2024 m. lapkričio 12–15 d. Sevilijoje, Ispanijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Connecting Pathways: Erasmus+ Mobility in Dual VET“. Seminarą organizuoja Ispanijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Pagrindinė seminaro idėja susijusi su besimokančiųjų profesinio mokymo srityje, ypač pameistrystės forma, mobilumu ir EQAVET kokybės užtikrinimo sistema.

Teminio seminaro tikslai:

 • Išsamiai supažindinti su pameistrystės mokymu skirtingose šalyse;
 • suteikti žinių apie mobilumo tipus (įskaitant tarptautines galimybes), tinkamus profesinio mokymo sričiai, siekiant pagerinti studentų mobilumo kokybę;
 • integruoti EQAVET principus ir įrankius, siekiant pagerinti profesinio mokymo kokybę;
 • plėtoti partnerystes tarp Europos profesinio mokymo organizacijų;
 • dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais.

Planuojami rezultatai:

 • Dalyviai įgis supratimą apie profesinio mokymo koncepciją, struktūrą, naudą, iššūkius ir įgyvendinimą skirtingose šalyse;
 • Dalyviai gebės vystyti strategijas, skirtas mobilumams, atitinkantiems besimokančiųjų profesinio mokymo srityje poreikius ir tikslus, siekiant pagerinti jų mokymosi rezultatus ir įsidarbinimo galimybes;
 • Dalyviai supras pagrindinius EQAVET principus ir jų taikymą profesinio mokymo kontekste;
 • Dalyviai dalyvaus tinklų kūrimo veiklose ir bendradarbiavimo diskusijose, skirtose stiprinti partnerystes tarp profesinio mokymo organizacijų, skatinti žinių mainus, tarpusavio paramą ir bendras iniciatyvas;
 • Dalyviai dalinsis ir pristatys sėkmingus profesinio mokymo praktikos ir iniciatyvų pavyzdžius iš skirtingų Europos šalių, pabrėždami inovatyvius metodus, pasiteisinusias partnerystes ir pasiektus rezultatus.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti patyrę programos „Erasmus+“ koordinatoriai ir kiti darbuotojai, įgyvendinantys mobilumo projektus profesinio mokymo organizacijose. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. birželio 19 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa pridedama.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Ispanijoje ir atgal 2024 m. lapkričio 12–15 d.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti teminiame seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. liepos pradžios.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.