projektų paraiškas. Registracija.
 • 2024 m. sausio 9 d. 15.00 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo (KA153) projektų paraiškas. Registracija.
 • 2024 m. sausio 16 d. 15 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti jaunimo dalyvavimo (KA154) projektų paraiškas. Registracija.
 • 2024 m. sausio 16 d. 10 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti „DiscoverEU“ įtraukties veiksmo (KA155) projektų paraiškas. Registracija.
 • 2024 m. vasario 6 d. 13 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) jaunimo srityje projektų paraiškas. Registracija.
 • 2024 m. vasario 6 d. 14 val. vyks nuotolinė konsultacija besirengiantiems teikti nedidelio masto partnerysčių (KA210)jaunimo srityje projektų paraiškas. Registracija.
 • Informacija apie nuotolinę konsultaciją mobilumo projektus rengiančioms akredituotoms organizacijoms (KA151) bus pateikta galiojančią „Erasmus“ jaunimo srities akreditaciją turinčioms organizacijoms.