Skelbiamas 2024 m. kvietimas teikti programos „Erasmus+“ paraiškas sporto srities darbuotojų mobilumo projektams. Šiuo veiksmu siekiama paremti darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais ir taip prisidėti prie sporto organizacijų, dirbančių fizinio aktyvumo srityje, plėtros.

Mobilumo projektais sporto srityje siekiama:

 • sutelkti dėmesį į fizinį aktyvumą, atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant sveiką gyvenimo būdą, tarpasmeninius santykius, socialinę įtrauktį ir lygybę;
 • plėtoti europinį aspektą sporto srityje ir tarptautinį bendradarbiavimą su sportu susijusio mobilumo mokymosi tikslais srityje;
 • stiprinti visuomeninių organizacijų gebėjimus;
 • gerinti sporto darbuotojų žinias ir praktinę patirtį;
 • skatinti bendras Europos vertybes per sportą, gerą valdymą ir sąžiningumą sporte, darnų vystymąsi, taip pat švietimą, mokymą ir įgūdžius sporte ir per sportą;
 • skatinti aktyvų ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą bei aktyvų pilietiškumą;
 • kurti Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklus.

Visi mobilumo projektai turi būti rengiami atsižvelgiant į programos „Erasmus+“ 2024 m. programos vadovą. Projektuose dalyvaujančios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą, skaitmeninį švietimą ir aktyvų dalyvavimą.

Finansuojamos mobilumo veiklos:

 • darbo stebėjimas ir stebėsena (2–14 d.): darbo stebėjimo atveju mobilumo dalyviai gali lankytis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje (2–14 d.) siekdami išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegų, trenerių, savanorių ar kitų darbuotojų kasdienį darbą priimančiojoje organizacijoje ir su jais bendraudami.
 • treniruotės (treniravimas) ar mokymo užduotys (15–60 d.): treniruočių ar mokymo užduočių atveju mobilumo dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį (15–60 d.) treniruodami arba mokydami priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis. Taip prisidedama prie visuomeninių organizacijų gebėjimų stiprinimo.
 • parengiamieji vizitai: prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą pas priimantįjį partnerį. Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų mobilumo veiklos dalis. Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos aprėptį ir gerinti jos kokybę.

Viename projekte galimos ne daugiau 10 dalyvių tiek darbo stebėjimo, tiek treniruočių ar mokymo užduočių veiklos. Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Veiklos tikslas negali būti pelno siekimas.

Reikalavimus atitinkantys mobilumo dalyviai

Darbuotojų mobilumo sporto srityje projektais remiamas trenerių ir kitų mėgėjiško sporto darbuotojų (tiek apmokamų darbuotojų, tiek savanorių) profesinis tobulėjimas. Tinkami mobilumo dalyviai yra:

 • Treneriai ir kiti visuomeninio lygmens sporto organizacijų darbuotojai;
 • Kiti sporto darbuotojai, įskaitant asmenis, pasirinkusius dvikryptę karjerą ir su sportu nesusijusią karjerą, jei tokių darbuotojų dalyvavimas gali būti naudingas mėgėjiškam sportui;
 • Sporto organizacijų savanoriai (išskyrus trenerius).

Mobilumo dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą. Dalyviai turi nuolat gyventi juos siunčiančios organizacijos šalyje (jei paraiška teikiama Lietuvos institucijos, dalyvis turi nuolatos gyventi Lietuvoje). Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Dalyviai negali dalyvauti mobilumo veikloje kaip sportininkai.

Paraišką teikianti organizacija turi užtikrinti, kad mobilumo veiklos dalyviai būtų asmenys, turintys kvalifikaciją, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo 11 straipsnyje.

Kvietimo biudžetas

Darbuotojų mobilumo sporto srityje 2024 m. konkurso biudžetas, skirtas Lietuvai: 113.410,00 EUR. Planuojama, kad 2024 metais bus finansuoti 7–8 mobilumo projektai.

Kvietimo teikti paraiškas taisyklės

 • Mobilumo projekto trukmė: nuo 3 iki 18 mėn.
 • Projekto veiklų pradžios data: nuo 2024 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • Dalyvių skaičius: nuo 1 iki 10 dalyvių.
 • Kvietimui organizacija gali teikti tik vieną darbuotojų mobilumo sporto srityje paraišką.
 • Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Daugiau informacijos pateikta 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo dalyje „Reikalavimus atitinkančios šalys“.

Detalią informaciją apie programos „Erasmus+“ darbuotojų mobilumo projektų sporto srityje kvietimo taisykles rasite 2024 m. programos „Erasmus+“ vadove lietuvių kalba ir anglų kalba, B dalyje „Informacija apie šiame vadove aptariamus veiksmus – „Darbuotojų mobilumas sporto srityje“ ir C dalyje „Informacija pareiškėjams“.

Paraiškų teikimo data

Mobilumo projektų paraiškos teikiamos iki 2024 m. vasario 20 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

Kaip pateikti mobilumo projekto paraišką?

 • Lietuvoje įsteigtos organizacijos paraiškas teikia nacionalinei agentūrai – Švietimo mainų paramos fondui. Paraiškoje rinktis: LT01 – Education Exchanges Support Foundation.
 • Paraiškos pavadinimas ir kodas: „Mobility of sport staff (KA182-SPO)“.
 • Paraiškas prašome pildyti lietuvių kalba!

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad norėdami pradėti pildyti paraišką, turėsite užsiregistruoti arba prisijungti naudodami savo EU Login prisijungimo kodus. Be to, organizacijos, kurios nėra dalyvavusios programoje „Erasmus+“, turės registruotis Organizacijų registracijos sistemoje, įkelti teisinį statusą įrodančius dokumentus ir gauti OID numerį, kurį reikės nurodyti paraiškoje. Daugiau informacijos rasite čia: https://erasmus-plius.lt/programa/paraisku-formos-ir-kiti-dokumentai/.

Kas gali teikti paraišką?

Dalyvaujančioji (siunčiančioji ir priimančioji) organizacija gali būti:

 • viešoji arba privati organizacija, aktyviai veikianti sporto ir fizinio aktyvumo srityje ir organizuojanti fizinio aktyvumo veiklą visuomeniniu lygmeniu (pavyzdžiui, ne pelno organizacija, vietos valdžios institucija, sporto klubas);
 • kita sporto organizacija, jei jos darbuotojų dalyvavimas yra naudingas mėgėjiškam sportui (pavyzdžiui, tarptautinė organizacija).

Sąvokų paaiškinimas:

Programos „Erasmus+“ vadove minimas mėgėjiškas sportas (angl. „grassroots sport“) – tai fizinė laisvalaikio veikla, kuria reguliariai ir neprofesionaliai užsiima įvairaus amžiaus žmonės sveikatos, švietimo ar socialiniais tikslais. Programoje „Erasmus+“ minimas mėgėjiškas sportas Lietuvos kontekste, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, atitinka fizinio aktyvumo veiklas, o mėgėjiško sporto organizacijos  –  organizacijas, vykdančias fizinio aktyvumo veiklą, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose.

Paraiškų vertinimas

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis 2024 m. programos „Erasmus+“ vadove nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Daugiau informacijos rasite 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo dalyje „Darbuotojų mobilumas sporto srityje“ – „Dotacijų skyrimo kriterijai“.

Svarbi informacija dėl paraiškų rengimo

Paraiška turi būti originali, parengta specialiai Jūsų organizacijai. Nacionalinė agentūra vykdo gautų paraiškų patikrinimą ir vadovaudamasi 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo nuostata dalyje „ES dotacijoms taikomi principai“ – „Kelis kartus teikiamos paraiškos“, kurioje teigiama, kad „Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir visos gali būti atmestos“ ir dalyje „Originalus turinys ir autorystė“, kurioje teigiama, kad „Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo sukurtas originalus turinys. Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams.“ Nacionalinė agentūra gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.

Konsultacijos ir renginiai

Švietimo mainų paramos fondas organizuos nuotolinius mokymus ir konsultacijas „Zoom“ platformoje, skirtus projekto paraiškos rengimui. Renginių metu pristatysime konkurso reikalavimus, paraiškos formos pildymo aspektus bei atsakysime į dalyvių klausimus.

Renginio dataRenginio pavadinimasRenginio vietaNuoroda į registraciją
2024 m. sausio 17 d. 14 val.Informacinis seminaras darbuotojų mobilumo sporto srityje projektų paraiškų teikėjams (KA182)Internetinis seminarasSeminaro pranešimai.
2024 m. vasario 15 d. 10 val.Paskutinės minutės konsultacijos darbuotojų mobilumo sporto srityje projektų paraiškų teikėjams (KA182)Internetinis seminarasRegistracija

Kita informacija

Informuojame, kad visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

2024 m. kvietimo teikti paraiškas kalendorius:

Paraiškų teikimo terminasIki 2024 m. vasario 20 d. 13.00 val. Lietuvos laiku
Paraiškų tinkamumo vertinimas2024 m. vasario–kovo mėn.
Paraiškų kokybės vertinimas2024 m. kovo–gegužės mėn.
Sprendimas dėl dotacijų skyrimo2024 m. gegužės mėn.
Dotacijų sutarčių pasirašymas2024 m. gegužės mėn.
Projektų veiklų pradžiaNuo 2024 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Naudinga informacija:

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

SPORTASKA1@smpf.lt