Pratęstas paraiškų teikimo terminas ir sąlygos atnaujintos 2024 m. gegužės 23 d.

2024 m. spalio 21–24 d. Lilyje, Prancūzijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „How to make the most of Erasmus+ to train tomorrow’s health professionals?“. Seminarą organizuoja Prancūzijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Kontaktinio seminaro tikslai:

 • Aptarti programos „Erasmus+“ galimybes medicinos / sveikatos priežiūros studijų srityje dirbantiems specialistams;
 • skatinti šios srities studentų ir darbuotojų mobilumą, stiprinti bendradarbiavimą, remti profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijų plėtros strategiją;
 • dalintis patirtimi ir gerąja praktika įgyvendinant tarptautines veiklas medicinos / sveikatos priežiūros studijų srityje;
 • suteikti informaciją, kaip pasinaudoti programos „Erasmus+“ galimybėmis mobilumo (KA1) ir bendradarbiavimo projektų (KA2) veiklose.

Planuojami rezultatai:

 • bendradarbiavimas tarp Europos medicinos / sveikatos priežiūros studijų programas įgyvendinančių organizacijų;
 • pagilintos žinios apie programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes;
 • padidėjęs medicinos / sveikatos priežiūros studijų programas įgyvendinančių organizacijų teikiamų paraiškų skaičius programos „Erasmus+“ veikloms įgyvendinti (KA1, KA2, „Jean Monnet“ ir kt.).

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti profesinio mokymo ir aukštojo mokslo organizacijų, įgyvendinančių medicinos / sveikatos priežiūros studijų programas, atstovai. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 29 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa pridedama.

Renginio aprašymas anglų kalba

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Prancūzijoje ir atgal 2024 m. spalio 21–24 d.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti kontaktiniame seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. birželio vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.