Kviečiame nedidelių, programoje „Erasmus+“ patirties neturinčių organizacijų atstovus, dalyvauti konsultacijų dienoje dėl „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sričių Mažos apimties (KA210) partnerysčių projektų paraiškų pildymo ir pateikimo.

Kam skirta?

Jei jau turite Mažos apimties partnerysčių projekto idėją, partnerius, esate susipažinę su programos reikalavimais ir jau baigiate rengti paraišką, tačiau dar kyla klausimų dėl jos rengimo, kokybinių reikalavimų, tuomet laukiame jūsų virtualioje klausimų-atsakymų sesijoje. Konsultacijų dienų tvarkaraštį rasite čia: https://erasmus-plius.lt/informaciniai-renginiai/.

Rudens kvietimo finansavimo galimybės

Tik aukščiausios kokybės Mažos apimties partnerysčių projektai bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse gali pretenduoti į finansavimą.

Biudžetas

Švietimo sritisKA210 skirtas biudžetas, EURI kvietimo etape panaudota suma, EURII kvietimo etapui likusi suma, EUR
Bendrasis ugdymas378.641,00180.000,00198.641,00
Profesinis ugdymas378.871,0060.000,00318.871,00
Suaugusiųjų švietimas386.086,00300.000,0086.086,00

Pagal turimą biudžetą 2023 m. rudens kvietime planuojama finansuoti Mažos apimties partnerysčių projektų:

 • bendrojo ugdymo apie ~4,
 • profesinio mokymo ~5,
 • suaugusiųjų švietimo ~2.

Paraiškų unikalumas

Paraiška turi būti originali, parengta projekte dalyvaujančioms organizacijoms. Nacionalinė agentūra vykdo gautų paraiškų patikrinimą ir vadovaudamasi 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo nuostata dalyje „ES dotacijoms taikomi principai“ – „Kelis kartus teikiamos paraiškos“, kurioje teigiama, kad „Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir gali būti atmestos“ ir dalyje „Originalus turinys ir autorystė“, kurioje teigiama, kad „Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo sukurtas originalus turinys. Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams“ gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, ir (arba) panaikinti akreditaciją, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.

Projektas yra kokybiškas, kai:

 • įtraukia su programa „Erasmus+“ patirties neturinčias ar mažai jos turinčias mažų pajėgumų organizacijas, užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų dalyvavimas;
 • į jį įtraukiamos mažiau galimybių dėl socialinių, ekonominių, tautinių, geografinių, sveikatos ir kitų priežasčių turinčios asmenų grupės;
 • visuose etapuose aktyviai dalyvauja visi partneriai, užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • inovatyvūs, poreikiu grįsti projekto apčiuopiami ir pamatuojami rezultatai kuria pridėtinę vertę sektoriaus, kuriam teikiama paraiška, tikslinei grupei (bendrojo ugdymo mokiniui, darželinukui, profesinės mokyklos mokiniui, suaugusiam besimokančiajam, stokojančiame bendrųjų kompetencijų ir esantiems socialinėje atskirtyje);
 • prašomas biudžetas motyvuotai pagrįstas veiklų, darbų apimtimis, pamatuojamais kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais, realiomis išlaidomis;
 • užtikrinamas projekto matomumas, t. y. žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida.

Paraiškų formos, privalomi priedai

 1. Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus.
 2. Kartu su paraiška reikalinga pateikti šiuos priedus:
  1. Projekto veiklų tvarkaraštis (angl. Project Timetable). Rasite https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/, žr. „Partnerysčių projektams“.
  2. Sąžiningumo deklaracija (angl. Declaration of Honour), kuri turi būti pasirašyta paraiškos teikėjo organizacijos teisinio atstovo. Rasite paraiškoje.
  3. Kiekvieno projekte dalyvaujančio partnerio mandatas (angl. Mandate), pasirašytas partnerio organizacijos teisinio atstovo ir projekto koordinatoriaus organizacijos teisinio atstovo. Rasite paraiškoje.

Nepateikus anksčiau išvardintų priedų paraiška bus vertinama kaip netinkama, kokybinis vertinimas nebus atliekamas ir finansavimas nebus svarstomas.

Paraiškų teikimo terminas

 • 2023 m. spalio 4 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku).

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis:

 • Kilus klausimų kviečiame susisiekti nurodytais kontaktais.