2024 m. balandžio 3–5 d. Sevilijoje, Ispanijoje organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Civic participation and EU values. Make Europe shine!“. Seminarą organizuoja Ispanijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Daugelyje Europos valstybių šiemet – rinkimų metai. Taip pat vyksta Europos rinkimai, kuomet renkami Europos Parlamento nariai. Šio tarptautinio seminaro pagrindinis tikslas, glaudžiai atliepiant „Erasmus+“ programos prioritetą „pilietinis dalyvavimas demokratiniame gyvenime“, – suburti švietėjus iš įvairių organizacijų bendram  Europos vertybių stiprinimui skatinant aktyvų piliečių dalyvavimą demokratiniame gyvenime.

Seminare kviečiami dalyvauti visų švietimo sričių atstovai, kurių organizacijose aktyviai užsiimama Europos vertybių ir pilietiškumo sklaida, kurie aktyviai dalyvauja „Erasmus+“ programos mobilumo ar partnerysčių projektuose ir dalinasi gerosiomis praktikomis bei „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis su visuomene bei švietimo bendruomene renginiuose, konferencijose, naudodami medijas ar kitomis sklaidos priemonėmis.

Renginio metu dalyviams bus suteiktos galimybės pasikeisti gerąją praktika vykdant pilietiškumo iniciatyvas / projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, užmegzti naujų kontaktų su panašius projektus vykdančiomis švietimo organizacijomis kitose Europos šalyse, pasirinkti naujų idėjų tiek projektams, tiek įvairių projektų rezultatų sklaidos įrankių panaudojimui programos „Erasmus+“ veiklose. Bus skiriama nemažai dėmesio komunikacijos ir informacijos temoms, susiejant jas su dalyvavimu demokratiniame gyvenime ir taip siekiant, kad dalyviai parsivežtų naujų praktikų, kurias galėtų panaudoti inicijuodami projektus, skirtus aktyvesniam ir informuotam piliečių dalyvavimui Europos Parlamento rinkimuose.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti visų švietimo sričių atstovai – mokytojai, projektų koordinatoriai, vadovai, administracijos darbuotojai iš švietimo organizacijų ar savivaldybių skyrių, universitetų lektoriai – kurie vykdydami veiklas / projektus dirba su Europos vertybių puoselėjimo ir sklaidos temomis (prašome tai nurodyti paraiškoje). Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjoatstovo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. vasario 21 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Ispanijoje ir atgal 2024 m. nuo balandžio 3 iki 6 dienos.   Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.    95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosOrganizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu, maitinimu ir kultūrine programa  nuo 2024 m. balandžio 3 iki 5 d. Fondas gali skirti iki 200 EUR finansavimą vienos papildomos nakvynės išlaidoms padengti dalyviui pateikus prašymą paraiškoje.

Kaip pateikti paraišką

 1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.
 2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite arba pasirašykite el. parašais.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. kovo mėn. pradžios.