Švietimo mainų paramos fondas organizuoja tradicinį renginį „Baltic Info Days“, kuris vyks 2023 m. lapkričio 21–22 d. Vilniuje. Šis renginys suburs aukštąsias mokyklas iš Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, nacionalinių agentūrų ir Europos Komisijos atstovus. Renginio metu bus skiriama dėmesio tarptautiniam bendradarbiavimui, patirčių pasidalijimui ir galimybių bendradarbiauti aukštosiose mokyklose aptarimui. Šių metų renginio tema – tarptautinio mobilumo, centralizuotų veiklų ir aukštųjų mokyklų partnerysčių stiprinimas.

Rezultatai, kurių tikimasi:

 • Naujos partnerystės ir idėjos centralizuotų veiklų projektams, tokiems kaip „Erasmus Mundus“, „Jean Monnet“, „Inovacijų aljansai“, aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo veiklos.
 • Aukštesnės kokybės paraiškos ir gilesnės žinios apie tarptautines veiklas, kurių tikslas – aukštojo mokslo internacionalizacija.
 • Galimybės naujoms partnerystėms su Viduržemio jūros regiono šalimis.

Šis renginys skirtas aukštųjų mokyklų institucijų darbuotojams, dirbantiems tarptautinio bendradarbiavimo ir projektų valdymo srityje.

Preliminari renginio programa.

Paraiškos sistemoje https://sistema.smpf.lt/ gali būti teikiamos nuo 2023 m. spalio 16 d. 12:00 val. iki 2023 m. spalio 31 d. 16:00 val.

Dalyvavimo renginyje tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti renginyje gali teikti aukštųjų mokyklų institucijų darbuotojai, dirbantys tarptautinio bendradarbiavimo ir projektų valdymo srityje;
 2. renginio dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Iš Lietuvos numatoma atrinkti 38 dalyvius.

Dalyviams iš Lietuvos bus padengiamos maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos renginio metu.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „TBV“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiamos paraiškos deklaracija turi būtipasirašyta vadovo bei renginio dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslas ir motyvacija yra aiškiai aprašyta (0–40 balų);
 2. planuojamos veiklos tikslai, rezultatai bei poveikis aiškūs, konkretūs ir realistiški (0–40 balų);
 3. paraiškoje nurodomi efektyvūs įgyvendintos veiklos rezultatų sklaidos būdai a) organizacijos viduje b) už organizacijos ribų (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti renginyje, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti renginyje bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) renginiuose. Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame renginyje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387. 

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. lapkričio pradžios. 

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.