2023 m. birželio 6–9 d. Norvegijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra organizuoja kontaktinį seminarą „Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability“ Olesiundo mieste (norvegų k. – Ålesund), Norvegijoje.

Dirbate mokykloje, kurioje mokosi 6–15 metų vaikai? Jums yra aktualios klimato kaitos bei tvarumo temos? Norėtumėte savo mokykloje vykdyti projektą šia tema, bet dar neturite patirties? Jeigu Jūsų organizacija yra  programos „Erasmus+“ organizacija naujokė (angl. Newcomer organisation) – organizacija, kuri nei kaip koordinatorė, nei kaip partnerė nėra gavusi „Erasmus+“ paramos pagal šią programą ar ankstesnes programas remiamai veiklai vykdyti, tada šis seminaras kaip tik Jums.

Kontaktinio seminaro tikslas – sukviesti bendrojo ugdymo organizacijų atstovus, kurie dar nėra vykdę „Erasmus+“ projektų ir suteikti dalyviams galimybę rasti partnerių būsimiesiems projektams klimato kaitos ir tvarumo tema. Seminaro metu dalyviai bus supažindinti su Norvegijos švietimo sistema, turės galimybę pasidalyti idėjomis ir patirtimis, patobulinti savo įgūdžius bei žinias planuojant „Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių (KA210) ir / ar mobilumo (KA122) tarptautinius projektus bei naudojantis programos „eTwinning“ platforma.

Tikimasi, kad po seminaro kiekvienas dalyvis išvyks įkvėptas idėjų klimato kaitos bei tvarumo tema ir radęs potencialių partnerių projektui, kuriam galėtų teikti paraišką 2023 m. spalį ar 2024 m. vasarį.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. balandžio 26 d. 12 val.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. paraiškas dalyvauti seminare gali teikti mokytojai, mokyklų vadovai ir kiti dirbantys su vaikais nuo 6 iki 15 metų (pvz., bibliotekų darbuotojai, muzikos ir meno mokyklų mokytojai ir pan.) iš organizacijų, neturinčių ankstesnės patirties, bet norinčių vykdyti „Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių (KA210) ar mobilumo (KA122) projektus;
 2. dalyviai turi turėti paskyrą „eTwinning“ programos platformoje;
 3. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis – ne žemesnis nei B1;
 4. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 5. paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Dalyviams iš Lietuvos turime 3 vietas.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Norvegijoje ir atgal nuo 2023 m. birželio mėn. 6 iki 9 dienos  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros paraiškų sistemoje.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Mildą Beišytę El. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 598895.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. balandžio mėn. pabaigos.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.