Švietimo mainų paramos fondas 2023 m. rugsėjo 8–11 d. Vilniuje organizuoja „Erasmus+“ teminį seminarą „Active Bodies-Active Minds. How to Infuse „Erasmus+“ Projects with Physical Activity“, skirtą visų švietimo sektorių atstovams, ir kviečia teikti paraiškas jame dalyvauti.

Yra gerai žinoma, kad fizinis aktyvumas stiprina smegenų veiklą, yra neatsiejamas tiek nuo fizinės sveikatos, tiek ir nuo emocinės geros savijautos. Tai yra ypač aktualu tiek besimokantiesiems, tiek ir mokytojams. Tačiau fizinio aktyvumo skatinimas mokymosi aplinkoje neturėtų apsiriboti vien fizinio lavinimo pamokomis. Tema reikalauja daug platesnio, holistinio ir integracinio požiūrio, kuriai bus skiriama daugiausiai dėmesio šio tarptautinio renginio metu. Šis renginys nėra apie sportą, o apie fizinio aktyvumo svarbą mokymosi procese, ugdymo įstaigose ir asmeniniame gyvenime. Tai galimybė geriau suprasti fizinės veiklos pridėtinę vertę švietime ir atrasti būdų mobilumo integravimui „Erasmus+“ projektuose ir edukacinėse veiklose.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

 • Kurti naujas idėjas „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo projektams, kurie skatintų fizinį aktyvumą ugdymo įstaigose;
 • Didinti informuotumą apie sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinę vertę švietime ir mokyme;
 • Aptarti programos „Erasmus+“ siūlomas galimybes;
 • Keistis gerąja patirtimi;
 • Suteikti tarpsektorinių tinklų kūrimo galimybes fizinio aktyvumo tema švietimo įstaigoms, vykdančioms ar dar planuojančioms vykdyti „Erasmus+“ projektus;
 • Skleisti informaciją apie „Erasmus+“ suburiant ir kviečiant seminaro dalyvius dalyvauti 5 km maratone su „Erasmus+“  komanda.

Dalyviai turės puikią galimybę:

 • Užmegzti kontaktus būsimiems „Erasmus+“  projektams;
 • Patirti fizinį aktyvumą mokymosi procesuose skatinančius darbo metodus;
 • Geriau suprasti fizinio aktyvumo, kaip priemonės, poveikį ir svarbą, gerinant švietimo organizacijų bendruomenių kasdienio gyvenimo kokybę;
 • Pasidalinti gerąją patirtimi;
 • Kurti ir vystyti „Erasmus+“ bendruomenę per bendrą patirtį su buvusiais ir esamais „Erasmus+“ projektų dalyviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis;
 • Skleisti žinią apie „Erasmus+“ dalyvaujant masiniame sporto renginyje.

Dalyvauti kviečiami: buvę ir dabartiniai „Erasmus+“ projektų vykdytojai ir dalyviai iš visų švietimo sektorių. Laukiame suaugusiųjų švietėjų, profesijos mokytojų, lektorių ir įvairių dalykų (kalbų ir literatūros, gamtos mokslų, dailės ar kitų dalykų) mokytojų. 

Iš Lietuvos numatoma atrinkti 30 dalyvių, paskirstant vietas proporcingai tarp keturių programos sektorių: bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo.

Dalyviams iš Lietuvos bus padengiamos maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos renginio metu.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/2023 m. rugpjūčio 15 d. 12:00 val.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti visų švietimo sektorių atstovai;
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame seminare skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. rugpjūčio mėn. pradžios.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.