2023 m. rugsėjo 19-22 d. Taline, Estijoje organizuojamas „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Enhancing Digital Competences in Education and Training“. Seminarą organizuoja nacionalinė Estijos „Erasmus+“ agentūra.

Skaitmeninės technologijos jau kurį laiką yra neatskiriama mūsų asmeninio ir profesinio gyvenimo dalis. Jos yra pagrindinis variklis skatinantis inovacijas, naujų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Tačiau didžiajai daliai visuomenės vis dar trūksta įgūdžių ir žinių, kad galėtų naudoti informacinių technologijų įrankius kūrybiškai, kritiškai ir pasitelkiant juos efektyviai įgyvendinat bendrus projektus. Skaitmeniniai įgūdžiai yra tokie pat svarbūs kaip raštingumas ir mokėjimas skaičiuoti, todėl Europai reikia skaitmeniniu požiūriu kompetentingų žmonių, kurie ne tik galėtų naudotis, bet ir diegti naujoves bei pirmauti naudojant šias technologijas.

Šio kontaktinio seminaro tikslas – suburti švietimo atstovus, kuriems skaitmeninimo tema ir skaitmeninių įgūdžių vystymas yra svarbi ir kurie norėtų rasti partnerių būsimiems „Erasmus+“ KA2 projektams šia tema.

Seminaras skirtas švietimo atstovams iš bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo  organizacijų, kurie turi konkrečių idėjų „Erasmus+“ KA2 partnerysčių projektams skaitmeninio švietimo temomis. Taip pat laukiami atstovai iš kitų švietimo organizacijų, kurie norėtų bendradarbiauti įgyvendinant  „Erasmus+“ partnerysčių projektus skaitmeninių įgūdžių skatinimui.

Daugiau informacijos apie renginį anglų kalba

Seminaro programa

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. birželio 21 d. 12:00 val.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti visų švietimo sektorių atstovai ir kitos organizacijos, pasiryžusios įgyvendinti „Erasmus+“ KA2 partnerysčių projektus;
  1. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  2. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
  3. Paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Estijoje pirmyn ir atgal 2023 m. rugsėjo mėn. 19-22 dienomis  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.
 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

 • Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame seminare skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

 • Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Mildą Beisšytę El. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. birželio mėn. pabaigos.

 • Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.