Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas 2022 m.

Paraiškų teikimo terminai:

K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje  (jaunimo mainų projektai, jaunimo darbuotojų mobilumo projektai, jaunimo dalyvavimo veikla)Vasario 23 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)
K2 -Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityjeKovo 23 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)
K2 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityjeKovo 23 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

Prieš rengdamiesi teikti paraišką būtinai susipažinkite su naujausiu Programos vadovu: jame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys. 

„Erasmus+“ jaunimo srities 2022 m. biudžetas:

1.KA1 Mobilumo projektai2 395 161 Eur
2.KA1 Jaunimo dalyvavimas544 576 Eur
3.KA1 DiscoverEU Inclusion action105 887 Eur
4.KA2 Bendradarbiavimo partnerystės1 476 026 Eur
5.KA2 Nedidelės apimties partnerystės352 602 Eur
Iš viso:4 874 252 EUR

KOKIŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAI

Kas Tai?

Tai programos galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo trumpam laikui suburiamas jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalintis patirtimis, mokytis vieniems iš kitų.

Projekto pagrindinė veikla – jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu taikant neformaliojo ugdymo principus (pavyzdžiui, dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus, simuliacijas, kt.) nagrinėjama pasirinkta tema (pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, finansinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo, sveikos gyvensenos ir kt.).

Jaunimo mainų projektu turi būti tobulinamos jaunų žmonių asmeninės ir profesinės kompetencijos, skatinamas pilietiškumas, kultūrų pažinimas.

Jaunimo mainų projektas yra kokybiškas, kai:

 • organizuojamas pagal identifikuotus poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja veikloje (jaunų žmonių susitikime), bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.)
 • Užtikrinamas kokybiškas neformalusis ugdymas ir terpe savaiminiam mokymuisi, o jų rezultatai įsivardinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu;
 • skatina dalyvius apmąstyti Europines temas ir vertybes.

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms; suaugusiųjų organizuojamiems mokymo kursams jaunimui.

SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTAI

Kas tai?

Tai programos galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos dirbančių su jaunimu profesiniam tobulėjimui. Šia galimybe skatinamas darbo su jaunimu  kokybės gerinimas vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektais gali būti įgyvendinamos tokios veiklos:

 • pažintiniai vizitai, darbo šešėliavimas (stebėjimas), dirbančių su jaunimu mainai užsienio organizacijose, kurioje vyksta darbas su jaunimu;
 • dirbančių su jaunimu kontaktų užmezgimo, tinklų, bendruomenės kūrimo renginiai;
 • mokymo kursai, padedantys ugdyti konkrečiais kompetencijas;
 • seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skatinantys žinių ir gerųjų patirčių

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektas yra kokybiškas, kai:

 • organizuojamas pagal identifikuotus dirbančių su jaunimu poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja mokymosi veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • pasiekiamas teigiamas poveikis dalyvių kasdieniam darbui su jaunimu;
 • užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu;
 • užtikrinama, kad projekto rezultatai – metodai, medžiaga, įrankiai – galėtų būti naudojami ir po projekto – tiek projektą įgyvendinančių organizacijų, tiek kitų jaunimo srities veikėjų;
 • skatina dalyvius apmąstyti Europines temas, vertybes;
 • Skatina inovatyvių praktikų ir metodų naudojimą (pvz.: skaitmeninio darbo su jaunimu įtraukimas, siekiant užtikrinti bet kokių formų dezinformacijos internete ir netikrų naujienų prevenciją).

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms.

JAUNIMO DALYVAVIMO VEIKLŲ PROJEKTAI

Kas tai?

Formaliajam švietimui ir mokymui nepriskiriama veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunimo dalyvavimas Europos demokratiniame gyvenime vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Remiami į jaunimą orientuoti vietos, nacionaliniai ir tarpvalstybiniai dalyvavimo projektai, kuriuos vykdo neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) jaunimo organizacijos, skatinančios jaunimo dalyvavimą Europos demokratiniame gyvenime ir siekiančios vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • suteikti jaunimui galimybę įsitraukti ir mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje (atverti kelius jaunuoliams įsitraukti ne tik į kasdienį, bet ir į demokratinį gyvenimą siekiant prasmingo jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo, itin daug dėmesio skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams);
 • didinti jaunimo informuotumą apie bendras Europos vertybes ir pagrindines teises ir prisidėti prie Europos integracijos proceso, be kita ko, įgyvendinant vieną ar kelis ES jaunimo tikslus;
 • ugdyti jaunimo skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime;
 • suburti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir (arba) prisidėti prie ES jaunimo dialogo.

Jaunimo dalyvavimo veiklų projektas kokybiškas, kai:

 • organizuojamas atsižvelgiant į ES Jaunimo strategiją, siekiant prisidėti prie Europos Jaunimo tikslų įgyvendinimo;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.);
 • užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivertinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu.

BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai programos galimybė sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti jų pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu, skatinti jų veiklos tarptautinimą, keistis nauja praktika ir metodais ar juos plėtoti, dalytis idėjomis.

Partneryste siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Šių projektų rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpdalykinį aspektą.

Projektas yra kokybiškas, kai:

 • projekto rengimo metu organizuojami 4 etapai, kuriuose aktyviai dalyvauja visi partneriai;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • kuriami inovatyvūs, poreikiu grįsti rezultatai kuriantys pridėtine vertę darbo su jaunimu kontekste;
 • užtikrinamas projekto matomumas – žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida – informavimas arba išbandymas sukūrtų rezultatų, jų išbandymas naudoti praktiškai.

NEDIDELIO MASTO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar  mažai turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimis, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus.

Tai galimybė organizacijoms žengti pirmą žingsnį į bendradarbiavimą Europos lygiu.

Nedidelio masto partnerystės projektas yra kokybiškas, kai:       

 • įtraukia su programa „Erasmus+“ patirties neturinčias ar mažai turinčias organizacijas;
 • įtraukia mažiau galimybių dėl socialinių, ekonominių, tautinių, geografinių, sveikatos ir kitų priežasčių turinčias grupes;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • užtikrinamas projekto matomumas – žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida – informavimas apie sukurtus intelektinius produktus, jų naudojimas;
 • įtraukia Europinę dimensiją į vietos lygmenį;
 • Sudaro sąlygas permainoms ir pokyčiams.

KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

 • Pirmiausia būtina susipažinti su 2022 m. „Erasmus+“ programos vadovu.
 • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.
 • Informaciją apie paraiškų formas rasite ČIA.

SVARBU:

Finansuojama vienos organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai.

Paraiškas teikiančios organizacijos, pagal programos vadove pateiktus reikalavimus į Organizacijų registracijos sistemą turi įkelti:

 • Juridinių asmenų išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
 • užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;

Jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:

(1) 2020 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį finansinio pajėgumo vertinimui (patvirtintą ir paskelbtą Registrų centre);

(2) informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus veiklos pajėgumo vertinimui.

Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, į Organizacijų registracijos sistemą turi įkelti:

(1) grupės narių sąrašą;

(2) vieno grupės nario – kontaktinio asmens tapatybės kopiją;

(3) globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę ir aukščiau nurodytus organizacijoms taikomus dokumentus.

JEI KYLA KLAUSIMŲ?

 • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo. REGISTRACIJA
 • Kilus klausimams taip pat kviečiame kreiptis telefonu +370 607 12 684 arba el. paštu info@jtba.lt.
 • Jei jūsų klausimai yra susiję su konkrečiu „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmu, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Jų kontaktus rasite ČIA.

(@Nuotraukoje „Erasmus+“ projekto „Be In(volved)“ akimirka)