2022 m. sausio 18 d., Europos Komisija paskelbė 2 labai svarbius politinio lygmens pranešimus, kurie „European Student Card“ iniciatyvai (ESCI) suteikia politinį pripažinimą, pabrėžiant iniciatyvos svarbą programos „Erasmus+“ sėkmingam įgyvendinimui.

„European Student card“ iniciatyva – tarp pavyzdinių iniciatyvų

Europos Komisijos komunikate dėl Europos universitetų strategijos pateikiamos keturios pavyzdinės iniciatyvos, skirtos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų Europos dimensijai stiprinti. Viena iš šių – „European Student Card“ iniciatyva (ESCI). Europos Komisija ragina plačiai naudotis ESCI visiems mobiliems studentams visoje Europoje, siekiant visais lygiais palengvinti jų prieigą prie tarptautinio mobilumo. 

„European Student Card“ iniciatyva pristatoma kaip pagrindinis veiksmingesnės, lengvesnės ir ekologiškesnės programos „Erasmus+“ elementas. Komunikate taip pat toliau aiškinama „Europos studento identifikatoriaus“ (angl. European Student identifier), kuris leis studentus identifikuoti tarpvalstybiniu mastu ir naudojant skaitmenines priemones, svarba. Iniciatyvos svarba minima kaip esminė, siekiant sudaryti sąlygas pilnai skaitmenizuoti programos „Erasmus+“ studentų mobilumo valdymą nuo paraiškos pateikimo iki akademinių pažymų išdavimo (5 psl.). 

Šiame komunikate Europos Komisija įsipareigoja „padidinti „European Student Card“ iniciatyvos reikšmę, įdiegiant unikalų „Europos studento identifikatorių“, kuris 2022 m. būtų prieinamas visiems mobiliems studentams, o iki 2024 m. vidurio – visiems Europos universitetų studentams“. Šis konkretus grafikas dar labiau padidina iniciatyvos įgyvendinimo svarbą ir rodo, kad aukštosios mokyklos turėtų paspartinti savo įsitraukimą į „European Student Card“ iniciatyvos įgyvendinimą, pradedant prisijungimu prie „Erasmus Without Paper“ platformos.

Pagrindinė Europos universitetų tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

2022 m. sausio 17 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijų, skatinančių veiksmingą Europos aukštojo mokslo bendradarbiavimą. Šiame pasiūlyme „European Student Card“ iniciatyva yra pripažįstama kaip pagrindinė Europos universitetų tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, palengvinanti studentų studijas ir stažuotes skirtingose institucijose (2 puslapis). Pripažįstama, kad lankstaus ir įtraukaus mobilumo integravimas taikant nuoseklesnes mobilumo sistemas ir ESCI naudojimas padidina studentų,  aukštojo mokslo institucijų personalo ir mokslininkų  galimybes (10 psl.). 

Europos Komisija ragina ES valstybes nares dalyvauti „European Student Card“ iniciatyvoje pateikdama šią konkrečią rekomendaciją: „Skatinti mobilumo valdymo skaitmeninimą daugiašalėse aukštojo mokslo institucijų partnerystėse, plečiant ESCI naudojimą, ypač veiklos procesų standartizavimą ir skaitmeninimą“ (12 psl.). Pati Europos Komisija įsipareigoja „remti „European Student Card“ iniciatyvą, ypač veiklos procesų skaitmeninime, kuris apima daugiašalius pasirašančiųjų skaitmeninių duomenų mainus, tam, kad būtų sumažinta administracinė našta, susijusi su studentų ir darbuotojų mobilumo valdymu tarptautinėse aukštųjų mokyklų partnerystėse“ (15 psl.).

Daugiau informacijos apie „European Student Card“ iniciatyvą bei aktualias nuorodas rasite specialioje programos „Erasmus+“ interneto svetainės skiltyje: www.erasmus-plius.lt/european-student-card-iniciatyva/.