Vykdant Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 metų idėjos viešinimą, buvo įsteigtas Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimas (EITA), kurio tikslas – atkreipti dėmesį į išskirtines mokymo praktikas, parengtas / taikomas vykdant programą „Erasmus+“, bei pripažinti šias praktikas kuriančius ir taikančius mokytojus ir mokyklas.

EITA tikslai yra:

 • Pagerbti mokytojų ir mokyklų pasiekimus bei atkreipti dėmesį į jų atliekamą darbą;
 • Identifikuoti ir pristatyti išskirtinius mokymo ir mokymosi metodus;
 • Skatinti savitarpio mokymąsi tarp mokytojų ir kito mokyklos personalo;
 • Akcentuoti programos „Erasmus+“ privalumus, susijusius su Europos mokytojų bendradarbiavimu.

EITA apdovanojimas bus įteiktas įgyvendintiems programos „Erasmus+“ projektus, kuriuos nuo 2021 metų kasmet atrinks programą administruojančios šalių nacionalinės agentūros (Lietuvoje – Švietimo mainų paramos fondas).

Apdovanojimo kategorijos

Bus skirti keturi apdovanojimai kiekvienai programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiai šaliai, po vieną kiekvienoje iš šių kategorijų:

 • Ikimokylinis ir priešmokyklinis ugdymas;
 • Pradinis ugdymas;
 • Vidurinis ugdymas;
 • Profesinis mokymas.

Kiekvienos nacionalinės  agentūros suburta atrankos komisija identifikuoja sėkmingus projektus, remdamasi toliau išdėstytais kriterijais.

Tinkamumo kriterijus

Nacionalinė agentūra atrenka EITA apdovanojimui projektus iš užbaigtų mobilumo mokymosi tikslais (KA1) ir strateginių partnerysčių (KA2) decentralizuotų projektų.

Apdovanojimo kriterijus

Kiekvienais metais Europos Komisija nustato prioritetinę temą, kurią turėtų nagrinėti EITA apdovanojimui atrinkti projektai.

2022 metų EITA apdovanojimų tema yra „Mokymasis kartu, kūrybiškumo ir tvarumo skatinimas“, tiesiogiai susijusi su Europos Komisijos iniciatyva „New European Bauhaus“ (išsamesnė informacija New European Bauhaus (NEB).

„New European Bauhaus“ iniciatyva jungia Europos žaliąjį kursą su mūsų kasdieniu gyvenimu ir gyvenamosiomis erdvėmis. Ji skatina visus europiečius planuoti (įsivaizduoti) ir kartu kurti tvarią ir įtraukią ateitį, kuri būtų graži mūsų akims, protui ir sielai.

2022 m. metinės temos pagrindiniai elementai yra šie:

 • Kūrybiškumas – susijęs su „New European Bauhaus“ prioritetu, „gražus“, svarbi tema švietime. Šiame kontekste bus  vertinamas erdvių ir architektūros sprendimų poveikis mokymuisi.
 • „Tvarumas“ – bendras Europos Komisijos prioritetas ir pagrindinis „New European Bauhaus“ elementas.
 • „Mokymasis kartu“ – dalyvavimo ir įtraukties elementas, bendras Europos Komisijos ir „New European Bauhaus“ prioritetas.

EITA apdovanojimas yra įteikiamas remiantis toliau išdėstytais kriterijais:

MetodologijaKaip inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai parengti ir įgyvendinti projekte?  
• Daugiadisciplininiai ir tarpdisciplininiai metodai
• Pagrindinių kompetencijų ugdymas (žinios, įgūdžiai ir nuostatos)
• Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi susiejimas
• Įtrauktis, dalyvavimas, bendradarbiavimas • Inovatyvus skaitmeninių įrankių naudojimas (ypač „eTwinning“)
• Aktyvus besimokančiųjų vaidmuo mokymosi procese  
AplinkaKaip projekte kuriamos mokymosi aplinkos palaiko inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus?  
• Mokyklos kaip naujovių skatintojos
• Kūrybiškas mokymosi erdvių panaudojimas
• Tvarus turimų išteklių naudojimas
• Visos mokyklos požiūris
• Tarpsektorinis bendradarbiavimas  
MokytojaiKaip projekte dalyvaujantys mokytojai / švietėjai daro įtaką inovatyviems mokymo ir mokymosi procesams?  
• Mokytojų lyderystė diegiant inovacijas klasėje
• Mokytojų kompetencijos
• Mokytojų bendradarbiavimas ir mokymasis iš kolegų  
PoveikisKoks yra projekto metu  parengtų ir įgyvendintų inovatyvių mokymo ir mokymosi procesų poveikis?  
• Tiesioginis poveikis tikslinėms grupėms
• Mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukimui
• Kitos naudos (kitiems mokiniams, mokytojams, mokykloms, vietos bendruomenėms)  

Atrankos procesas

Iš konkurse dalyvaujančių projektų Švietimo mainų paramos fondas pasiūlys galimus laureatus, Europos Komisija šiuos projektus apdovanos 2022 metų spalio mėnesį. Atrinkti projektai bus paprašyti sukurti trumpą video projekto pristatymui pagal pateiktus reikalvimus

Išsami informacija apie apdovanojimus ir 2021 m. nugalėtojai 

Išsamesnę informaciją apie iniciatyvą galima rasti Europos Komsijos tinklapyje European Innovative Teaching Award | European Education Area (europa.eu) ir apdovanojimų tinklapyje The European Innovative Teaching Award (europa.eu). Čia taip pat rasite informaciją apie 2021 m. apdovanotus Lietuvos institucijų koordinuojamus projektus.

Paraiškų Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimas pateikimas 

Užpildytas paraiškas ir dokumentus dėl asmens duomenų apsaugos prašome siųsti elektroniniu paštu vytautas.paciauskas@smpf.lt iki 2022 m. liepos 7 darbo dienos pabaigos. Jeigu norite pasitarti dėl pildomos paraiškos, kreipkitės tuo pačiu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu (8 658) 79192.