2022 m. spalio 19 d. 13 val. Lietuvos laiku baigėsi kvietimas teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai švietimo ir mokymo srityje. Šiam kvietimui paraiškas galėjo teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo bei suaugusiųjų švietimo institucijos.

Sulaukta 84 paraiškų, iš kurių – 67 pateiktos bendrojo ugdymo srityje, 12 suaugusiųjų švietimo srityje ir 5 profesinio mokymo srityje (paraiškų sąrašai apačioje).

„Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtins, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“ institucijos galės paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal 2022–2027 m. programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą galimybėmis.

Akreditacijų paraiškų vertinimo etapai

Pagal kvietimo reikalavimus, paraiškoms taikomi šie atrankos etapai: pirmiausiai tikrinama, ar paraiškos atitinka tinkamumo ir atmetimo kriterijus, vėliau vertinamas jų atitikimas atrankos kriterijams. Galiausiai paraiškos vertinamos pagal skyrimo (kokybės vertinimo) kriterijus. Visi šie etapai išsamiau aprašyti lentelėje.

Atrankos etapaiTaikomi kriterijaiAprašymasVertinimo atlikimo terminai ir informavimas
 1.Tinkamumo kriterijai (angl.  Eligibility criteria)Tikrinant tinkamumą siekiama nustatyti, ar visos paraiškos atitinka tinkamumo kriterijus, paskelbtus „Erasmus+“ programos vadove, t. y. ar:
– paraiška buvo pateikta iki kvietimo pabaigos;
– pareiškėjas atitinka reikalavimus paraiškas teikiančioms organizacijoms, aprašytus programos vadove;
– organizacija pateikė kvietimui tik vieną paraišką vienai švietimo sričiai;
– organizacija pateikė paraišką savo šalies nacionalinei agentūrai;
– paraiška užpildyta viena iš oficialių ES kalbų;
– prie paraiškos pridėti visi su paraiška susiję papildomi dokumentai;
– paraišką pateikusi organizacija nėra situacijoje, kurią apibrėžia šio kvietimo atmetimo kriterijus.
Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje
 2.Atmetimo kriterijai (angl. Exclusion criteria)Paraišką teikianti organizacija, vadovaudamasi ES finansinio reglamento 137 straipsniu, pateikia pasirašytą sąžiningumo deklaraciją, kuria patvirtina, kad ji nėra patekusi į jokią su programos „Erasmus+“ vadovo C dalyje išvardytais atmetimo kriterijais susijusią situaciją, kad paraiškoje pateiktame „Erasmus“ plane yra originalus organizacijos pareiškėjos parengtas turinys ir už paraiškos parengimą nebuvo sumokėta jokiai kitai organizacijai ar organizacijai nepriklausantiems asmenims. Be to, patvirtina, kad Nacionalinė agentūra gali neleisti pareiškėjui dalyvauti akreditacijos procese arba gali bet kuriuo metu panaikinti suteiktą akreditaciją, jei ji nustato, kad sąžiningumo deklaracijoje pateikta informacija yra neteisinga (pavyzdžiui, jei tokį patį arba labai panašų turinį savo paraiškose pateikia skirtingos organizacijos).Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje.
 3.Atrankos kriterijai (angl. Selection criteria)Veiklos pajėgumo vertinimas: paraišką teikiančios organizacijos turi turėti pakankamai veiklos ir profesinių pajėgumų siūlomam „Erasmus“ planui įgyvendinti, įskaitant turėti bent dvejų metų patirtį vykdant veiklą atitinkamoje švietimo srityje, dėl kurios jie gali būti laikomi tinkama organizacija teikti paraišką šiam kvietimui, o mobilumo konsorciumo koordinatoriaus atveju – pakankamų konsorciumo koordinavimo pajėgumų. Veiklos pajėgumai bus tikrinami remiantis paraiška (įskaitant informaciją apie pareiškėjo dalyvavimą 2014–2020 m. programoje „Erasmus+“) ir organizacijų registracijos sistemoje pateiktais dokumentais. Pareiškėjai, kurie nepateikia paraiškos formoje prašomos informacijos, gali būti pašalinti iš procedūros. Nacionalinė agentūra gali paprašyti papildomų patvirtinamųjų dokumentų, kad patikrintų paraiškoje pateiktą informaciją. 
Daugiau informacijos apie bendruosius veiklos pajėgumo kriterijus ir šiuos specialius reikalavimus paraišką dėl akreditacijos teikiantiems subjektams, žr. šio „Erasmus+“ vadovo C dalį.
Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje.
 4.Skyrimo kriterijai (angl. Award criteria)Paraiškų kokybė bus vertinama balais iš 100 galimų, vadovaujantis kvietime nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė suteikti akreditaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes: turi būti įvertintos bent 70 iš 100 balų ir puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš keturių kriterijų kategorijų: aktualumas, „Erasmus“ plano tikslai, „Erasmus“ plano veikla, „Erasmus“ plano valdymas.Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje. Visi paraiškos teikėjai apie rezultatus bus informuoti oficialiu raštu.

Šiuo metu atliekamas akreditacijų kvietimui pateiktų paraiškų atitikimo tinkamumo bei atmetimo kriterijams vertinimas. Toliau bus vertinamas paraiškų veiklos pajėgumas (atrankos kriterijai) bei paraiškų kokybė (taikomi skyrimo kriterijai). Apie konkurso rezultatus informuosime interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje bei visi paraiškos teikėjai apie akreditacijų skyrimo rezultatus bus informuoti oficialiu raštu iki 2023 m. vasario 1 d.

Jeigu Jūsų institucija teikė paraišką 2022 m. „Erasmus“ akreditacijų kvietimui (2022-10-19), tačiau sąrašuose savo teiktos paraiškos nerandate, prašome ne vėliau nei iki lapkričio 4 d. informuoti fondą apie tokią paraišką žemiau nurodytais kontaktais.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: