Kaip pasirengti ir įgyvendinti individualų mokinių mobilumą? Kaip atrinkti mokinius užtikrinant, kad atranka būtų sąžininga, skaidri ir įtrauki, kaip parengti mokymosi programą ir sutartį, padėti mokiniams pasirengti prieš išvykstant, palaikyti išvykus ir padėti įsivertinti išmokimus bei reinteguotis savo mokykloje?

Šie ir daugybė kitų klausimų kyla mokykloms, norinčioms vykdyti individualaus mokinių mobilumo veiklas, o kartu – užtikrinti mokinių saugumą.

Siekdama mokykloms padėti rasti atsakymus į šiuos klausimus, Europos Komisija parengė „Erasmus+“ bendrojo ugdymo įstaigų mokinių individualaus mobilumo vadovą. Jį išvertėme ir į lietuvių kalbą.

Galimybė mokytis užsienyje neabejotinai naudinga vaikams: suteikia galimybę mokantis kitoje šalyje įgyti daugiau savarankiškumo, drąsos ir pasitikėjimo savimi, mokytis naujų dalykų, kurių galbūt nėra mokoma čia, susipažinti su kita kultūra ir pramokti kalbos, galiausiai – ugdytis motyvaciją mokytis.

Tačiau naudą gauna ir siunčiančioji mokykla, kaip mobilumo projekto savininkė, bei priimančioji mokykla, kaip jos partnerė: padeda naujai pažvelgti į savo darbą, atrasti naujų ugdymo metodų, galiausiai – didinti mokyklos prestižą, įgyvendinti mokyklos strateginius tikslus pasitelkiant programą „Erasmus+“ kaip naudingą įrankį.

Primename, kad Programos vadove numatomi tokie individualaus mokinių mobilumo tipai:

  • Trumpalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (trunkantis 10–29 d.);
  • Ilgalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (trunkantis 30–365 d.).

Individualaus mobilumo metu mokiniai tam tikrą laikotarpį gali praleisti mokydamiesi bendrojo ugdymo įstaigoje partnerėje arba atlikdami praktiką kitoje atitinkamoje organizacijoje užsienyje. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa.

Šio vadovo tikslas – padėti mokykloms, mokytojams, mokiniams, tėvams ir visiems kitiems, kurie dalyvauja organizuojant individualią mokinių mobilumo veiklą pagal „Erasmus+“ Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo programą.

Vadove pateikiamos išsamios gairės, kaip pasirengti, įgyvendinti ir stebėti mokinių mobilumo laikotarpius bendrojo ugdymo įstaigose. Tai ne taisyklių, o rekomendacijų ir gairių rinkinys, kuriame pateikiama informacija, kaip įgyvendinti individualius mokinių mobilumus kaip vieną iš daugelio programos „Erasmus+“ veiklos formų. Visų pirma, vadovas skirtas „Erasmus+“ mobilumo projektus įgyvendinančioms mokykloms, tačiau jis taip pat gali būti naudingas priimančiosioms mokykloms, tėvams, politikos formuotojams ir visiems kitiems, kurie dalyvauja programoje „Erasmus+“ ar ja domisi.

Vadovas yra skirtas bendrojo ugdymo mokyklų individualių mobilumų vykdytojams, tačiau tikime, kad naudos iš jo gaus ir grupinius mokinių mobilumus organizuojančios bendrojo ugdymo įstaigos bei profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo teikėjai.