2022 m. lapkričio 2–4 d. Kipre, Pafose, Kipro nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes“) organizuoja kontaktinį seminarą „Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation“.

Šiuo tarptautiniu kontaktiniu seminaru siekiama pateikti gaires, kaip naudoti fiksuotosios projekto išlaidų sumos (angl. Lump sum) modelį rengiant ir įgyvendinant kokybiškus ir ekonomiškus KA2 projektus pagal Programos taisykles. Kontaktinis seminaras suteiks tiek teorinių, tiek praktinių žinių, kaip išsirinkti tinkamiausią fiksuotą išlaidų sumą projekto išlaidoms padengti, atsižvelgiant į jame numatytus poreikius ir laukiamus rezultatus. Taip pat sužinosite, kaip pagrįsti ir tinkamai aprašyti numatomas veiklas atsižvelgiant į pasirinktą biudžetą. Seminare bus aptariamos tiek Bendradarbiavimo (KA220), tiek Mažos apimties (KA210) partnerystėms, atsižvelgiant į tai, kad joms taikomi skirtingi administravimo ir atskaitomybės reikalavimai.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti įvairių švietimo sektorių organizacijų atstovai ketinantys rengti paraiškas KA2 projektams ir įgyvendinti programos „Erasmus+“ projektus;
  1. Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  1. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2022 m. liepos 14 d. 10.00 val.

Organizatoriai dalyviams iš Lietuvos skyrė 3 vietas.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Kipre ir atgal 2022 m. lapkričio 2–4 d. (atvykimas lapkričio 1 d.)Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.   Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu seminaro dienomis.
 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

    1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. liepos 14 d. 10.00 val.

   2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skanuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

 • Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo direktorė atsižvelgdama į Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos rekomendacijas ir vertinimo išvadas.

 • Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Akvilę Girdzijauskaitę e. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt  arba tel. +370 658 77668.

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime 2022 m. liepos pabaigoje.

 • Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.