2024 m. rugsėjo 23–26 d. Palermo mieste, Italijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „International TCA for newcomers in Erasmus+“. Jį organizuoja Italijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (INDIRE).

Gal dar nesate vykdę programos „Erasmus+“ projektų? O gal turite labai mažai patirties juos įgyvendindami ir nesijaučiate užtikrintai? Ar jums įdomu sužinoti, kaip projektų planavimas gali jums padėti praktiškai pritaikyti įtraukties principus savo organizacijose? Jei į šiuos klausimus atsakėte teigiamai, seminaras Italijoje gali būti puiki proga žengti pirmuosius svarbius žingsnius savo ambicijų išpildymo link.

Italijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra šiam keturių dienų tarptautiniam seminarui Sicilijos regioną pasirinko tikslingai. Sudėtinga Sicilijos istorija, paženklinta iššūkių kuriant demokratines institucijas, jaučiama ir dabartiniuose siekiuose užtikrinti visiems regiono gyventojams lygias teises gauti išsilavinimą. Palermo miestas alsuoja kultūrų įvairove, kuri susiformavo nesuskaičiuojamų istorinių užkariavimų kontekste ir iki šių dienų liudija tiek arabų, tiek romėnų įtaką. Todėl tai puiki vieta diskusijoms apie įtraukties ir įvairovės – vieno iš svarbiausių programos „Erasmus+“ prioritetų – svarbą bei puoselėjimą.

Seminaro pirmąją dieną, pristatydami įtraukiojo ugdymo situaciją Sicilijos regione, renginio organizatoriai pakvies dalyvius aktyvioms ir tikslingoms diskusijoms bei praktiniams užsiėmimams, kurie padės geriau suprasti tiek patį įtraukties principo apibrėžimą švietimo kontekste, tiek kritiškai įvertinti galimybes ir iššūkius, su kuriais susiduria švietimo institucijos, praktiškai pritaikydamos šį prioritetą savo kasdienėse pedagoginėse ir projektinėse veiklose. Dalyviai bus supažindinti su įvairiomis programos „Erasmus+“ siūlomomis galimybėmis, kurios galėtų pasitarnauti įtraukties skatinimui švietimo organizacijose, ir šio prioriteto praktiniam įgyvendinimui.

Net trys seminaro dienos bus skirtos praktiniams užsiėmimas, kurių metu dalyviai kurs ir vystys projektų idėjas įtraukties tema bendradarbiaudami komandose ir ieškodami kūrybingų sprendimų, kaip praktiškai pritaikyti teoriškai pristatytus ir aptartus apibrėžimus. Komandų darbo rezultatai bus pristatyti visiems dalyviams, kurie turės progą bendrai aptarti pristatytas projektų idėjas, padiskutuoti ir pateikti savo siūlymus. Pagrindinis dėmesys bus skirtas praktiniam darbui planuojant  „Erasmus+“ mobilumo projektus bendrojo ugdymo srityje (KA122) ir mažos apimties partnerysčių (KA210) projektus.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio programa.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo atstovai, kurių atstovaujama organizacija yra programos „Erasmus+ organizacija naujokė.

Organizacija naujokė – organizacija, kuri per pastaruosius septynerius metus paramą pagal programą „Erasmus+“ yra gavusi ne daugiau kaip du kartus. Į šią kategoriją patenka ir pirmą kartą paraišką teikiantys pareiškėjai.

Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiam kvietimui.

  • Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
  • Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 15 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
  2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
  3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
  4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Italijoje ir atgal 2024 m. nuo rugsėjo 22 iki 27 dienos. Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.  
Pragyvenimo išlaidosApgyvendinimu dalyviai pasirūpina patys. Fondas skiria iki 940 EUR finansavimą 5 nakvynių išlaidoms padengti.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. birželio vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu arba tel. +370 667 59 889.