2022 m. lapkričio 6–8 d. Danijoje, Kopenhagoje, Danijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra organizuoja kontaktinį seminarą „Sužinokite apie mažos apimties partnerystes“ („Learn about Small Scale Partnerships“).

Kontaktinis seminaras yra skirtas organizacijoms naujokėms – galimiems paraiškų teikėjams, kurie apie programą „Erasmus+“ žino nedaug ar nežino visai. Seminaro metu bus analizuojami konkrečiai mažos apimties partnerysčių (KA210) projektų reikalavimai, organizatoriai siekia padėti organizacijoms, norinčioms pradėti teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“, įveikti kai kuriuos pradinius iššūkius, supažindinti juos su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis ir suteikti bazinių projektų valdymo žinių.

Seminaro metu dalyviai galės:

  • Daugiau sužinoti apie programą „Erasmus+“ ir mažos apimties partnerystes,
  • Susipažinti su galimais būsimų projektų partneriais iš kitų šalių,
  • Pasidalinti ir plėtoti galimų projektų idėjas.

Preliminarios seminaro laiko gairės

2022-11-06: Atvykimas

2022-11-07: 09:00–16:00 (rytinė ir popietinė sesijos), 18.00 – (vakarienė)

2022-11-08: 09:00–16:00 (rytinė ir popietinė sesija), Išvykimas

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo organizacijos, kurios yra naujokės arba turinčios mažiau patirties, t. y. per pastaruosius 7 metus ne daugiau nei du kartus yra gavusios finansavimą „Erasmus+“ partnerysčių projekto įgyvendinimui kaip koordinatorės ar partnerės.
  2. Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  3. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2022 m. rugsėjo 15 d. 12.00 val.

Organizatoriai dalyviams iš Lietuvos skyrė 4 vietas.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Danijoje ir atgal 2022 m. lapkričio 6–8 d.Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.   Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas –2022 m. rugsėjo 15 d. 12.00 val.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Iš vienos organizacijos gali būti siunčiama ne daugiau nei po vieną atstovą.

Dalyvauti seminare siekiama atrinkti bent po vieną dalyvį iš kiekvieno sektoriaus (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo), atsižvelgiant į pateiktų paraiškų kokybę.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo direktorė atsižvelgdama į Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos rekomendacijas ir vertinimo išvadas.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę e. paštu Rasa.Janciauskaite@smpf.lt  arba tel. +370 667 59895.

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime 2022 m. rugsėjo pabaigoje.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.