2023 m. lapkričio 22–24 d. Lisabonoje, Portugalijoje, organizuojamas „Erasmus+“ teminis seminaras “Unity in diversity: a diversity, equity & inclusive celebration through Erasmus+ mindset”. Seminarą organizuoja Portugalijos „Erasmus+“ nacionalinė agentūra.

Renginyje bus analizuojamos šios temos:

 • kaip konkrečios asmens tapatumo savybės – etninė kilmė, seksualinė orientacija, negalia ir kt. – sąveikauja tarpusavyje ir formuoja individualias patirtis;
 • stereotipų problematika ir jų poveikis sprendimų priėmimo bei atrankos procesams ir darbo aplinkos dinamikai;
 • aktyvios paramos sąvoka ir principai marginalizuotų grupių atžvilgiu.

Renginio tikslai:

 • aptarti Europos Komisijos įtraukties ir įvairovės aspektus bendradarbiavimo projektuose;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp dalyvių, siekiant sukurti įvairovės ir įtraukties principais besivadovaujančių asmenų tinklą;
 • atskleisti įvairovės privalumus, akcentuojant jos įtaką kūrybiškumui, inovacijoms ir organizacijos našumui;
 • pasiūlyti praktines strategijas ir įrankius įtraukiems projektams vystyti;
 • aptarti gerąsias praktikas, skatinančias įtraukią kultūrą, pasitelkiant įtraukią kalbą, politikas ir praktikas, kuriomis skatinama įvairovė.

Renginyje gali dalyvauti:

 • skirtingų švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo bei suaugusiųjų švietimo – atstovai;
 • vietos ir regioninės valdžios atstovai;
 • asociacijų, kurių pagrindinė veikla susijusi su renginio temomis, atstovai.

Svarbi sąlyga dalyviams – dalyviai šiuo metu turi įgyvendinti partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) projektus.

Paraiškos sistemoje https://sistema.smpf.lt/ gali būti teikiamos nuo 2023 m. spalio 16 d. 12:00 val. iki 2023 m. spalio 23 d. 12:00 val.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti dalyviai, šiuo metu įgyvendinantys Partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) projektus. Paraiškoje turi būti nurodytas įgyvendinamo projekto numeris;
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis – ne žemesnis nei B1;
 3. lietuvių kalba pilnai užpildyta paraiška su pasirašyta deklaracija pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Portugalijoje ir atgal 2023 m. 22–24 d. Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosApgyvendinimu (2 naktys) dalyviai pasirūpina savarankiškai. Apgyvendinimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 300 EUR.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje:

 • Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „TBV“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.
 • Atkreipiame dėmesį, kad pateikiamos paraiškos deklaracija turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslas ir motyvacija yra aiškiai aprašyta (0–40 balų);
 2. planuojamos veiklos tikslai, rezultatai bei poveikis aiškūs, konkretūs ir realistiški (0–40 balų);
 3. paraiškoje nurodomi efektyvūs įgyvendintos veiklos rezultatų sklaidos būdai a) organizacijos viduje b) už organizacijos ribų (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose. Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame seminare skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387. 

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. lapkričio mėn. pradžios. 

Kita informacija:

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.