Vykdant Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 metų viešinimą, buvo įsteigtas Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimas (EITA), kurio tikslas – atkreipti dėmesį į išskirtinius mokymo metodus, taikomus vykdant programą „Erasmus+“, bei suteikti pripažinimo ypatingą indėlį į šią profesiją įnešantiems mokytojams ir mokykloms, kuriose jie dirba. Šiuo apdovanojimu siekiama pabrėžti Europos bendradarbiavimo švietimo srityje naudos viešinimą ir  Europos švietimo erdvės kūrimą.

EITA tikslai:

  • Pagerbti mokytojų ir mokyklų pasiekimus bei atkreipti dėmesį į jų atliekamą darbą;
  • Identifikuoti ir pristatyti išskirtinius mokymo ir mokymosi metodus;
  • Skatinti savitarpio mokymąsi tarp mokytojų ir kito mokyklos personalo;
  • Akcentuoti „Erasmus+“ privalumus, susijusius su Europos mokytojų bendradarbiavimu.

EITA apdovanojimas bus įteiktas įgyvendintiems programos „Erasmus+“ projektams, kuriuos nuo 2021 metų kasmet atrinks programą administruojančios šalių nacionalinės agentūros.

Apdovanojimo kategorijos

Bus skirti keturi apdovanojimai programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiai šaliai, po vieną kiekvienoje iš šių kategorijų:

  • Ikimokylinis ir priešmokyklinis ugdymas; 
  • Pradinis ugdymas; 
  • Vidurinis ugdymas;
  • Profesinis mokymas. 

Kiekvienos nacionalinės  agentūros suburta atrankos komisija identifikuos sėkmingus projektus, remdamasi toliau išdėstytais kriterijais.

Tinkamumo kriterijus

Nacionalinė agentūra atrenka EITA apdovanojimui projektus iš užbaigtų mobilumo (KA1) ir strateginių partnerysčių (KA2) decentralizuotų projektų. 

Apdovanojimo kriterijus

Kiekvienais metais Europos Komisija nustato prioritetinę temą, kurią turėtų nagrinėti EITA apdovanojimui atrinkti projektai.

EITA apdovanojimas yra įteikiamas remiantis toliau išdėstytais kriterijais:

Prioritetinė temaEuropos inovatyvaus mokymo apdovanojimo tema 2021 metais bus nuotolinis / mišrus / įvairiapusiškas mokymasis, siekiant parodyti, kaip nuotolinio mokymosi ir mokymo metodų ir susijusių skaitmeninių įrankių arba kitų mišrių mokymosi būdų taikymas prisideda prie efektyvaus ir įtraukaus mokymo. Ši prioritetinė tema yra ypač aktuali dabartiniame COVID-19 kontekste ir yra glaudžiai susijusi su skaitmeninio švietimo veiksmų planu. 
Inovatyvios savybės   Metodologija Kaip mokymo ir mokymosi metodai yra svarstomi ir inovatyviai įgyvendinami projekto metu? 
Mokomųjų dalykų integravimas 
Pagrindinių kompetencijų ugdymas (žinios, įgūdžiai ir nuostatos)
Formaliojo ir neformaliojo švietimo sujungimas
Įtrauktis, dalyvavimas, bendradarbiavimas
Inovatyvus priemonių panaudojimas 
Aktyvus mokinių vaidmuo mokymosi procese
Aplinka Kaip projekto mokymosi aplinka prisideda prie inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo?  
Įsitraukia visa mokykla
Įvairių sektorių bendradarbiavimas 
Skaitmeninis / mišrus mokymasis
Mokyklos kaip inovacijų įgyvendintojos 
Mokytojai
Kaip projekte dalyvaujantys mokytojai / švietimo specialistai lemia inovatyvius mokymo ir mokymosi procesus? 
Mokytojų atstovai kaip novatoriai 
Mokytojų kompetencijos 
Mokytojų bendradarbiavimas ir mokymasis iš bendraamžių
Poveikis
Koks yra projekto metu įgyvendintų inovatyvių mokymo ir mokymosi procesų poveikis?Inovacinių procesų kokybė 
Papildoma nauda (kitiems mokiniams, mokytojams, mokykloms, vietos bendruomenėms)

Tvarkaraštis

Projektų atrankos procesas turėtų prasidėti 2021 m. kovo mėnesį, o įteikti apdovanojimus planuojama lapkričio / gruodžio mėn. Projektų atranką numatoma įgyvendinti pagal toliau pateikiamą grafiką:

DataVeikla
2021 m. kovas–balandisNacionalinių agentūrų  vykdoma projektų atranka 
Iki 2021 m. balandžio 31 d. Atrinktų projektų aprašymų surinkimas ir jų išsiuntimas Europos Komisijai.
2021 m.rugsėjis–gruodisApdovanojimų įteikimo ceremonijos organizavimas, renginys 

Atrankos procesas 

Nominantus apdovanojimui atrenka ir paskelbia nacionalinės agentūros. Jos organizuoja atrankos procesą.