Jaunimo reikalų agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti jaunimo srities projektų paraiškas 2023 m.

Prieš rengdami paraišką, būtinai susipažinkite su naujausiu 2023 m. „Erasmus+” programos vadovu: jame rasite išsamią informaciją apie „Erasmus+“ programos prioritetus, galimas veiklas, dalyvaujančioms organizacijoms ir veikloms keliamus reikalavimus, finansavimo taisykles. Taippat sudalyvaukite informaciniuose nuotoliniuose renginiuose – registracijos nuorodos – šio pranešimo apačioje.

Programa „Erasmus+“ skatina jaunimo organizacijas bei jaunus žmones, rengiančius bei įgyvendinančius projektus ar juose dalyvaujančius, orientuotis į ES politinius prioritetus. Įgyvendinant programą ypač svarbios šios kryptys:

 • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
 • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
 • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo;
 • jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas.

Projektų paraiškų formos skelbiamos Projektų paraiškų teikimo platformoje čia (patogesniam naudojimui, rekomenduojame tarp „Fields“ filtro pasirinkti „Youth“(„jaunimas“). Paraiškas pildyti galima tiek lietuvių, tiek anglų kalba.

2023 m. „Erasmus+“ programos jaunimo srities projektų paraiškų teikimo terminai:

K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje: jaunimo mainų projektai (KA152), su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai (KA153), jaunimo dalyvavimo veikla (KA154)Vasario 23 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2023 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.  
Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.
K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje: DiscoverEU įtraukties projektai (KA155)Vasario 23 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.  
Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
K1 – Mobilumo projektai akredituotoms organizacijoms, veikiančioms jaunimo srityje (KA151)Vasario 23 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems 2023 m. birželio 1 d.  
K2 – Bendradarbiavimo partnerystės (KA220) ir nedidelio masto partnerystės (KA210) jaunimo srityjeKovo 22 d. 13 val.  Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

„Erasmus+“ programos jaunimo srities 2023 m. biudžetas:

1.KA1 Mobilumo projektai2 806 643 Eur
2.KA1 Jaunimo dalyvavimo projektai541 699 Eur
3.KA1 DiscoverEU įtraukties projektai122 003 Eur
4.KA2 Bendradarbiavimo partnerystės1 539 692 Eur
5.KA2 Nedidelio masto partnerystės350 828 Eur
Iš viso:  5 360 865 EUR

1 PAGRINDINIS VEIKSMAS. MOBILUMAS MOKYMOSI TIKSLAIS JAUNIMO SRITYJE:

· jaunimo mainų projektai;

· su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai;

· jaunimo dalyvavimo projektai;

· „DiscoverEU“ įtraukties projektai;

·  „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje turinčių organizacijų mobilumo projektai.

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAI

Kas tai?

Tai programos teikiama galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo trumpam laikui suburiamas jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalytis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.

Projekto pagrindinė veikla – jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu taikant neformaliojo ugdymo principus (pavyzdžiui, dirbant grupėmis, per sporto, kūrybines veiklas, taikant vaidmenų žaidimus, simuliacijas ar kt.) nagrinėjama pasirinkta tema (pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, finansinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo, atsakingo vartojimo ir kt.).

Jaunimo mainų projektu turi būti tobulinamos jaunų žmonių asmeninės ir profesinės kompetencijos, skatinamas pilietiškumas, kultūrų pažinimas.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvauti gali: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Jaunimo mainų projektas yra kokybiškas, kai:

 • projektas organizuojamas pagal nustatytus jaunų žmonių poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu, t.y. ne tik sudalyvauja veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • į projekto veiklą įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumų dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.);
 • užtikrinamas kokybiškas neformalusis ugdymas ir erdvė savaiminiam mokymuisi, o jų rezultatai įsivardyti ir patvirtinti „Youthpass“ pažymėjimu;
 • projekto dalyviai skatinami apmąstyti Europos temas ir vertybes.

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms; suaugusiųjų organizuojamiems mokymo kursams jaunimui.

Daugiau apie jaunimo mainus skaitykite Programos vadovo 147-159 psl.

SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTAI

Kas tai?

Tai galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos dirbančiųjų su jaunimu profesiniam tobulėjimui. Šiais projektais turėtų būti prisidedama prie darbo su jaunimu kokybės gerinimo vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektais gali būti įgyvendinamos tokios veiklos:

 • pažintiniai vizitai, darbo šešėliavimas (stebėjimas), dirbančiųjų su jaunimu mainai užsienio organizacijose, kurioje vyksta darbas su jaunimu;
 • dirbančių su jaunimu kontaktų užmezgimo, tinklų, bendruomenės kūrimo renginiai;
 • mokymo kursai, padedantys ugdyti konkrečiais kompetencijas;
 • seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skatinantys žinių ir gerųjų patirčių mainus.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvauti gali: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektas yra kokybiškas, kai:

 • projektas organizuojamas pagal įsivertintus dirbančiųjų su jaunimu poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu, t.y. ne tik dalyvauja mokymosi veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • projektu kuriamas teigiamas poveikis kasdieniam dalyvių darbui su jaunimu;
 • projektu užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardyti ir patvirtinti „Youthpass“ pažymėjimu;
 • užtikrinama, kad projekto rezultatais (pvz., metodais, medžiaga, priemonėmis) būtų galima naudotis ir po projekto;
 • projektu dalyviai skatinami apmąstyti Europos temas ir vertybes;
 • projektas skatina inovatyvių praktikų ir metodų naudojimą (pvz., skaitmeninis darbas su jaunimu, siekiant užtikrinti dezinformacijos ir netikrų naujienų internete prevenciją).

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms.

Daugiau apie su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektus skaitykite Programos vadovo 160-173 psl.

JAUNIMO DALYVAVIMO PROJEKTAI

Kas tai?

Jaunimo dalyvavimo projektai – tai veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunų žmonių dalyvavimas vietos, regiono, šalies ir Europos demokratiniame gyvenime. Į jaunų žmonių poreikius orientuotus jaunimo dalyvavimo projektus planuoja ir įgyvendina jaunimo organizacijos ir (arba) jaunimo neformalios grupės, siekiančios vieno ar keleto iš šių tikslų:

 • suteikti jauniems žmonėms galimybę mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje; įsitraukti ne tik į kasdienį, bet ir į demokratinį gyvenimą; siekti prasmingo ir aktyvaus jaunų žmonių, kad ir kokia būtų jų kilmė, pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo, skiriant itin daug dėmesio mažiau galimybių turintiems jaunuoliams;
 • didinti jaunimo informuotumą apie bendrąsias Europos vertybes ir pagrindines teises, prisidėti prie Europos integracijos proceso, be kita ko, įgyvendinant vieną ar kelis ES Jaunimo tikslus;
 • ugdyti jaunų žmonių skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime;
 • burti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir (arba) prisidėti prie ES jaunimo dialogo.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvauti gali: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Jaunimo dalyvavimo veiklų projektas yra kokybiškas, kai:

 • projektas organizuojamas atsižvelgiant į ES Jaunimo strategiją, siekiant prisidėti prie Europos Jaunimo tikslų įgyvendinimo;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu, t.y. ne tik sudalyvauja veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • į projektą įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.);
 • projektu užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivertinti ir patvirtinti „Youthpass“ pažymėjimu.

Daugiau apie Jaunimo dalyvavimo projektus skaitykite Programos vadovo 174-189 psl.

„DISCOVEREU“ ĮTRAUKTIES PROJEKTAI

Kas tai?

Tai projektai, leidžiantys mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms dalyvauti „DiscoverEU“ iniciatyvoje lygiomis teisėmis su kitais savo bendraamžiais. „DiscoverEU“ iniciatyva suteikia galimybę 18 metų sulaukusiems jaunuoliams įgyti trumpalaikės individualios ar grupinės patirties keliaujant po Europą traukiniais ar, jei reikia, kitomis transporto rūšimis.

Įgyvendinant „DiscoverEU“ įtraukties projektus vieno–penkių mažiau galimybių turinčių jaunuolių iš tos pačios šalies grupė gali iki 30 dienų keliauti Europoje. Projekte numatytas mokymosi laikotarpis keliaujant apima planavimo, pasirengimo ir įgyvendinimo veiklą prieš „DiscoverEU“ kelionę, jos metu bei tolesnę susijusią veiklą kelionei pasibaigus.

Projektą įgyvendina viena ar kelios organizacijos ar neformaliosios jaunimo grupės, siunčiančios vieną ar kelias dalyvių grupes į „DiscoverEU“ kelionę. „DiscoverEU“ įtraukties projektas turėtų derėti su jį įgyvendinančios organizacijos tikslais ir poreikiais.

„DiscoverEU“ įtraukties projektai turėtų padėti tiek juose dalyvaujančioms organizacijoms, tiek veikloje dalyvaujantiems jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į visus etapus ir išplėsti savo mokymosi patirtį.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvauti gali: ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios institucijos; socialinės įmonės; pelno siekiančios organizacijos, veikiančios įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalios jaunimo grupės, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

„DiscoverEU“ įtraukties projektas yra kokybiškas, kai:

 • į projekto veiklas aktyviai įtraukiami mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir dalyvaujančios organizacijos;
 • organizacijos ir jaunuoliai aktyviai dalyvauja visuose projekto etapuose, taip išplėsdami savo mokymosi ir tobulėjimo patirtį;
 • projektas įtraukia įvairias mažiau galimybių turinčių dalyvių grupes ir savo veiklą grindžia šia įvairove;
 • projektas yra grindžiamas aiškiai įvardytais jaunų dalyvių poreikiais;
 • projektu užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi iš „DiscoverEU“ patirties rezultatai būtų tinkamai nustatomi ir dokumentuojami;
 • projektu dalyviai skatinami apmąstyti Europos temas ir vertybes.

Reikalavimų „DiscoverEU“ įtraukties projektų dotacijoms gauti neatitinka tokia veikla: akademinės pažintinės kelionės; mainų veikla, kuria siekiama pelno; mainų veikla, tokia kaip gastrolės, teisės aktais numatyti posėdžiai, suaugusiųjų rengiami mokymo kursai jaunimui ir pan.

Daugiau apie „DiscoverEU“ įtraukties projektus skaitykite Programos vadovo 190-199 psl.

MOBILUMO GALIMYBĖS „ERASMUS“ AKREDITACIJĄ JAUNIMO SRITYJE TURINČIOMS ORGANIZACIJOMS

„Erasmus+“ programos jaunimo srities akreditaciją gavusios organizacijos gali teikti paraiškas dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo veiklos finansavimo. Paraiškos turi remtis akreditacijos metu patvirtintu veiklos planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia.

Daugiau informacijos apie akreditacijas jaunimo srityje skaitykite Programos vadovo 144-146 psl.

2 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS:

 • bendradarbiavimo partnerystė;
 • nedidelio masto partnerystė

BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai programos galimybė sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti jų pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarptautiniu lygmeniu, keistis nauja praktika ir metodais ar juos plėtoti, dalytis idėjomis.

Partneryste siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Šių projektų rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpsektorinį aspektą.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvauti gali: viešosios arba privačios organizacijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Bendradarbiavimo partnerystės projektas yra kokybiškas, kai:

 • visuose projekto etapuose aktyviai dalyvauja visi partneriai, užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • inovatyvūs, poreikiu grįsti projekto rezultatai kuria pridėtinę darbo su jaunimu vertę;
 • užtikrinamas projekto matomumas, t.y. žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida.

Daugiau apie bendradarbiavimo partnerysčių projektus skaitykite Programos vadove 231-239 psl.

NEDIDELIO MASTO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar  mažai jos turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimi, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus.

Tai galimybė organizacijoms žengti pirmąjį žingsnį į bendradarbiavimą Europos lygiu.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvauti gali: viešosios arba privačios organizacijos, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Nedidelio masto partnerystės projektas yra kokybiškas, kai:      

 • projektas įtraukia su programa „Erasmus+“ patirties neturinčias ar mažai jos turinčias organizacijas, užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų dalyvavimas;
 • į projektą įtraukiamos mažiau galimybių dėl socialinių, ekonominių, tautinių, geografinių, sveikatos ir kitų priežasčių turinčios jaunų žmonių grupės;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • užtikrinamas projekto matomumas – žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida;
 • projektu vietos lygmens klausimai praturtinami Europine dimensija;
 • projektu sudaromos sąlygos permainoms ir pokyčiams.

Daugiau apie bendradarbiavimo partnerysčių projektus skaitykite Programos vadovo 240-247 psl.

SVARBU:

Gali būti finansuojama tik viena tos pačios organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai ir (arba) iki dviejų tos pačios organizacijos pateiktų paraiškų, jei organizacija globoja dvi skirtingas neformalias jaunimo grupes ir paraiškas teikia jų vardu.

Paraiškas teikiančios organizacijos į Organizacijų registracijos sistemą (ORS) turi įkelti:

 • Juridinių asmenų registro išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
 • Užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
 • Jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:
  • 2021 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį (patvirtintą ir paskelbtą Juridinių asmenų registre) – finansinio pajėgumo vertinimui;
  • informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus – veiklos pajėgumo vertinimui.
 • Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, reikia įkelti:
  • grupės narių sąrašą;
  • vieno grupės nario – kontaktinio asmens – tapatybės kortelės kopiją;
  • globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę, ir aukščiau nurodytus organizacijoms taikomus dokumentus.

KYLA KLAUSIMŲ?

Kilus klausimams kreipkitės į Jaunimo reikalų agentūros Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus koordinatorių(-ę) pagal sritį – KONTAKTAI.

Registracija į nuotolines konsultacijas:

 • Sausio 18 d. 15:30. Konsultacija apie su jaunimo dalyvavimo (KA154) projektus paraiškų teikėjams. REGISTRACIJA
 • Sausio 20 d. 11:00. Konsultacija apie su jaunimo mainų (KA152) projektus paraiškų teikėjams. REGISTRACIJA
 • Sausio 24 d. 15:00. Konsultacija apie su jaunimu dirbančių asmenų mobilumą (KA153) projektus paraiškų teikėjams REGISTRACIJA
 • Sausio 30 d. 10:00. Konsultacija apie “DiscoverEU” įtraukties projektus. REGISTRACIJA
 • Vasario 28 d. 11:00. Konsultacija apie bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) ir nedidelio masto partnerysčių (KA210) projektus paraiškų teikėjams. REGISTRACIJA