2022 m. gruodžio 5–6 d. Lisabonoje, Portugalijoje, organizuojamas tarptautinis „Erasmus+“ seminaras „Language Policy and the European Strategies“. Jį organizuoja nacionalinė Portugalijos „Erasmus+“ agentūra – Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (PROALV). 

Renginys skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams.

Pagrindinis renginio tikslas – kurti partnerystes tarp institucijų iš keturių pakviestų dalyvauti sektorių, siekiant rengti projektus daugiakalbystės tema. Bus pristatytos gairės ir informacija, skirta įkvėpti visus dalyvius – tarp jų ir tuos, kurie turi mažai ar nedaug patirties planuojant ir plėtojant europinių partnerysčių projektus, ir tuos, kurie jau turi patirties plėtojant projektus daugiakalbėms grupėms, ir yra suinteresuoti strategine plėtra.

Renginio uždaviniai:

  • Skatinti visų keturių sektorių dalyvius įsitraukti į Europos partnerysčių ir bendradarbiavimo veiklas.
  • Taikyti praktinį požiūrį planuojant ir įgyvendinant naujas Europos partnerysčių projektų paraiškas.
  • Pateikti konkrečius ir praktinius patarimus bei metodus, kaip įsitraukti į europinius projektus.

Daugiakalbystės aspektų apžvalgai bus skiriama daugiau dėmesio, atsižvelgiant į dalyvių poreikius, į sektorius, kuriems jie priklauso, ir į skirtingus tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo veiklos etapus.

Šis renginys skirtas mokytojams, projektų vadovams ir įvairių švietimo ir mokymo įstaigų atstovams bei sprendimų priėmėjams, nes didėjant mobilumui Europos erdvėje daugiakalbystės klausimai reikalauja naujų požiūrių ne tik į mokymo(si) procesą, mokslinių tyrimų publikavimą ir komunikaciją, bet ir nacionalinės politikos pokyčių. Šis renginys suteiks dalyviams galimybę tyrinėti įrankius, padedančius dalyvauti programoje.

Laukiami rezultatai:

Sukurtos mokyklų, suaugusiųjų švietimo įstaigų, profesinio mokymo įstaigų partnerystės, skirtos plėtoti daugiakalbystės projektus, sustiprintas aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas ir projektų plėtra; sustiprinta nacionalinė daugiakalbystės politika remiant šios srities projektus.

Renginio programa.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų atstovai.
  2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2022 m. spalio 28 d. 12 val.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito į Portugaliją finansavimas:

Finansavimo informacija 
Kelionės ir draudimo išlaidosSkaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Portugalijoje ir atgal 2022 m. gruodžio 5–6 d.Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.
Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.
Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.
Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis. 

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

    1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. spalio 28 d. 12 val. 

   2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skanuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų. 

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt arba tel. +370 667 59895.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2022 m. lapkričio mėn. 10 d.. 

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. 

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą