2023 m. kovo 21 d. Estijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. Education and Youth Board (Haridus-ja Noorteamet – HARNO)) organizuoja virtualų bendrojo ugdymo sektoriui skirtą seminarą „Everybody on Board: Special Educational Needs and Inclusion in School Education“.

Šiuo kontaktų mezgimo seminaru siekiama prisidėti prie diskusijos apie įtraukųjį ugdymą ir suburti panašių interesų turinčias bendrojo ugdymo organizacijas. Integracija yra vienas iš prioritetų šiuolaikinėje visuomenėje. Įvairių įtraukties metodų poreikis gali kilti iš labai skirtingų vietų – kultūrinių, kalbinių skirtumų, fizinių, protinių gebėjimų ar pan.

Šiame seminare daugiausia dėmesio skirsime tam, kaip skirtingų gebėjimų mokinius (ir jų mokytojus) įtraukti į tarptautinio bendradarbiavimo projektus.

Seminaro tikslai:

 • įkvėpti ir pateikti naujų idėjų, kaip sustiprinti įtraukų požiūrį klasėje / darželyje;
 • padėti nustatyti neįtraukaus mokymo metodų rizikas;
 • padėti susirasti panašių interesų partnerių mobilumo ar bendradarbiavimo projektams;
 • apžvelgti „Erasmus+“ partnerysčių, kuriomis siekiama bendradarbiavimo, paramos mechanizmą, kaip priemonę kurti įtraukesnę klasę.

Dalyvių profilis:

Bendrojo ugdymo institucijos, norinčios plėtoti įtraukų požiūrį / strategiją / modelį bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais. Dalyviai gali būti mokytojai, direktoriai, pagalbos mokiniui darbuotojai ir kt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo sektoriaus organizacijos (t.y. ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas vykdančios organizacijos), planuojančios įgyvendinti „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui projektus;
 2. Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę 2023 m. kovo 21 d. nuo 11:00 iki 18:00 val.
 4. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2023 m. kovo 9 d. 12:00 val.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 10 vietų dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 • organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 • planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 • tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.
Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2023 m. kovo mėn. viduryje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt / tel. +370 675 9895.

Kita informacija:

Pateikdami paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.