2024 m. balandžio 10–12 d. Bratislavoje, Slovakijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Green practices in Erasmus+ projects“. Seminarą organizuoja Slovakijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Tvarumas ir žaliosios praktikos yra vieni pagrindinių akcentų, kurie atsispinti programos „Erasmus+“ prioritete „Aplinka ir kova su klimato kaita“. Į rengiamą teminį seminarą planuojama pakviesti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo institucijų atstovus, kurie domisi tvarumu ir supranta jo svarbą bei jau yra pradėję ar planuoja įgyvendinti tvarų požiūrį savo projektuose.

Seminaro tikslas – pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais įgyvendinant „Erasmus+“ partnerysčių projektus, pasisemti naujų idėjų, įkvėpti kitus ir užmegzti kontaktus su galimais projektų partneriais.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti bendrojo ugdymo mokyklų (įgyvendinančių programas mokiniams nuo 10 metų amžiaus) ir profesinio mokymo institucijų atstovai, šiuo metu įgyvendinantys partnerysčių projektus su „žaliojo kurso“ elementu, planuojantys teikti paraiškas 2024 metais, arba turintys „Erasmus+“ projektų įgyvendinimo patirties tvarumo srityje. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime;
  2. Pareiškėjo atstovo užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą;
  3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. vasario 9 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  • Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
  • Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
  • Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
  • Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Slovakijoje ir atgal 2024 m. balandžio 10–12 d.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti teminiame seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. vasario pabaigos.