2024 m. rugsėjo 6–9 d. Vilniuje organizuojamas „Erasmus+“ teminis seminaras „Active Bodies-Active Minds. How to Infuse „Erasmus+“ Projects with Physical Activity“. Seminarą organizuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Fizinis aktyvumas yra neatsiejamas tiek nuo fizinės sveikatos, tiek nuo emocinės savijautos. Tai yra ypač aktualu besimokantiesiems bei mokytojams. Tačiau fizinio aktyvumo skatinimas mokymosi aplinkoje neturėtų apsiriboti vien fizinio lavinimo pamokomis, nes tai reikalauja daug platesnio, holistinio ir integruoto požiūrio, kuriam bus skiriama daugiausia dėmesio šio tarptautinio renginio metu.

Šis renginys – ne apie sportą, bet apie fizinio aktyvumo svarbą mokymosi procese, ugdymo įstaigose ir asmeniniame gyvenime. Tai galimybė geriau suprasti fizinės veiklos pridėtinę vertę švietime ir atrasti būdų tai integruoti į „Erasmus+“ projektus ir edukacines veiklas. Švietimo mainų paramos fondo 2023 m. organizuotas pirmasis seminaras šia tema sulaukė didžiulio pasisekimo.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

 • suteikti žinių apie metodus, požiūrius ir priemones, siekiant skatinti fizinį aktyvumą mokymo(si) procese;
 • gilinti žinias apie sporto ir fizinio aktyvumo svarbą ir pridėtinę vertę švietime;
 • aptarti programos „Erasmus+“ siūlomas galimybes;
 • plėtoti naujas idėjas programos „Erasmus+“ projektams, kurie skatintų fizinį aktyvumą ugdymo įstaigose;
 • sudaryti tarpsektorinių tinklų kūrimosi galimybes fizinio aktyvumo tema švietimo įstaigoms, vykdančioms ar planuojančioms įgyvendinti programos „Erasmus+“ projektus;
 • keistis gerąja patirtimi;
 • skleisti informaciją apie programos „Erasmus+“ suburiant seminaro dalyvius į 5 km maratono bėgikų bendruomenę su „Erasmus+“  komanda „Vilniaus maratone 2024“.

Planuojami rezultatai:

 • įgytos žinios apie fizinį aktyvumą mokymosi procesuose skatinančius darbo metodus;
 • geresnis supratimas apie fizinio aktyvumo svarbą ir poveikį gerinant švietimo organizacijų bendruomenių kasdienio gyvenimo kokybę;
 • gerosios patirties sklaida;
 • užmegztos partnerystės būsimiems „Erasmus+“  projektams;
 • „Erasmus+“ bendruomenės stiprinimas drauge su buvusiais ir esamais projektų dalyviais dalyvaujant „Erasmus+“ bėgimo komandoje;
 • supratimas apie fizinio aktyvumo reikšmę įgyvendinant tvarų požiūrį organizacijose.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio pradžia – 2024 m. rugsėjo 6 d. 12.00–13.30 val. (atvykimas ir registracija).

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti visų švietimo sričių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo – atstovai. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos dalyvauti 2023 metų „Active Bodies-Active Minds. How to Infuse „Erasmus+“ Projects with Physical Activity“ seminare.

Iš Lietuvos numatoma atrinkti 20 dalyvių, paskirstant vietas proporcingai tarp keturių programos švietimo sričių: bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo. Jei vienoje iš sričių nesulauksime pakankamo kokybiškų paraiškų skaičiaus, dalyvio vieta bus skirta kokybiškiausiai kitos švietimo srities atstovo paraiškai.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime pasirašyti susitarimą dėl dalyvavimo e. parašu.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 31 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Dalyviams iš Lietuvos bus apmokamos maitinimo ir apgyvendinimo (esant poreikiui) išlaidos renginio metu.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti teminiame seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. birželio vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.