2023 m. birželio 79 d. Briuselyje, Belgijoje, organizuojamas „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation“. Seminarą organizuoja nacionalinė Belgijos frankofonų „Erasmus+“ agentūra (pranc. „Agence francophone pour l’Education et la Formation tout au long de la vie“).

20212027 m. programa „Erasmus+“ suteikia galimybę aukštosioms mokykloms vykdyti įvairaus formato mišriojo mobilumo programas, daugiausiai dėmesio skiriant mišriosioms intensyvioms programoms ir trumpalaikėms mišriojo mobilumo veikloms. Šie du  „Erasmus+“ mobilumo formatai yra puiki galimybė ir įrankis aukštosioms mokykloms, dėstytojams ir studentams, tačiau kyla nemažai klausimų dėl jų praktinio įgyvendinimo:

 • Dėl administracinių ir teisinių reikalavimų (mokymosi sutartys, dotacijos, tarpinstituciniai susitarimai, biudžeto panaudojimas ir pan.);
 • Kaip įgyvendinti virtualųjį mokymą, sukurti tam skirtą novatorišką mokomąjį turinį;
 • Kaip užtikrinti tokio mokymosi formato rezultatų pripažinimą;
 • Kaip bendradarbiauti šiuo mokymosi formatu su kitomis aukštojo mokslo institucijomis ir savo institucijos viduje skatinant, kuriant ir įgyvendinant „Erasmus+“ mišriojo mobilumo veiklas;
 • Kaip užtikrinti programos „Erasmus+“ horizontaliuosius prioritetus įgyvendinant mišriojo mobilumo veiklas.

Seminaro metu bus apžvelgti 2022 m. rugsėjo mėnesį Belgijos frankofonų „Erasmus+“ agentūros užsakytos apklausos, kurioje buvo apklaustos programoje „Erasmus+“ dalyvaujančios Belgijos aukštojo mokslo institucijos, rezultatai dėl mišriojo mobilumo veiklų įgyvendinimo. Dalyviai turės galimybę pasidalinti patirtimi ir aptarti svarbiausius mišraus mobilumo veiklų įgyvendinimo praktinius aspektus. Planuojama bendrai paruošti ir pateikti rekomendacijas sklandžiam mišraus mobilumo įgyvendinimui Europos Komisijai, nacionalinėms agentūros, aukštojo mokslo institucijoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. balandžio 27 d. 12 val.

Renginio programa pridedama.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti aukštojo mokslo institucijų koordinatoriai ar dėstytojai, darbuotojai, atsakingi už tarptautinius ryšius, arba bet kurios suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios įgyvendinant „Erasmus+“ mišriojo mobilumo veiklą;
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis – ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. Paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Belgijoje ir atgal nuo 2023 m. birželio mėn. 7 iki 9 dienos.  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros paraiškų sistemoje.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. gegužės mėn. 10 d.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.