2020 m. spalio 29 d. baigėsi kvietimas teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai švietimo ir mokymo srityje. Sulaukta 80 paraiškų, iš kurių – 44 profesinio mokymo srityje (paraiškas pateikė 23 institucijos, jau turinčios chartiją), suaugusiųjų švietimo srityje – 10, bendrojo ugdymo srityje – 26. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtins, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akredituotos „Erasmus“ institucijos galės paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal būsimos 2021–2027 m. programos 1 pagrindinio veiksmo galimybėmis.

Paraiškų vertinimo etapai:

Pagal kvietimo reikalavimus, paraiškoms taikomi šie atrankos etapai: pirmiausiai tikrinama, ar paraiškos atitinka tinkamumo ir atmetimo kriterijus, vėliau vertinamas jų atitikimas atrankos kriterijams. Galiausiai paraiškos vertinamos pagal skyrimo (kokybės vertinimo) kriterijus. Visi šie etapai išsamiau aprašyti lentelėje.

Jau atliktas akreditacijų kvietimui pateiktų paraiškų atitikimo tinkamumo bei atmetimo kriterijams vertinimas. Visos paraiškos pripažintinos atitikusios šiuos kriterijus (paraiškų sąrašas puslapio apačioje).

Toliau bus vertinamas paraiškų veiklos pajėgumas (atrankos kriterijai) bei paraiškų kokybė (taikomi skyrimo kriterijai). Apie konkurso rezultatus informuosime interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje bei visi paraiškos teikėjai apie rezultatus bus informuoti oficialiu raštu iki 2021 m. vasario 26 d.

Atrankos etapaiTaikomi kriterijaiAprašymasVertinimo atlikimo terminai ir informavimas
 Tinkamumo kriterijai (angl.  Eligibility criteria)Tikrinant tinkamumą siekiama nustatyti, ar visos paraiškos atitinka tinkamumo kriterijus, paskelbtus „Erasmus+“ programos vadove, t. y. ar:
– paraiška buvo pateikta iki kvietimo pabaigos;
– pareiškėjas atitinka reikalavimus paraiškas teikiančioms organizacijoms, aprašytus programos vadove;
– organizacija pateikė kvietimui tik vieną paraišką vienai švietimo sričiai;
– organizacija pateikė paraišką savo šalies nacionalinei agentūrai;
– paraiška užpildyta viena iš oficialių ES kalbų;
– prie paraiškos pridėti visi su paraiška susiję papildomi dokumentai;
– paraišką pateikusi organizacija nėra situacijoje, kurią apibrėžia šio kvietimo atmetimo kriterijus.
Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje iki lapkričio 27 d.
 Atmetimo kriterijai (angl. Exclusion criteria)Paraišką teikianti organizacija, vadovaudamasi ES finansinio reglamento 137 straipsniu, pateikia pasirašytą sąžiningumo deklaraciją, kuria patvirtina, kad: Nacionalinė agentūra gali neleisti pareiškėjui dalyvauti akreditacijos procese arba gali bet kuriuo metu panaikinti suteiktą akreditaciją, jei ji nustato, kad sąžiningumo deklaracijoje pateikta informacija yra neteisinga (pavyzdžiui, jei tokį patį arba labai panašų turinį savo paraiškose pateikia skirtingos organizacijos).Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje iki lapkričio 27 d.
 Atrankos kriterijai (angl. Selection criteria)Veiklos pajėgumo vertinimas.
Paraišką teikiančios organizacijos turi turėti pakankamai patirties ir profesinių pajėgumų siūlomam „Erasmus“ planui įgyvendinti, visų pirma:
patirties – pareiškėjai turi turėti bent dvejų metų patirtį vykdant veiklą atitinkamoje švietimo srityje, dėl kurios jie gali būti laikomi tinkama organizacija teikti paraišką šiam kvietimui.
Mobilumo konsorciumo koordinatoriams – paraišką teikianti organizacija turi gebėti koordinuoti konsorciumo veiklą atsižvelgiant į siūlomą „Erasmus“ planą, konsorciumo tikslą, planuojamą užduočių paskirstymą ir „Erasmus“ kokybės standartus.
Veiklos pajėgumai bus tikrinami remiantis paraiška (įskaitant informaciją apie pareiškėjo dalyvavimą 2014–2020 m. programoje „Erasmus+“) ir organizacijų registracijos sistemoje pateiktais dokumentais. Pareiškėjai, kurie nepateikia paraiškos formoje prašomos informacijos, gali būti pašalinti iš procedūros. Nacionalinė agentūra gali paprašyti papildomų patvirtinamųjų dokumentų, kad patikrintų paraiškoje pateiktą informaciją.  
Finansinio pajėgumo vertinimas.
Pareiškėjai turi turėti stabilių ir pakankamą finansavimo šaltinių, kad, įgyvendindami siūlomą „Erasmus“ planą, galėtų vykdyti įprastą veiklą. Vis dėlto finansinis pajėgumas vykdant atrankos procedūrą pagal šį kvietimą tikrinamas nebus. Jis bus tikrinamas, kai akredituotos organizacijos pateiks paraišką dotacijai gauti pagal Europos Komisijos kasmet skelbiamų kvietimų teikti paraiškas taisykles.
Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje iki 2021 m. vasario 26 d.  
 Skyrimo kriterijai (angl. Award criteria)Paraiškų kokybė bus vertinama balais iš 100 galimų, vadovaujantis konkurso kvietime nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė suteikti akreditaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes: turi būti įvertintos bent 70 iš 100 balų ir puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš keturių kriterijų kategorijų: aktualumas, „Erasmus“ plano tikslai, „Erasmus“ plano veikla, „Erasmus“ plano valdymas.Interneto puslapio www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje iki 2021 m. vasario 26 d. Visi paraiškos teikėjai apie rezultatus bus informuoti oficialiu raštu iki 2021 m. vasario 26 d.  

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. comeniusKA1@smpf.lt, tel. Nr. +370 658 69 383, +370 658 69 389, +370 699 35 072,
  • Profesinis mokymas: el. p. leonardoKA1@smpf.lt, tel. Nr. +370 658 02 373, +370 658 79 003, +370 658 69 385,
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. grundtvigKA1@smpf.lt, tel. Nr. +370 658 69 385, +370 658 02 373.