Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“  jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas I-ajam 2021 m. terminui.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI

K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje(jaunimo mainų projektai, jaunimo darbuotojų mobilumo projektai, jaunimo dalyvavimo veiklos)2021 m. gegužės 11 d.13.00 val. Lietuvos laiku
K2 -Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje2021 m. gegužės 20 d.13.00 val. Lietuvos laiku
K2 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje2021 m. gegužės 20 d.13.00 val. Lietuvos laiku

Šiais metais prasideda naujas programos „Erasmus+“ etapas (2021–2027 m.). Prieš rengiantis teikti paraišką būtina susipažinti su naujausiu Programos vadovu: jame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys. 

KOKIŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAI

Kas tai?

Tai programos galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo trumpam laikui suburiamas jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalintis patirtimis, mokytis vieniems iš kitų.

Projekto pagrindinė veikla – jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu taikant neformaliojo ugdymo principus (pavyzdžiui, dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus, simuliacijas, kt.) nagrinėjama pasirinkta tema (pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, finansinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo, sveikos gyvensenos ir kt.).

Jaunimo mainų projektu turi būti tobulinamos jaunų žmonių asmeninės ir profesinės kompetencijos, skatinamas pilietiškumas, kultūrų pažinimas.

Jaunimo mainų projektas yra kokybiškas, kai:

 • organizuojamas pagal identifikuotus poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja veikloje (jaunų žmonių susitikime), bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.)
 • užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu;
 • skatina dalyvius apmąstyti Europines temas ir vertybes.

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms; suaugusiųjų organizuojamiems mokymo kursams jaunimui.

SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTAI

Kas tai?

Tai programos galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos dirbančių su jaunimu profesiniam tobulėjimui. Šia galimybe skatinamas darbo su jaunimu  kokybės gerinimas vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektais gali būti įgyvendinamos tokios veiklos:

 • pažintiniai vizitai, darbo šešėliavimas (stebėjimas), dirbančių su jaunimu mainai užsienio organizacijose, kurioje vyksta darbas su jaunimu;
 • dirbančių su jaunimu kontaktų užmezgimo, tinklų, bendruomenės kūrimo renginiai;
 • mokymo kursai, padedantys ugdyti konkrečiais kompetencijas;
 • seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skatinantys žinių ir gerųjų patirčių  mainus.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektas yra kokybiškas, kai: 

 • organizuojamas pagal identifikuotus dirbančių su jaunimu poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja mokymosi veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • pasiekiamas teigiamas poveikis dalyvių kasdieniam darbui su jaunimu;
 • užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu;
 • užtikrinama, kad projekto rezultatai – metodai, medžiaga, įrankiai – galėtų būti naudojami ir po projekto – tiek projektą įgyvendinančių organizacijų, tiek kitų jaunimo srities veikėjų;
 • skatina dalyvius apmąstyti Europines temas, vertybes.

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms.

JAUNIMO DALYVAVIMO VEIKLŲ PROJEKTAI

Kas tai?

Tai programos galimybė neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms gauti paramą projektui, kuriuo skatinamas jaunimo dalyvavimas vietiniuose, nacionaliniuose ar Europos demokratiniuose procesuose.

Projektu turėtų būti keliami vienas ar keli iš šių tikslų:

 • suteikti jauniems žmonėms galimybių įsitraukti į pilietinę visuomenę ir/ar mokytis, kaip tą daryti (kalbant tiek apie įsitraukimą kasdienėse situacijose, tiek apie reikšmingą pilietinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį ir politinį jaunų žmonių dalyvavimą);
 • didinti jaunimo supratimą apie bendras Europos vertybes ir pamatines teises;
 • ugdyti jaunų žmonių skaitmenines kompetencijas ir medijų raštingumą (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją), siekiant padidinti jaunų žmonių atsparumą dezinformacijai, netikroms naujienoms, propagandai;
 • suburti jaunimą ir sprendimus vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu priimančius asmenis – bei skatinti dialogą tarp jų.

Projektu gali būti įgyvendinamos viena ar kelios veiklos. Jos gali būti tiek fizinio dalyvavimo reikalaujančios, tiek virtualios. Keli veiklų pavyzdžiai: seminarai, diskusijos, mokymai, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, informuotumo didinimo kampanijos, įvairaus pobūdžio renginiai įtraukiant sprendimų priėmėjus ir pan.

Dotacijos nėra skiriamos tokioms veikloms: įstatymų numatytiems organizacijų ar organizacijų tinklų susirinkimams, politinių renginių organizavimui, fizinei infrastruktūrai (pvz.: pastatų, nuolatinės įrangos įsigijimui).

Jaunimo dalyvavimo veiklų projektas gali būti tarptautinis arba nacionalinis.

Jaunimo dalyvavimo veiklų projektas kokybiškas, kai:

 • organizuojamas atsižvelgiant į EU Jaunimo strategiją, siekiant prisidėti prie Europos jaunimo tikslų  įgyvendinimo;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.);
 • užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu.

BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai programos galimybė organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimis, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus. Šie projektu sukurti produktai turi būti naudingi ir pritaikomi ne tik bendradarbiaujančių organizacijų, bet ir platesniu mastu.

Bendradarbiavimo partnerystė privalo atliepti ir nors vieną programos ir/arba jaunimo srities prioritetą.

Pagrindiniai „Erasmus+“ programos prioritetai:

 • socialinės įtraukties didinimas ir įvairovės užtikrinimas;
 • prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus;
 • aplinkosauga ir kova su klimato kaita.

Jaunimo srities prioritetai:

 • jaunimo aktyvaus pilietiškumo, dalyvavimo politiniuose procesuose, verslumo (įskaitant socialinį verslumą) skatinimas;
 • darbo su jaunimu kokybės gerinimas;
 • jaunų žmonių užimtumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas;
 • ryšių tarp politikos, tyrimų ir praktikų stiprinimas.

Bendradarbiavimo partnerystėse galimos veiklos:

 • partnerių susitikimai;
 • gerosios praktikos mainų ir darbo sesijos skirtos sukurti produktą (inovatyvų rezultatą);
 • darbuotojų ir tikslinių grupių mobilumas (su sąlyga, kad tai prisideda prie projekto tikslų pasiekimo);
 • įvairios mokymo ir mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir/ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Projektas yra kokybiškas, kai:

 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • užtikrinamas projekto matomumas – žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida – informavimas apie sukurtus intelektinius produktus, jų naudojimas. .

NEDIDELIO MASTO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar  mažai turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimis, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus.

Tai galimybė organizacijoms žengti pirmą žingsnį į bendradarbiavimą Europos lygiu.

Nedidelio masto partnerystė privalo atliepti ir nors vieną programos ir/arba jaunimo srities prioritetą.

Pagrindiniai „Erasmus+“ programos prioritetai:

 • socialinės įtraukties didinimas ir įvairovės užtikrinimas;
 • prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus;
 • aplinkosauga ir kova su klimato kaita.

Jaunimo srities prioritetai:

 • jaunimo aktyvaus pilietiškumo, dalyvavimo politiniuose procesuose, verslumo (įskaitant socialinį verslumą) skatinimas;
 • darbo su jaunimu kokybės gerinimas;
 • jaunų žmonių užimtumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas;
 • ryšių tarp politikos, tyrimų ir praktikų stiprinimas.

Nedidelio masto partnerystėse galimos veiklos:

 • partnerių susitikimai;
 • gerosios praktikos mainų ir darbo sesijos skirtos sukurti produktą (inovatyvų rezultatą);
 • darbuotojų ir tikslinių grupių mobilumas (su sąlyga, kad tai prisideda prie projekto tikslų pasiekimo);
 • įvairios mokymo ir mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir/ar projektu sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Nedidelio masto partnerystės projektas yra kokybiškas, kai:        

 • įtraukia su programa „Erasmus+“ patirties neturinčias ar  mažai turinčias organizacijas;
 • įtraukia mažiau galimybių dėl socialinių, ekonominių, tautinių, geografinių, sveikatos ir kitų priežasčių turinčias grupes;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • užtikrinamas projekto matomumas – žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida – informavimas apie sukurtus intelektinius produktus, jų naudojimas;
 • įtraukia Europinę dimensiją į vietos lygmenį.

Išsamiau su kiekvienu „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmu galite susipažinti ČIA.

BIUDŽETAS

KA1 – jaunimo mainai ir dirbančių su jaunimu asmenų mobilumas*1 441 681 Eur
KA1 – jaunimo dalyvavimo projektai*310 628 Eur
KA2 – bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje2 191 132 Eur
KA2 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje362 845 Eur

* Nacionalinė agentūra planuoja skirti iki 35 % KA1 biudžeto akreditaciją turinčių organizacijų veiklų finansavimui

KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

 • Pirmiausia būtina susipažinti su 2021 m. „Erasmus+“ programos vadovu.
 • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.
 • Informaciją apie paraiškų formas rasite ČIA.

JEI KYLA KLAUSIMŲ?

 • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo.
 • Kilus klausimams taip pat kviečiame kreiptis telefonu +370 607 12 684 arba el. paštu info@jtba.lt.
 • Jei jūsų klausimai yra susiję su konkrečiu „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmu, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Jų kontaktus rasite ČIA.