2023 m. spalio 22–25 d. Vienoje, Austrijoje, organizuojama programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (toliau – TBV) tarptautinė konferencija „The Power of Skills – Equipping Women in STEM through (dual) VET“. Renginį organizuoja Austrijos Nacionalinė „Erasmus+“ agentūra. 

Renginyje bus pristatytas profesinio mokymo ir mokymosi vaidmuo, siekiant įgalinti moteris mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse, tuo pačiu sprendžiant lyčių nelygybės problematiką. Konferencija bus naudinga kontaktų užmezgimui profesinio mokymo institucijų atstovams bei subjektams, įgyvendinantiems „Erasmus+“ mobilumo ir partnerysčių projektus (koncentruojantis į mažos apimties partnerysčių projektus). Diskusijų ir darbo grupėse metu dalyviai turės galimybę praplėsti savo žinias įvairiomis temomis, susijusiose su moterų ir merginų skatinimu naudotis profesinio mokymo galimybėmis STEM srityje.

Konferencijos tikslai:

 • padidinti supratimą apie lyčių nelygybės aspektą STEM srityje;
 • suteikti žinių ir gebėjimų, skatinant moterų ir merginų profesinį mokymą STEM srityje;
 • pasidalinti pavyzdžiais ir gerąja praktika;
 • pasiūlyti bendradarbiavimo ir partnerystės galimybes Erasmus+ dotacijų gavėjams.

Daugiau informacijos apie renginį anglų kalba

Seminaro programa.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://sistema.smpf.lt/ – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 12:00 val.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti: a) profesinio mokymo mokytojai ir praktikai; b) mobilumo (KA1) ir partnerysčių (KA2) projektų dotacijų gavėjai (akcentuojant mažos apimties partnerystes);
 2. seminaro dalyvių kalbėjimo anglų kalba lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai lietuvių k. užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Kelionės ir draudimo išlaidos. Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vienoje ir atgal 2023 m. 22–25 d. Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje?

Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „TBV“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei renginio dalyvio parašais. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti renginyje, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų. 

Paraiškas įvertinus vienodu balų skaičiumi, pirmenybė dalyvauti renginyje bus teikiama dalyviams, kurie dar nėra dalyvavę TBV renginiuose.

Iš vienos organizacijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame renginyje skyrimo, remdamasis TBV paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387. 

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. rugsėjo mėn. vidurio. 

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą; 
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą; 
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla; 
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų; 
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.