2024 m. sausio 31–vasario 3 d. Bonoje, Vokietijoje, organizuojami „Erasmus+“ mokymai ir kontaktinis seminaras “Data Protection and the Ethics of Data Collection in Erasmus+ Projects“. Seminarą organizuoja Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Duomenų rinkimas ir analizė šiandien tampa vis aktualesni, tačiau šiame kontekste būtina atkreipti dėmesį į asmens duomenų apsaugą. Renkant tam tikrus duomenis svarbu suprasti, kad duomenys yra svarbus įrankis, siekiant juos panaudoti tiek teigiamiems, tiek neigiamiems tikslams. Į tai taip pat turi būti atsižvelgiama rengiant projektų paraiškas. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų taikymas skiriasi priklausomai nuo organizacijos, kuri teikia paraišką „Erasmus+“ projektų įgyvendinimui, tipo.

Šis renginys yra skirtas pareiškėjams ir šiuo metu įgyvendinamų projektų vadovams, siekiant suteikti žinių apie duomenų rinkimo taisykles ir ribojimus, apie duomenų apsaugos reglamentavimą Europos lygmeniu. Be to, planuojama dalyvių gerosios praktikos sklaida duomenų apsaugos ir etinių gairių klausimais įgyvendinant „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) skirtus projektus.

Planuojami rezultatai:

 • plėsti žinias apie taikomus duomenų apsaugos reglamentus projektuose;
 • užtikrinti esamų duomenų apsaugos reglamentų tinkamą įgyvendinimą;
 • apibendrinti reikiamus duomenų šaltinius ir sukurti etines gaires.

Renginyje gali dalyvauti:

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://sistema.smpf.lt/ – 2023 m. lapkričio 9 d. 17:00 val. Atrinkti dalyviai paraiškas papildomai turės pateikti SALTO sistemoje.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti aukštojo mokslo sektoriaus atstovai;
 2. seminaro dalyvių kalbėjimo anglų kalba lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai lietuvių k. užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki renginio vietos Bonoje 2024 m. sausio 31 – vasario 3 d.Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa renginio dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje?

Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „TBV“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiamos paraiškos deklaracija turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti renginyje, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų. 

Paraiškas įvertinus vienodu balų skaičiumi, pirmenybė dalyvauti renginyje bus teikiama dalyviams, kurie dar nėra dalyvavę TBV renginiuose.

Iš vienos organizacijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame renginyje skyrimo, remdamasis TBV paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387. 

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. lapkričio mėn. vidurio. 

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą; 
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą; 
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla; 
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų; 
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.